Evidence dejavnosti obdelave

Komisija za preprečevanje korupcije

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana

E: anti.korupcija@kpk-rs.si

Tel.: 01 400 5710

Komisija za preprečevanje korupcije vodi naslednje zbirke osebnih podatkov:

 • Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije
 • Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije
 • Evidenca zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj
 • Evidenca zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje
 • Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK
 • Evidenca zahtevkov za premestitev iz četrtega odstavka 25. člena ZIntPK
 • Evidenca seznamov daril funkcionarjev in evidenca daril državnim in lokalnim organom in nosilcem javnih pooblastil
 • Evidenca poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK
 • Evidenca uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena ZIntPK ugotavlja obstoj nasprotja interesov
 • Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK
 • Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK
 • Evidenca oseb iz druge alineje drugega odstavka 47. člena ZIntPK
 • Evidenca funkcionarjev, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov iz resolucije
 • Evidenca – register lobistov
 • Evidenca samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti
 • Evidenca izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu ZIntPK
 • Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških
 • Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku
 • Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog
 • Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)
 • Evidenca o zaposlenih delavcih in stroških dela (MFERAC) KE-SD
 • Evidenca o izvajalcih avtorskih in podjemnih pogodb
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in požarno varnost
 • Evidenca zadev/dokumetarnega gradiva
 • Evidenca obiskovalcev
 • Dnevnik tiskanih dokumentov
 • Evidenca finančnih transakcij javnega sektorja
 • Pristopna kontrola in registracija delovnega časa na Komisiji za preprečevanje korupcije
 • Evidenca o volonterskih pripravnikih
EVIDENCA ZADEV S PODROČJA MEDNARODNE KORUPCIJE

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko)
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • osumljeni;
 • ovadeni;
 • obtoženi ali obsojeni slovenski in tuji državljani oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in tujini.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene osebe;
 • EMŠO;
 • kvalifikacija kaznivega dejanja;
 • vrsta zaključka zadeve.

6. Namen obdelave:

 • ugotavljanje vzrokov mednarodne korupcije;
 • oblikovanja ukrepov za njihovo preprečevanje;
 • za potrebe poročanja mednarodnim organizacijam;odkrivanja primerov mednarodne korupcije v skladu s pooblastili v ZIntPK in
 • sodelovanja z drugimi pristojnimi državnimi organi.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA ZADEV S PODROČJA ZAŠČITE PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH RAVNANJ

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Prijavitelji, ki komisiji podajo prijavo o koruptivnem ravnanju.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime prijavitelja ali njegov psevdonim;
 • odločitev o tem, ali je bila prijava prijavitelja podana v dobri veri;
 • ali je bila za zaščito prijavitelja in njegovih družinskih članov odrejena zaščita po zakonu, ki ureja zaščito prič.

6. Namen obdelave:

 • za namene izvajanja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj,
 • spremljanja učinkovitosti zaščite prijavitelja in
 • pomoči prijaviteljem;

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA ZADEV S PODROČJA ZAŠČITE URADNIH OSEB, OD KATERIH SE ZAHTEVA NEZAKONITO OZIROMA NEETIČNO RAVNANJE

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Uradne osebe, ki menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali neetično ravnanje, ali se s tem namenom nad njo izvaja psihično ali fizično nasilje.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime prijavitelja;
 • osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,
 • navedba organa in
 • seznam izdanih navodil komisije za ravnanje.

6. Namen obdelave:

 • za namene izvajanja zaščite uradnih oseb;
 • spremljanja učinkovitosti zaščite in
 • pomoči uradnim osebam;

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA O OBSTOJU VZROČNE ZVEZE IZ TRETJEGA ODSTAVKA 25. ČLENA ZIntPK

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Prijavitelji, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive posledice.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime prijavitelja
 • osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,
 • navedba organa,
 • vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev;

6. Namen obdelave:

 • za namene ugotavljanja obstoja povračilnih ukrepov;
 • ukrepanja proti povračilnim ukrepom ter
 • spremljanja učinkovitosti ukrepov komisije;

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA ZAHTEVKOV ZA PREMESTITEV IZ ČETRTEGA ODSTAVKA 25. ČLENA ZIntPK

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca zahtevkov za premestitev iz četrtega odstavka 25. člena ZIntPK

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Prijavitelji, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive posledice.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov

 • osebno ime prijavitelja;
 • osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje;
 • navedba organa;
 • vsebina ocene oziroma zahtevka za premestitev;
 • delovno mesto, ki ga (je) prijavitelj zaseda(l) pred in po premestitvi.

6. Namen obdelave

 • za namene ugotavljanja obstoja povračilnih ukrepov;
 • ukrepanja proti povračilnim ukrepom ter
 • spremljanja učinkovitosti ukrepov komisije.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA SEZNAMOV DARIL FUNKCIONARJEV IN SEZNAMOV DARIL DRŽAVNIM IN LOKALNIM ORGANOM IN NOSILCEM JAVNIH POOBLASTIL

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca seznamov daril funkcionarjev in seznamov daril državnim in lokalnim organom in nosilcem javnih pooblastil

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o varstvu osebnih podatkov

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • funkcionarji iz 4. člena ZIntPK;
 • darovalci.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • naziv organa, ki je prejel darilo;
 • osebno ime obdarovanca in njegova funkcija;
 • podatki o darilu;
 • osebno ime prejemnika darila in njegova funkcija ali položaj;
 • naziv organa, ki je prejel darilo;
 • osebno ime in naslov darovalca oziroma naziv in sedež;
 • vrsta in vrednost darila.

6. Namen obdelave:

 • ugotavljanje in odločanje o kršitvah glede prepovedi in omejitev sprejemanja daril;
 • nadzor komisije nad vodenjem seznamov daril ter
 • njihovega objavljanja.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – z zakonom pooblaščeni uporabniki.10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA POSLOVNIH SUBJEKTOV IZ 35. ČLENA ZIntPK

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o varstvu osebnih podatkov

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 •  funkcionarji iz 4. člena ZIntPK.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, organizacija, kjer funkcionar opravlja funkcijo in tip funkcije, datum nastopa in prenehanja omejitve, naziv, sedež, matična in davčna številka poslovnega subjekta, način udeležbe funkcionarja v poslovnem subjektu, podatek ali omejitev poslovanja velja v razmerju do družinskega člana.

6. Namen obdelave:

 • za izvajanje nadzora nad omejitvami poslovanja;
 • sporočanja podatkov;
 • objavljanja podatkov o poslovnih subjektih za katere veljajo omejitve poslovanja z njimi.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih akti komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA URADNIH OSEB, GLEDE KATERIH KOMISIJA PO DRUGEM ODSTAVKU 38. ČLENA IN DRUGEM ODSTAVKU 39. ČLENA ZIntPK UGOTAVLJA OBSTOJ NASPROTJA INTERESOV

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena ZIntPK ugotavlja obstoj nasprotja interesov

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • uradne osebe iz 4. člena ZIntPK.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov

 • osebno ime uradne osebe;
 • funkcija oziroma položaj;
 • naslov stalnega prebivališča;
 • vsebina odločitve komisije.

6. Namen obdelave:

 • ugotavljanje in odločanje o nasprotju interesov ter
 • sodelovanje s pristojnimi državnimi organi.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA ZAVEZANCEV IZ PRVEGA ODSTAVKA 41. ČLENA ZIntPK

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • zavezanci – poklicni funkcionarji,
 • nepoklicni župani in podžupani,
 • uradniki na položaju,
 • poslovodne osebe in
 • osebe, odgovorne za javna naročila skladno s 4. členom ZIntPK.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime, EMŠO,davčna številka zavezanca,
 • podatki o funkciji oziroma delu, delu, ki ga je opravljal neposredno pred nastopom funkcije, drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja,
 • podatki o lastništvu oziroma deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti in oznako firme, oziroma imena organizacije,
 • podatki o deležih, delnicah, pravicah, ki jih imajo predhodno navedeni subjekti v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti z oznako firme oziroma imena organizacije (posredno lastništvo),
 • podatki o letnih dohodkih, ki so osnova za dohodnino,
 • podatki o nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki,
 • podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih skupna vrednost na posameznem računu presega 10.000 eurov,
 • podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 eurov,
 • podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjih, če njihova skupna vrednost ob času prijave premoženja presega 10.000 eurov,
 • podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih vrednost presega 10.000 eurov,
 • podatki o premičninah, katerih vrednost presega 10.000 eurov.

6. Namen obdelave:

 • ugotavljanje zavezancev in njihove istovetnosti,
 • preverjanje podatkov in odločanje po ZIntPK ter
 • za objavo podatkov in
 • izvajanje pristojnosti komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov št. 001-7/2011/1 z dne 3. 2. 2011, ki je dostopen na lokalnem strežniku komisije.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA ZADEV S PODROČJA NESORAZMERNO POVEČANEGA PREMOŽENJA IZ 45. ČLENA ZIntPK

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • zavezanci – poklicni funkcionarji,
 • nepoklicni župani in podžupani,
 • uradniki na položaju,
 • poslovodne osebe in
 • osebe odgovorne za javna naročila skladno s 4. členom ZIntPK.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime,
 • funkcija oziroma položaj zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK,
 • seznam obvestil po drugem in četrtem odstavku 45. člena ZIntPK,
 • seznam sprejetih odločitev po petem odstavku 45. člena ZIntPK in
 • seznam ukrepov po šestem odstavku 45. člena ZIntPK.

6. Namen obdelave:

 • ugotavljanje premoženjskega stanja zavezancev,
 • odločanje o kršitvah ter sodelovanje s pristojnimi državnimi organi.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA OSEB IZ DRUGE ALINEJE TRETJEGA ODSTAVKA 47. ČLENA ZIntPK

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca oseb iz druge alineje drugega odstavka 47. člena ZIntPK

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Osebe, odgovorne za izdelavo načrta integritete.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime;
 • delovno mesto;
 • organ.

6. Namen obdelave:

 • učinkovito izvajanje načrta integritete ter
 • usposabljanja oseb, odgovornih za načrt integritete.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

 • postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA FUNKCIONARJEV, ZOPER KATERE JE KOMISIJA PREDLAGALA UVELJAVLJANJE ODGOVORNOSTI ZARADI NEIZVAJANJA UKREPOV IZ RESOLUCIJE

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca funkcionarjev, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov iz resolucije

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 •  funkcionarji, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanje ukrepov iz resolucije.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime;
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • drugi podatki, potrebni za uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov iz resolucije

6. Namen obdelave:

 • uresničevanje resolucije in
 • predlaganje ukrepov v primeru njihovega neizvajanja.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA – REGISTER LOBISTOV

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca – register lobistov

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • lobist oziroma lobistka, ki opravlja dejanja lobiranja.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime;
 • davčna številka,
 • naslov,
 • firma oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, ali interesne organizacije, če je lobist pri teh zaposlen, ter
 • področja, glede katerih je registriral interes;

6. Namen obdelave:

 • zagotavljanje zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora na lobiranjem.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV, GOSPODARSKIH DRUŽB OZIROMA INTERESNIH ORGANIZACIJ, ZA KATERE LOBIRAJO LOBISTI

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • posamezniki, ki lobirajo za samostojne podjetnike, gospodarske družbe oziroma interesne organizacije.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Osebno ime posameznikov, ki lobirajo za samostojne podjetnike, gospodarske družbe oziroma interesne organizacije, in položaj, ki ga imajo.

6. Namen obdelave:

 •  zagotavljanje zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora na lobiranjem.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA IZREČENIH SANKCIJ LOBISTOM PO 73. IN 74. ČLENU ZIntPK

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu ZIntPK

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • lobisti, ki jim komisija v skladu s pristojnostmi izreče eno od sankcij navedenih v 73. in 74. členu ZIntPK.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime,
 • davčna številka,
 • vrsta kršitve,
 • vrsta sankcije.

6. Namen obdelave:

 • zagotavljanje zakonitosti in transparentnosti lobiranja,
 • varnosti pravnega prometa,
 • spremljanja vzrokov in kršitev ter
 • oblikovanja ukrepov.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA O PRAVNOMOČNIH ODLOČBAH O PREKRŠKIH

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • storilci prekrškov.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča,
 • rojstni podatki, če je storilec tujec,
 • podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo,
 • pravna opredelitev prekrška,
 • številka in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečena sankcija,
 • datum pravnomočnosti odločbe,
 • številka zadeve.

6. Namen obdelave:

 • zagotavljanje izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in
 • ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 3 leta od dneva pravnomočnosti odločbe.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil,stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

VPISNIK ZA ZADEVE PREKRŠKOV, V KATERIH SE IZDA ODLOČBA O PREKRŠKU

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • storilci prekrškov.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime, rojstni podatki (če je storilec tujec), EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, poklic, zaposlitev, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo,
 • osebni podatki predlagatelja, drugih udeležencev v postopku,
 • pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku, izrečena sankcija, številka zadeve.

6. Namen obdelave:

 • zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo,
 • za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 5 let od dneva pravnomočnosti odločbe.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

VPISNIK ZA ZADEVE PREKRŠKOV, V KATERIH SE IZDA PLAČILNI NALOG

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o prekrških.

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • storilci prekrškov.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime, EMŠO, rojstni podatki (če je storilec tujec), naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, poklic, zaposlitev, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo,
 • osebni podatki predlagatelja, drugih udeležencev v postopku,
 • pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdanega plačilnega analoga, izrečena sankcija, številka zadeve.

6. Namen obdelave:

 • zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo,
 • za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje;

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 5 let od dneva pravnomočnosti odločbe.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1).

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH (PERSONALNE MAPE)

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • javni uslužbenci in funkcionarji komisije ter nekdanji zaposleni na komisiji.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Osebno ime, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v Modro zavarovalnico, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 10. leta starosti zaradi pravice do letnega dopusta, podatki o plači in drugih prejemkih, podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodbe o izobraževanju, podatki o višini letnega dopusta, podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oziroma poškodbe ali nege družinskega člana, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

6. Namen obdelave:

 • urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,
 • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva,
 • zagotavljanje statističnega spremljanja ter
 • za potrebe inšpekcijskega nadzora;

7. Rok hrambe osebnih podatkov – Trajno.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Modra zavarovalnica, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirk osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih, ki je dostopni na lokalnem strežniku komisije. Personalne mape se hranijo v ognjevarnih omarah.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN STROŠKIH DELA (MFERAC) KE-SD

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o zaposlenih delavcih in stroških dela (MFERAC) KE-SD

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 •  javni uslužbenci in funkcionarji komisije;

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Identifikacijski podatki (osebno ime, prebivališče, EMŠO), podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja), podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju, podatki o imenovanju, napredovanju in nazivu, podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti, podatki o službenih potovanjih, podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski in službeni dobi, podatki o izvrševanju funkcij, tajni podatki, podatki o letnih ocenah, podatki o izrabi letnega dopusta, podatki o priznanjih in nagradah, višina plačnega razreda, podatki o ugotovljeni disciplinski ali odškodninski odgovornosti, podatki o prenehanju delovnega razmerja, podatki, potrebni za obračun plače, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo komisijo, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti, plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, datum opravljenega zdravstvenega pregleda, drugi podatki v skladu z zakonom.

6. Namen obdelave:

 • urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,
 • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva,
 • zagotavljanje statističnega spremljanja,
 • varovanja življenja, zdravja, delovne zmožnosti delavca,
 • preprečevanje nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti ter
 • za potrebe inšpekcijskega nadzora;

7. Rok hrambe osebnih podatkov – Trajno.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Modra zavarovalnica drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja zbirke osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežnik, ter v predpisih v zvezi z uporabo aplikacije MFERAC, predvsem glede pooblastil za dostopanje in pravic za vnašanje ter spreminjanje podatkov.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Evidenca o zaposlenih delavcih (MFERAC) je povezana s Centralnim registrom prebivalstva.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA O IZVAJALCIH AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o izvajalcih avtorskih in podjemnih pogodb

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 • pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • osebe, ki so s komisijo sklenile avtorsko ali podjemno pogodbo.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, številka TRR.

6. Namen obdelave:

 •  izvajanje sklenjenih avtorskih pogodb in pogodb o delu,
 • za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – Trajno.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Ni zunanjih uporabnikov.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o izrabi delovnega časa

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 •  javni uslužbenci in funkcionarji komisije.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime,
 • datum in ura prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan,
 • vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni (koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust).

6. Namen obdelave:

Izvajanje pogodbe o zaposlitvi.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Ni zunanjih uporabnikov.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njnem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH ZA VARNO DELO IN POŽARNO VARNOST

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in požarno varnost

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 •  zaposleni na komisiji.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime,
 • datum opravljenega usposabljanja.

6. Namen obdelave:

 • zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

7. Rok hrambe osebnih podatkov –

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Ni zunanjih uporabnikov.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopnni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA ZADEV/DOKUMENTARNEGA GRADIVA

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca zadev/dokumentarnega gradiva

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, zakonodaja s poročja delovnega in dokumentarnega prava ter prava s področja arhivskega gradiva.

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • stranke, pobudniki, prosilci, prijavitelji, zavezanci in drugi osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo v postopkih po ZInPK in zakonodaji s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava s področja arhivskega gradiva.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime, naslov, EMŠO, davčna številka,
 •  zaposlitev, funkcija oziroma položaj,
 •  firma, sedež in enotna matična številka pravne osebe, kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov), drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.

6. Namen obdelave:

Izvrševanje nalog iz pristojnosti komisije na podalgi ZIntPK in zakonodaje s področja delovnega in dokumentarnega prava ter prava s področa arhivskega gradiva.

7. Rok hrambe osebnih podatkov –

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
Drugi prekrškovni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v nternih aktih komisije, ki so javno dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA OBISKOVALCEV

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca obiskovalcev

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o integirteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • osebe, ki vstopajo v prostore komisije, razen zaposlenih, in drugih, ki imajo s komisijo sklenjeno pogodbo o delu/zaposlitvi.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime,
 • razlog vstopa,
 • datum in ura vstopa in izstopa.

6. Namen obdelave:

 •  varovanja premoženja ter vzdrževanje reda v prostorih komisije.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 3 leta.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Ni zunanjih uporabnikov.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA PRIJAV O SUMIH KORUPCIJE IN KRŠITEV ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

1. Naziv zbirke osebnih podatkov
Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko)
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

 • prijavitelji in prijavljene osebe.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča in
 • druge podatke, povezane s preprečevanjem in raziskovanjem prijavljenih koruptivnih ravnan za namene ugotavljanja korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ali drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

6. Namen obdelave

 • vodenja postopkov reševanja prejetih prijav,
 • ugotavljanje korupcije in izvajanja pristojnosti komisije ter drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

 

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

DNEVNIK TISKANIH DOKUMENTOV

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Dnevnik tiskanih dokumentov

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljanska 10, 1000 Ljubljana. Matična številka: 2015609000.

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o delovnih razmerjih

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Zaposleni na komisiji.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov:

Za tiskanje se uporablja tiskalniški strežnik CUPS, zato se tiskanje izvaja preko tega strežnika. Izjema so vsi lokalni tiskalniki in mrežni tiskalnik Konica Minolta 554e, ker zanj oziroma za nameščeno verzijo strežnika CUPS ne obstaja gonilnik (PPD datoteka), ki bi omogočal tiskanje prek CUPS.

CUPS si beleži naslednje podatke (vir: http://man7.org/linux/man-pages/man8/cupsd-logs.8.html, poglavje »PAGE LOG FILE FORMAT«):

 • ime CUPS tiskalniške vrste,
 • uporabniško ime zaposlenega,
 • zaporedna številka tiskalnega opravila,
 • datum in ura tiskanja,
 • število natisnjenih strani na dokument,
 • število kopij dokumenta,
 • IP naslov odjemalca,
 • podatki o zaračunavanju (ne uporabljamo, privzeto »-«),
 • ime opravila (vsebuje ime datoteke natisnjenega dokumenta),
 • podatki o mediju tiskanja (»-« če ni podatka),
 • številke tiskanih strani (»-« če ni podatka).

6. Namen obdelave:

Opravljanje delovnih nalog.

7. Rok hrambe osebnih podatkov:

Dnevniški zapisi se arhivirajo na Bacula strežnik, arhivske kopije so na voljo največ za eno leto. Sicer pa dnevniški zapisi ne rotirajo (logrotate).

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Zaposleni na komisiji.

10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Za tiskanje dokumentov na mrežne tiskalnike so nastavljena gesla, ki ga je treba predhodno odtipkati na tiskalniku, da se tiskanje lahko začne (t. i. »secure print«).

Prostori, v katerih se nahaja strojna oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, strojna oprema pa po koncu delovnega dne izklaplja. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z video-nadzornim sistemom.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internik aktih komisije, ki so dostopni na njenem internem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1:

Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.

EVIDENCA FINANČNIH TRANSAKCIJ JAVNEGA SEKTORJA

1. Naziv zbirke osebnih podatkov
Evidenca finančnih transakcij javnega sektorja

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko)
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Posamezniki, ki so prejemniki javnih sredstev, imetniki deležev, delnic, ustanovitelji, družbeniki, delničarji, člani organov upravljanja in nadzora.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • številka transakcijskega računa,
 • matična številka,
 • davčna številka,
 • naslov,
 • navedba, da gre za fizično osebo, ter v primeru kadar se izplačilo nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve: osebno ime in kraj bivanja prejemnika,
 • znesek transakcije,
 • valuta transakcije,
 • datum transakcije,
 • koda namena,
 • namen transakcije, kot so ga vpisali uporabniki v primeru donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali drugih intelektualnih storitvah,
 • sklic plačnika in prejemnika transakcije,
 • enolični identifikator transakcije,
 • drugi knjigovodski podatki o transakciji,
 • E-račun.

6. Namen obdelave

Učinkovito izvajanje ukrepov in metod za krepitev integritete, zagotavljanje transparentnosti delovanja javnega sektorja, preprečevanje korupcije, nasprotja interesov, nadzora nad premoženjskim stanjem, omejitve poslovanja, sprejemanje daril, lobiranje.

7. Rok hrambe osebnih podatkov – 10 let.

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
Podatki so namenjeni neomejenemu krogu uporabnikov.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Podatkovne zbirke se nahajajo na strežnikih Državnega oblaka. Varnost, kontrolo fizičnega dostopa itd. se zagotavlja v skladu z dogovorom/pogodbo med KPK in MJU.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Podatki se samodejno pridobivajo od upravljavcev naslednjih zbirk podatkov:

 • podatke o poslovnih subjektih, lastniški strukturi, organih upravljanja in nadzora poslovnih subjektov iz poslovnega registra Slovenije, registra transakcijskih računov poslovnih subjektov, registra zavezancev za informacije javnega značaja, zbirke letnih poročil in druge podatke, tudi zgodovinske, iz zbirk podatkov Agencije Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve;
 • podatke Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) iz registra proračunskih uporabnikov ter podatke o finančnih transakcijah proračunskih uporabnikov, ki imajo transakcijski račun odprt pri UJP in tistih poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ki jih UJP javno objavlja;
 • podatke iz registra davčnih zavezancev FURS;
 • podatke o javnih naročilih, iz Portala javnih naročil, ki ga upravlja ministrstvo, ki je pristojno za javno naročanje;
 • podatke iz zbirk podatkov knjigovodskih programov, ki jih upravlja ministrstvo pristojno za finance;
 • podatke o nematerializiranih vrednostnih papirjih iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev Centralno klirinške depotne družbe;
 • podatke iz zbirke podatkov o gotovinskih transakcijah nad mejno vrednostjo, ki jo na podlagi predpisov, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, vodi Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;
 • podatke iz zbirke podatkov o e-računih s prilogami, ki jih v plačilo prejmejo proračunski uporabniki in jo skladno s predpisi, ki urejajo opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike upravlja UJP;
 • podatke o davčnih dolžnikih – poslovnih subjektih, ki jih objavlja FURS.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

PRISTOPNA KONTROLA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA NA KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Pristopna kontrola in registracija delovnega časa na Komisiji za preprečevanje korupcije

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko):

Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o varstvu osebnih podatkov

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • zaposleni na komisiji, na njenem sedežu.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Osebno ime zaposlenega, številka kartice, vrsta in ura prihoda ter odhoda na delovno mesto, prihod/odhod, gibanje (prehodi).

6. Namen obdelave:

Registracija delovnega časa, pristona kontrola.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov – Zaposleni na komisiji, administrator kartic.

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa – Ne.

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega sta vstopni točki izven delovnega časa varovani z video-nadzornim sistemom.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP1 – Ni zastopnika.

EVIDENCA O VOLONTERSKIH PRIPRAVNIKIH

I. Naziv zbirke: Evidenca o volonterskih pripravnikih

3. Pravna podlaga:

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Osebe, ki so s komisijo sklenile pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki – naziv podatka:

Osebno ime, davčna številka, EMŠO, stalno prebivališče, številka TRR.

6. Namen obdelave:

Izvajanje sklenjenih pogodb o opravljanju volonterskega pripravništva, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

7. Rok hrambe:

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov – naziv uporabnika:

Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.

10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo ? Ne.

II. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku.

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1 – Ni zastopnika.

SEZNAM IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC
1. Naziv zbirke:
Seznam identifikacijskih kartic
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov (za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko)
 Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Matična številka: 2015609000
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:
 • funkcionarji komisije;
 • zaposleni na komisiji.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki:
 • ime in priimek;
 • fotografija.
6. Namen obdelave:
Članom senata in uslužbencem komisije, ki opravljajo nadzorne in preiskovalne naloge v povezavi z uresničevanjem in kršitvami ZIntPK, komisija izda identifikacijsko kartico, s katero lahko izkazujejo pooblaščenost in istovetnost pri opravljanju nalog po ZIntPK, zlasti v zvezi z vpogledom in pridobivanjem podatkov ter dokumentov in v zvezi z zbiranjem informacij iz pristojnosti komisije (4. člen Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije).
7. Rok hrambe:
/
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov – naziv uporabnika:
Fizične oziroma pravne osebe pri katerih bo član senata oziroma uslužbenec komisije lahko opravljal nadzorne in preiskovalne naloge v povezavi z uresničevanjem in kršitvami ZIntPK in v povezavi s tem lahko izkazoval pooblaščenost in istovetnost pri opravljanju nalog po ZIntPK, zlasti v zvezi z vpogledom in pridobivanjem podatkov ter dokumentov in v zvezi z zbiranjem informacij iz pristojnosti komisije.
10. Ali se podatki iznašajo v tretjo državo ? Ne.
11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih aktih komisije, ki so dostopni na njenem lokalnem strežniku. Fotografija se hrani samo do prenosa na identifikacijsko kartico.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ni zastopnika.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Milena Podjed-Fabjančič,

višja svetovalka komisije za pravna vprašanja

E: milena.podjed-fabjancic@kpk-rs.si

Tel.: 01 400 5710