Zaključen postopek glede zamenjave namestnika predsednika računskega sodišča

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede zamenjave namestnika predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije v postopku revizije »Nabava zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije COVID-19«. Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih tveganj pa je računskemu sodišču izdala priporočila.

V postopku, ki ga je Komisija začela na podlagi predloga Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora Republike Slovenije z dne 2. 2. 2021, je Komisija pridobila pojasnila računskega sodišča, prvega namestnika predsednika računskega sodišča in pristojne vrhovne državne revizorke ter preučila relevantno zakonodajo s področja delovanja računskega sodišča.

Komisija v zvezi z zamenjavo pristojnega namestnika računskega sodišča v konkretni reviziji ni potrdila kršitev. Predsednik računskega sodišča ima v skladu s Poslovnikom Računskega sodišča RS (Poslovnik) pristojnost, da za posamezen revizijski primer pooblasti ali prvega ali drugega namestnika. S tem uresničuje svoje zakonske pristojnosti, ki mu jih kot generalnemu državnemu revizorju določa 12. člen Zakona o računskem sodišču. Če je to potrebno oziroma utemeljeno, pa lahko dodeljeno pooblastilo tudi odvzame. To je v odgovoru Komisiji potrdil tudi prvi namestnik predsednika računskega sodišča, ki je hkrati zapisal, da je odločitev predsednika računskega sodišča v celoti spoštoval, saj je to bistvenega pomena za uspešno delovanje računskega sodišča. Prav tako iz pojasnil, ki jih je zbrala Komisija, izhaja, da v konkretnem primeru pri opredelitvi roka za podajo soglasja/nesoglasja pristojnega namestnika k reviziji ni šlo za precedens, ki bi odstopal od običajne prakse.

Priporočila računskemu sodišču

Je pa Komisija v normativni ureditvi postopkov na računskem sodišču zaznala tveganja za nastanek kršitev iz pristojnosti Komisije. Računskemu sodišču je zato priporočila, da v svojem Poslovniku podrobneje uredi posamezne faze revizijskega postopka, ki so zdaj urejene v posameznih smernicah, po mnenju Komisije pa bi bilo bolje, da bi bile urejene v hierarhično višjem in pravno zavezujočem aktu, kar je Poslovnik. Prav tako je Komisija računskemu sodišču priporočila, da v Poslovniku natančneje uredi vlogo pristojnega namestnika v postopku izdaje soglasja/nesoglasja k osnutku revizijskega poročila in določi časovnico posamezne faze ter predpiše postopek in kriterije zamenjave pristojnega namestnika v posameznem revizijskem postopku. Ugotovitve v predmetni zadevi skupaj s priporočili objavljamo v nadaljevanju.

ugotovitve_računskosodišče_objava_22.10.2021
priporočila_računskosodišče_objava_22.10.2021 

Zaključen postopek glede zamenjave namestnika predsednika računskega sodišča
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar