Pogosta vprašanja

Slider

Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je pri presoji vašega vprašanja v zvezi z opravljanjem izobraževalne dejavnosti Socialne zbornice za supervizorje, ki jim zbornica izdaja licence, ugotovila, da navedenega področja, ki se tiče (ne)dovoljenosti opravljanja določene dejavnosti s strani določene pravne osebe, ZIntPK ne ureja. Ker je Komisija pristojna le za razlago in tolmačenje določb ZIntPK, na vaše vprašanje ne more podati odgovora. Pristojnosti in dejavnosti, ki jih lahko opravlja Socialna zbornica, so določene v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-uradno prečiščeno besedilo), Statutu ter drugih internih aktih zbornice, zato vam svetujemo, da pred opravljanjem teh dejavnosti preverite pristojnosti vaše zbornice, za dodatna pojasnila pa se obrnite na ministrstvo, pristojno za socialne zadeve (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).
Če predpisi dovoljujejo, da Socialna zbornica izvaja izobraževalne dejavnosti za supervizorje, ki jim izdaja tudi licence, je treba to dejavnost izvajati na način, da se prepreči morebitno nasprotje interesov, omejevanje konkurence ali neupravičeno dajanje prednosti komurkoli v tem procesu.

(odgovor z dne 31.1.2012 št. 06262-1/2012-16)

Komisija je pristojna razlagati le ureditev, ki je vsebovana v ZIntPK. Najemanje poslovnih prostorov nevladnih organizacij ni regulirano v ZIntPK. Osebe, ki so angažirane v nevladnih organizacijah tudi niso uradne osebe po ZIntPK, za katere je v tem zakonu urejena dolžnost izogibanja nasprotju interesov. Je pa komisija v zvezi s področjem nasprotja interesov uradnih oseb ter oseb, ki nimajo statusa uradnih oseb, pa razpolagajo z javnimi sredstvi, na seji dne 3.7.2012 sprejela dve sistemski mnenji, v katerih je podrobneje predstavljen institut nasprotja interesov in pričakovanja oziroma standardi, ki naj vodijo odgovorne osebe pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Kljub temu, da ne razpolagamo z vsemi relevantnimi okoliščinami konkretnega primera, lahko po oceni komisije relacija, ki jo izpostavljate v svojem vprašanju, zbuja dvom v verodostojnost takšnega posla (najema) oziroma v pošteno razpolaganje z javnimi sredstvi in ne nazadnje tudi v organizacijo, ki (vsaj delno za javni denar) sklene posel, ki je v zasebnem interesu njenega zaposlenega. Odločitev pa je seveda na organizaciji sami oziroma na njenih odgovornih osebah.

Odgovor z dne 23.01.2013 št. 06262-1/2013-9

Load More