Sklic 24. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 24. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 19. 7. 2018, ob 09.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 23. seje senata komisije
2. Ugotovitve o posameznem primeru
3. Ugotovitve o obstoju nasprotja interesov
4. Osnutek ugotovitev o posameznem primeru
5. Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru
6. Ugotovitve o konkretnem primeru
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik