Pojasnila komisije

Pojasnilo številka 111

Kmetije in kmetijska gospodarstva v občini Sevnica, katerih nosilec je občinski funkcionar, iz občinskega proračuna lahko pridobivajo državno pomoč, namenjeno za predelavo in promocijo kmetijskih proizvodov ter prodajo kmetijskih pridelkov, ki se izvaja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji oziroma kmetijskem gospodarstvu. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 108

V primeru nakupa medicinske oprema iz sredstev donacij in iz sredstev javnega zavoda – zdravstvenega doma se morajo vsa sredstva, namenjena nakupu, zbrati na računu zdravstvenega doma, ki izvrši nabavo medicinske opreme skladno z določili zakona o javnem naročanju. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 105

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana organa upravljanja javnega zavoda ali nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina. Nezdružljivost ne obstaja v primeru, ko je poklicni župan v svet javnega zavoda ali v nadzorni svet javnega podjetja imenovan kot predstavnik občine. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 104

Opravljanje uradniških nalog vodenja občinskega Urada za okolje in prostor in hkratno opravljanje samostojne podjetniške dejavnosti s področja okolja in prostora, katere nosilec je vodja urada, predstavlja konflikt interesov v smislu 1. odstavka 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05, 23/06, v nadaljevanju ZJU) in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01). Opravljanje uradniških nalog na položaju direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine in opravljanje pridobitne dejavnosti v gospodarskih družbah, katerih zastopnik je uradnik na položaju, je v nasprotju z določbo 5. odstavka 100. člena ZJU. Nadaljujte z branjem

Pojasnilo številka 103

Funkcija nepoklicnega župana občine Beltinci je v smislu 21. člena ZPKor nezdružljiva z opravljanjem dejavnosti zastopanja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, katerega ustanoviteljica je občina Beltinci, ker župan po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom navedenega javnega zavoda. Za odpravo navedene nezakonitosti je Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi 1. odstavka 23. člena ZPKor sprejela naslednji. Sklep: Župan občine Beltinci Milan Kerman je dolžan v roku 3(treh) mesecev od prejema tega sklepa prenehati opravljati funkcijo ali dejavnost zastopanja, ki ni združljiva s funkcijo nepoklicnega funkcionarja. O uresničitvi tega sklepa je župan dolžan obvestiti Komisijo za preprečevanje korupcije. Nadaljujte z branjem