Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kakšne so lahko sankcije za lobista, ki ne upošteva določil ZIntPK?

Komisija lahko izreče lobistu naslednje (upravne in prekrškovne) sankcije:

  • pisni opomin,
  • prepoved nadaljnjega lobiranja v določeni zadevi,
  • prepoved lobiranja za določen čas, ki ne sme biti krajši od treh mesecev in ne daljši od 24 mesecev,
  • izbris iz registra,
  • globo od 400 do 2.000 EUR.

Komisija kot prekrškovni organ lahko posamezniku izreče sankcije od 400 do 1.200 EUR v primeru:

  • v nasprotju z določbo tretjega odstavka 56. člena ZIntPK opravlja dejanja lobiranja še pred potekom dveh let, odkar mu je prenehala funkcija;
  • opravlja dejanja lobiranja, čeprav ni vpisan v register lobistov skladno s prvim odstavkom 58. člena in ni izvzet iz obveznosti registracije na podlagi četrtega odstavka 58. člena ZIntPK;
  • v nasprotju z določbo tretjega odstavka 70. člena ZIntPK pri lobiranju ravna proti predpisom, ki določajo prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami lobirancev.

Komisija kot prekrškovni organ lahko posamezniku izreče sankcije od 1.000 do 2.000 EUR v primeru:

  • lobira v nasprotju s 70. členom ZIntPK.
Kakšne so lahko sankcije za lobista, ki ne upošteva določil ZIntPK?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar