Načelna mnenja po ZPKor

Načelno mnenje številka 164

Ravnanje uradnih oseb centrov za socialno delo, ki pri opravljanju strokovnih nalog za ureditev izvrševanja roditeljske pravice in stikov z otroci s pristransko obravnavo enemu od staršev omogočijo neupravičeno prednost v nadaljnjih postopkih, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor. Ravnanje uradnih oseb upravnih organov in organov pravosodja, ki v postopkih, v katerih odločajo o vzgoji in varstvu otrok, nekritično sledijo ugotovitvam centrov za socialno delo ali z njimi povezanih strokovnjakov, čeprav bi na podlagi razpoložljivih podatkov in dokazil mogle in morale vedeti, da s tem eni od strank postopka očitno dajejo neupravičeno prednost, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 163

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, odgovornih za organiziranje in nadzor nad izvajanjem socialnega varstva, ki pri tem ravnajo v nasprotju s predpisi o socialnem varstvu in tako drugemu omogočijo neupravičeno korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji drugega člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 161

Ravnanje uradne osebe v državnem organu, ki postopek javnega naročanja načrtuje in izvede v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja in upravljanja z zaupanimi javnimi finančnimi sredstvi in tako drugemu omogoči korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji drugega člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 160

Ravnanje agencije Republike Slovenije, ki pri dodeljevanju nepovratnih sredstev ne spoštuje razpisanih pogojev in kljub njihovemu neizpolnjevanju gospodarski družbi dodeli nepovratna sredstva, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 157

Ravnanje uradnih oseb naročnika, ki pri postopku oddaje javnega naročila za primer gradnje po neuspešno izvedenem rednem (odprtem) postopku zaradi nesprejemljivih ponudb ponudnikov nadaljujejo s postopki oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji, pri čemer je kljub še vedno nesprejemljivi ponudbi izbran najugodnejši ponudnik, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 156

Odgovorna oseba, ki v funkciji predsedujočega volilni komisiji na volitvah v organe neprofitne organizacije ravna v nasprotju s predpisi o volilni kampanji in izvedbi volitev tako, da s tem določene kandidate onemogoči v pravici, da pod enakopravnimi pogoji sodelujejo na volitvah, je kršitev dolžnega ravnanja, ki drugim kandidatom omogoča neupravičeno korist v obliki večje možnosti za izvolitev, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Ravnanje odgovornih oseb neprofitne organizacije, ki pri volitvah v organe te organizacije in v organe njenih članic opustijo dolžni nadzor in ukrepanje ob kršitvah postopka in pravic kandidatov, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero se določenim kandidatom omogoča neupravičena korist v obliki večje možnosti za izvolitev, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 155

Ravnanje uradnih oseb na upravni enoti, ki v nasprotju z določili koncesijskega akta izdajo dovoljenje za izkoriščanje in izvajanje del pred sklenitvijo koncesijske pogodbe za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin ter s tem poslovnemu subjektu omogočijo neupravičeno izkoriščanje teh surovin, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem