Načelna mnenja po ZPKor

Načelno mnenje številka 135

Udeležba predstavnikov občine kot javnega partnerja na ogledih objektov in naprav, ki so del sodelovanja v javno-zasebnem partnerstvu in jih financira zasebni partner na podlagi pogodbe o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 132

Plačevanje različnih oblik izobraževanj za vnaprej določene zdravnike v javnih zavodih in na račune, ki niso računi njihovih delodajalcev, s strani proizvajalcev zdravil in/ali medicinske opreme oz. njihovih prodajalcev ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 131

Ravnanje župana občine, ki je na podlagi sklepa občinskega sveta zasebnemu visokošolskemu zavodu oddal poslovne prostore v triletno brezplačno uporabo za izvajanje javno veljavnega univerzitetnega in visoko strokovnega izobraževanja, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 130

Ravnanje odgovornih oseb – uprave delniške družbe, ki sprejme sklep, da za izvajalca del izbere konzorcij več podjetij, čeprav ve, da njihove ponudbe ni mogoče obravnavati kot pravilne v smislu določil ZJN-1, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 129

Ravnanje uradnih oseb državnega organa, ki izdajo soglasje k študijskim programom v nasprotju s predpisi in pravili odločanja, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero izvajalcem teh programov omogočajo pridobitev neupravičene koristi, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 128

Ravnanje odgovornih oseb javnega zavoda, ki začnejo izvajati specialistični program izobraževanja v nasprotju s predpisi in merili za delovanje visokošolskih zavodov ter s tem omogočijo pridobitev premoženjske koristi svojemu zavodu, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 127

Ravnanje uradnih oseb, ministra in članov komisije za ugotovitev kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski, ki so pri nekaterih pripadnikih stalne sestave Slovenske vojske na podlagi predpisanih kriterijev in postopka ugotovili izpolnjevanje posebnih vojaških kompetenc za zasedbo formacijskih dolžnosti, kakršne so dosegljive tudi mimo nacionalnih izobraževalnih sistemov, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 126

Ravnanje župana občine, ki je kot zastopnik občine na podlagi sklepa občinskega sveta sklenil s športnim društvom v stečaju kot prodajalcem pogodbo o nakupu prizidka športnega objekta, na katerem je imel prodajalec po sklepu občinskega sveta priznano etažno lastninsko pravico, ki pa ni bila vknjižena v zemljiško knjigo, ne ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem