Pojasnila komisije

Pojasnilo številka 62

Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 1. odstavku 28. člena ZPKor velja za javne naročnike, ne glede na njihov sedež in za vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža več kot 20%. Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor lahko na predlog naročnika dovoli poslovanje s poslovnim subjektom za konkretno javno naročilo, če ugotovi, da občinski svetnik ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 61

Višje in visokošolsko središče Sežana kot naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, ne sme brez dovoljenje Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati prek javnih naročil s poslovnim subjektom, ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena. Omejitev ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja za nabavo blaga in naročanje storitev 833.000 tolarjev. Prepoved poslovanja po 1. odstavku 28. člena je podana, ko gre za javna naročila, ki presegajo zakonski limit ene dvanajstine vrednosti oziroma 833.000 tolarjev za blago in storitve. Komisija je v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pristojna, da dovoli naročnikom poslovanje s poslovnim subjektom iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje iz 5. odstavka 28. člena izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zahteve naročnika in po izvedenem ugotovitvenem postopku. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 60

Pogodbe oziroma aneksi k pogodbam o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZPKor, to je pred 30.1.2004, ostanejo v veljavi, ne glede na omejitve poslovanja po 28. člena ZPKor. Omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, kar po veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03) znaša 833.000 tolarjev za nabavo blaga in naročanje storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 58

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Ena dvanajstina vrednosti zakonsko določenega limita za naročila male vrednosti po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03), ki velja za posamična ali mesečna naročila, znaša za nabavo blaga ali storitev 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 57

Naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, nima zakonske podlage za izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila zgolj zato, ker gre za poslovni subjekt, s katerim naročniki iz 28.člena ZPKor ne smejo poslovati brez dovoljenja Komisije. V smislu 5. odstavka ZPKor je Komisija pristojna, da naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, dovoli poslovanje s poslovnim subjektom iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Dovoljenje izda Komisija za posamično javno naročilo na podlagi zaprosila naročnika in po ugotovitvi dejstva, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora sprejeti odločitev pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika.Dovoljenje iz 5. odstavka 28. člena Komisija izda le za poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena. Dovoljenje ni potrebno za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 56

Direktor Javne agencije je v smislu 2. odstavka 3. člena ZPKor po statusu izenačen s funkcionarji in se zanj uporabljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor, za Javno agencijo pa velja obveznost predložitve seznama oseb s podatki o nastopu in prenehanju funkcije v smislu 33. in 50. člena ZPKor. Direktor javne agencije je v smislu Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št.52/02, 51/04, ZJA) in Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št.63/04) oseba, ki vodi delo in poslovanje ter zastopa javno agencijo in šteje med poslovodne organe, svet javne agencije pa je organ upravljanja, ki opravlja naloge spremljanja delovanja javne agencije, odločanja in poslovnega nadzora. Javna agencija kot naročnik po predpisih o javnih naročilih je pri poslovanju prek javnih naročil dolžna spoštovati 28.člen ZPKor, ki omejuje poslovanje med naročniki in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% in tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je član sveta javne agencije oziroma njegov družinski član hkrati poslovodni organ (direktor) poslovnega subjekta ali imetnik poslovnega deleža v poslovnem subjektu v višini več kot 20%. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 55

Za naročila male vrednosti, ki so po 1. odstavku 28. člena ZPKor izvzeta iz omejitve poslovanja velja, da je najvišja vrednost posamičnega ali mesečnega naročila v primerih oddaje blaga ali storitev po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03-ZIPRS0405) 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev, kar pomeni, da mesečna naročila, če se ponavljajo vsak mesec skozi vse leto, v enem letu ne smejo preseči vrednosti deset milijonov tolarjev za blago in storitve ter dvajset milijonov tolarjev za gradnje. Proračunska sredstva, namenjena izvedbi posameznih projektov na področju zatiranja trgovine z ljudmi imajo značaj državne pomoči le, če so dodeljena poslovnim subjektom, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev, med katera pa ne štejejo humanitarne organizacije, društva in drugi deli civilne družbe. V smislu 30. člena ZPKor do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti, v katerih ima funkcionar oziroma njegov družinski član poslovni delež višji od 20% in poslovni subjekti, katerih direktor oziroma njegov družinski član je hkrati član organa upravljanja ali član nadzornega organa javnega naročnika, in se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sklep Vlade Republike Slovenije št. 240-05/2003-3 z dne 22.7.2004 in Akcijski načrt Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 2004-2006 z dne 22.7.2004 se v smislu 28. in 30. člena ZPKor lahko izvajata, v kolikor niso prejemniki sredstev gospodarski subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža, višjega od 20%. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 54

1.odstavek 28. člena ZPKor omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Izjema pri omejitvi poslovanja so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna. Iz določbe 1. odstavka 28. člena izhaja načelna prepoved poslovanja prek javnih naročil med javnimi naročniki in določenimi poslovnimi subjekti. Izjemo od načelne prepovedi lahko na podlagi 5. odstavka 28. člena dovoli Komisija za posamično javno naročilo na zaprosilo naročnika, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. 2. odstavek 28. člena ZPKor omejuje poslovanje med dvema subjektoma in sicer med javnim naročnikom in poslovnim subjektom, v katerem je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika, hkrati tudi član poslovodnega organa ali imetnik poslovnega deleža preko 20% poslovnega subjekta. V smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor Komisija ni pristojna za izdajo dovoljenj za poslovanje subjektom iz 2. odstavka 28. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 53

Gospodarski subjekti, opredeljeni v prvem odstavku 28. člena ZPKor, niso upravičeni do državnih pomoči. Edina izjema so pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. Poslovanje naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, je na podlagi 28. člena ZPKor omejeno le pri poslovanju prek javnih naročil. Nadaljujte z branjem