Načelna mnenja po ZPKor

Načelno mnenje številka 212

Ravnanje uradnih oseb ministrstva in organa v sestavi istega ministrstva, ki v nasprotju z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku zadržijo izvršitev odločbe in s tem omogočijo korist stranki v postopku, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. člena ZPKor. Ravnanje mednarodnih kinoloških sodnikov, ki psa ocenijo v nasprotju z določili statuta in pravilnika in mu pri tem dodelijo vzrejno dovoljenje ter ga ocenijo v nasprotju z njegovim dejanskim stanjem, lastnik psa pa te dokumente uporablja v pravnih postopkih, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. člena ZPKor. Ravnanje uradne osebe ministrstva, ki iz upravnega postopka v nasprotju z načelom materialne resnice ne izloči vseh oseb, ki kažejo znake pristranskosti ter tako ustvari pogoje za pristransko odločanje v upravni zadevi in s tem eni stranki omogoči korist, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. člena ZPKor. Ravnanje uradne osebe ministrstva, ki v nasprotju z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku stranki predčasno vroči odločbo ter ravnanje organizacijske enote javnega zavoda, ki izvrši odločbo pred njeno izvršljivostjo ter stranki na ta način omogoči predčasno izvajanje vseh pravic, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 211

Ravnanje odgovornih oseb kadrovsko-akreditacijskega sveta, ki kandidata, ki ne izpolnjuje formalnega pogoja, kljub temu akreditira za člana sveta javnega zavoda, ter ravnanje uradne osebe ministrstva, ki takšnega kandidata predlaga v imenovanje Vladi Republike Slovenije, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 210

Ravnanje odgovornih oseb gospodarske družbe v državni lasti, ki pri naročanju storitev avto vleke favorizirajo enega izvajalca, druge pa diskriminirajo in svojim podrejenim samovoljno izdajajo nezakonita navodila, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki izvajalcu avto vleke omogoča pridobitev premoženjske koristi, to pa ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 209

Ravnanje predsednika samostojne poklicne organizacije, članov posvetovalnega telesa in članov najvišjega organa te organizacije, ki odpravijo sklep o disciplinskem ukrepu pristojnega organa svoje organizacije ter s tem članici omogočijo pridobitev koristi v obliki milejšega ukrepa, pri tem pa ravnajo v očitnem nasprotju s pravili te organizacije, je kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb, ki ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 208

Ravnanje ministra, ki sodeluje pri odločanju Vlade Republike Slovenije o sodelovanju med Republiko Slovenijo in poslovnim subjektom, s katerim je pred nastopom funkcije ministra imel poslovne stike, daje videz, da zasebni interes ministra vpliva na nepristransko in objektivno odločanje o omenjenem sodelovanju, kar predstavlja nasprotje interesov po 1. odstavku 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 207

Ravnanje uradnih oseb občine, ki pri vodenju postopka javnega naročila v javnem razpisu ne opredelijo dovolj natančnih kriterijev za oddajo javnega naročila ter potrebnih dokazil za izpolnjevanje kriterijev, kar ima za posledico izločitev ponudnika, ki je izpolnjeval z razpisom objavljene kriterije, ter hkrati prikrivajo obstoj uradne dokumentacije in s tem onemogočajo nadzor nad zakonitostjo postopka, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in pridobitev koristi drugemu ponudniku, kar ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 206

Ravnanje uradne osebe občine, ki ima z gospodarskim subjektom sklenjeno pogodbo o vzdrževanju občinskih cest in z njim po preteku pogodbe sklene aneks, s katerim podaljša veljavnost pogodbe, namesto, da bi v skladu z veljavno zakonodajo podelila koncesijo, s čemer gospodarski subjekt pridobi korist, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 205

Ravnanje uradnih oseb javnega zavoda, ki sodelujeta v komisiji za izbor kandidata za zaposlitev na zavodu, pri čemer je med kandidati za zaposlitev tudi oseba, ki je v preteklosti aktivno sodelovala v svetu istega zavoda in odobrila izplačilo nagrade za delovno uspešnost tema uradnima osebama, daje videz, da njun zasebni interes vpliva na nepristranski in objektivni izbor kandidata za zaposlitev na zavodu, kar predstavlja nasprotje interesov po 1. odstavku 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 203

Ravnanje uradne osebe – župana, ki od gospodarske družbe zahteva, da s finančnimi sredstvi podpre različne projekte lokalne skupnosti, v zameno pa ponudi, da bo lokalna skupnost, ki v upravnem postopku, pomembnem za gospodarsko družbo, sodeluje kot stranski udeleženec, nastopila v korist gospodarske družbe, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 202

Ravnanje uradne osebe občine, ki v imenu občine od zasebne pravne osebe za določen čas sprejme v uporabo motorno vozilo, pri čemer se to motorno vozilo uporablja v službene namene te občine, ne predstavlja kršitve dolžnega ravnanja, ki bi omogočala pridobitev koristi drugemu in torej tudi ne ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem