Obrazci s področja lobiranja

Prosimo vas, da upoštevate priložena navodila za izpolnjevanje obrazcev.

  • Lobisti:

 

Komisija je pripravila obrazce za bodoče in že registrirane lobiste. Uporaba obrazcev ni obvezna, je zgolj pripomoček, ki ga je komisija pripravila zato, da bi lobistom olajšala delo. V kolikor lobisti ne bodo uporabili obrazcev, so dolžni navesti vse podatke iz 58., 63. in 64. člena ZIntPK.

Pred izpolnjevanjem obrazcev vam svetujemo, da si podrobno preberete priložena navodila, v kolikor pa boste pri izpolnjevanju obrazcev imeli težave, se lahko za pomoč obrnete na nas.

Obrazci:

 

 

  • Lobiranci:

 

Komisija je pripravila obrazce za lobirance, ki so dolžni poročati podatke o stiku z lobistom in prijaviti prepovedana ravnanja lobiranja. Uporaba obrazcev ni obvezna, je zgolj pripomoček, ki ga je komisija pripravila, da bi lobirancem olajšala delo. V kolikor lobiranci ne poročajo na obrazcih, mora njihova prijava vsebovati vse podatke iz 68., 69. oziroma 71. člena ZIntPK.

Pred izpolnjevanjem obrazcev vam svetujemo, da si podrobno preberete priložena navodila, v kolikor pa boste pri izpolnjevanju obrazcev imeli težave, se lahko za pomoč obrnete na nas.

Obrazci za prijavo prejetih daril

Državni in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, morajo Komisiji za preprečevanje korupcije skladno z 32. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije najkasneje do 31. 3. tekočega leta posredovati kopije teh seznamov.

Komisiji je treba sporočiti podatke o darilih, ki jih prejmejo funkcionarji ali njihovi družinski člani, ter o darilih, ki jih prejmejo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil kot institucije, katerih vrednost presega 25 evrov. V seznam daril, ki se sporoča komisiji, se ne vpisujejo darila, ki so jih prejeli javni uslužbenci ali drugi zaposleni, ki nimajo statusa funkcionarja. Organi, pri katerih ne delujejo funkcionarji, so dolžni komisiji poročati le podatke o darilih, ki jih prejmejo kot institucije.
 

  • Obrazec za prijavo prejetih daril: ta obrazec je namenjen organom, ki morajo podatke o prejetih darilih sporočiti komisiji. V obrazec organ vnese podatke o darilu, ki ga je prejel funkcionar ali njegov družinski član oziroma o darilu, ki ga je prejel državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila kot institucija. Komisiji organ omenjeni obrazec posreduje najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, lahko pa se vnos daril izvaja tudi sproti in tako organ izpolnjene elektronske obrazce komisiji pošilja že tekom leta.
     
  • Obrazec za evidentiranje prejetega darila funkcionarja: s tem obrazcem funkcionarji o prejemu darila obvestijo organ, kjer opravljajo funkcijo. Obrazec torej služi organu za pridobivanje podatkov o prejetih darilih funkcionarjev, zato se tega obrazca ne pošilja komisiji.

Obrazci za prijavo premoženjskega stanja

 

Obrazci za organe (posredovanje podatkov za seznam zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem)

Komisija skladno s V. poglavjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem ter skladno s 76. členom ZIntPK vodi register teh zavezancev.

ZIntPK je na področju nadzora nad premoženjskim stanjem razširil nabor zavezancev, tako da mednje spadajo poklicni funkcionarji, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na položaju, poslovodne osebe in osebe, odgovorne za javna naročila, uradniki Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga Vlade RS oziroma Državnega zbora RS in njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za katero opravljajo funkcijo. Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) so postali zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskim stanju komisiji tudi člani uprave SDH,člani nadzornega sveta SDH, prokuristi SDH, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.
 

Organi in organizacije, kjer so zaposleni zavezanci, so komisiji skladno s petim odstavkom 41. člena ZIntPK dolžni posredovati sezname teh zavezancev v 30 dneh po vsaki spremembi (nastopu in prenehanju funkcije/dela). Seznami vsebujejo podatke o osebnem imenu, funkciji oziroma položaju ter nazivu organa, kjer zavezanec opravlja funkcijo, naslovu stalnega bivališča, EMŠO in davčno številko zavezanca.

Izjema je sporočanje seznamov oseb odgovornih za javna naročila. Naročniki lahko osebe, odgovorne za javna naročila, sporočajo sproti v 30 dneh od dne, ko je posameznik pridobil ta status, pri čemer zadostuje, da posameznika v seznam vnesejo le enkrat na leto, in sicer takrat, ko je v tem letu prvič sodeloval v postopku javnega naročanja, v katerem je pridobil status osebe, odgovorne za javno naročilo. Za dosego namena in ciljev ZIntPK na področju posredovanja seznamov oseb, odgovornih za javna naročila, pa zadostuje tudi, da organ oziroma organizacija najkasneje do 31. 12. tekočega leta komisiji sporoči vse potrebne podatke o osebah, ki so v tem letu pridobile status oseb, odgovornih za javna naročila, kot jih določa ZIntPK (kot datum nastopa funkcije se v tem primeru v obrazec za prijavo zavezancev navede dan, ko se oseba vnese v obrazec oziroma seznam).  Obrazca za odjavo zavezancev se kadar gre za funkcijo osebe, odgovorne za javna naročila, ne izpolnjuje. Izpolnjuje se samo obrazec za prijavo zavezancev. Za podrobnejše informacije prilagamo Pojasnilo o načinu sporočanja oseb, odgovornih za javna naročila.

V skladu z zapisanim vas prosimo, da vnesete vse zahtevane podatke. Pred dokončno potrditvijo obrazca izberite možnost "PREDOGLED" in preverite, ali ste vse podatke vnesli pravilno. Če želite popraviti podatek ali dodati vrsto podatkov, izberite možnost "POPRAVLJANJE" in ustrezno dopolnite oziroma popravite podatke.

Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca so zapisana tudi v samem obrazcu, skozi katerega vas bo vodil sistem. S potrditvijo vnosa se ustvari PDF dokument (potrditveni dokument), ki ga natisnite in lastnoročno podpisanega posredujte po klasični pošti na naslov: Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana. V kolikor razpolagate z veljavnim elektronskim podpisom (kvalificiranim digitalnim potrdilom), lahko omenjeni potrditveni PDF dokument podpišete z njim in ga pošljete na elektronski naslov: anti.korupcija(at)kpk-rs.si


Za podpis PDF dokumenta potrebujete ustrezno programsko opremo, na primer: Adobe writer, ProXSign PDF komponento ... uporabite lahko tudi katero od brezplačnih programskih orodij, na primer JSignPdf, dosegljivo na tej povezavi.

Opozarjamo vas, da na natisnjeni obrazec ne vpisujte novih podatkov oziroma jih ne popravljajte. Če so potrebni popravki ali spremembe, obrazec izpolnite na novo in komisiji posredujte samo zadnji, torej pravilno izpolnjeni obrazec. Ko bo komisija prejela podpisani obrazec, bo podatke prek črtne kode vnesla v ustrezno evidenco.

Opozorilo: Sistem je zasnovan na način, da se podatki izbrišejo, v kolikor komisija v 15-ih dneh od izpolnjevanja podatkov ne prejme podpisanega obrazca. V tem primeru se šteje, da o zavezancih niste poročali.

Komisija podatke varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št 94/07-UPB in spremembe). Slednji so med prenosom in na strežniku šifrirani, tako da je ustrezno poskrbljeno za njihovo zavarovanje; komisija podatke v skladu s 76. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije hrani 10 let. Opustitev posredovanja podatkov o zavezancih po vsaki spremembi je prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400do 4.000evrov.

V primeru kakršnihkoli tehničnih težav vas prosimo, da nam pošljite e-pošto z opisom nastalih težav (sporočilu lahko priložite zaslonske posnetke, prosimo pa vas tudi, da nam sporočite kateri brskalnik in operacijski sistem uporabljate) ali nas v času uradnih ur pokličite na 01/400-57-10.

Na voljo sta dva ločena obrazca, eden za prijavo (ob nastopu funkcije oziroma dela) posameznika v seznam zavezancev in eden za odjavo (ob prenehanju funkcije oziroma dela) posameznika iz seznama zavezancev. Prosimo vas, da izberete ustrezni obrazec:
•    Nadaljuj na obrazec za prijavo posameznika v seznam zavezancev
•    Nadaljuj na obrazec za odjavo posameznika iz seznama zavezancev

Posebno obvestilo glede posredovanja seznama oseb, odgovornih za javna naročila:
Naročniki lahko osebe, odgovorne za javna naročila, prek obrazca za prijavo zavezancev sporočajo sproti v 30 dneh od dne, ko je posameznik pridobil ta status, pri čemer zadostuje, da posameznika v seznam vnesejo le enkrat na leto, in sicer takrat, ko je v tem letu prvič sodeloval v postopku javnega naročanja, v katerem je pridobil status osebe, odgovorne za javno naročilo. Za dosego namena in ciljev ZIntPK na področju posredovanja seznamov oseb, odgovornih za javna naročila, pa zadostuje tudi, da organ oziroma organizacija najkasneje do 31. 12. tekočega leta prek obrazca za prijavo zavezancev komisiji sporoči vse potrebne podatke o osebah, ki so v tem letu pridobile status oseb, odgovornih za javna naročila, kot jih določa ZIntPK (kot datum nastopa funkcije se v tem primeru v obrazec za prijavo zavezancev navede dan, ko se oseba vnese v obrazec oziroma seznam).


Obrazca za odjavo zavezancev se pri osebah, odgovornih za javna naročila, ne izpolnjuje. Za podrobnejše informacije prilagamo Pojasnilo o načinu sporočanja oseb, odgovornih za javna naročila.

 

Obrazci za prijavo premoženjskega stanja


Komisija skladno s prvo in deseto alinejo drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) vodi evidenco zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem, ki vključuje podatke iz prvega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena ZIntPK. Podatki se obdelujejo za namene ugotavljanja zavezancev in njihove istovetnosti, preverjanja podatkov in odločanja po tem zakonu ter za objavo podatkov (kadar tako določa zakon) in za izvajanje pristojnosti komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije. Komisija prav tako vodi evidenco zavezancev po 62. členu Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14;  ZSDH - 1).

Zavezanci, ki so komisiji dolžni poročati premoženjsko stanje, so naslednji:
•    poklicni funkcionarji,
•    nepoklicni župani in podžupani,
•    uradniki na položaju,
•    poslovodne osebe,
•    osebe, odgovorne za javna naročila,
•    uradniki Državne revizijske komisije in
•    državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga Vlade RS ali Državnega zbora RS (če njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije, za katero opravljajo funkcijo).

Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) so postali zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskim stanju komisiji tudi:
•    člani uprave SDH,
•    člani nadzornega sveta SDH,
•    prokuristi SDH,
•    pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto,
•    člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.

Od 5. 6. 2010 do 15. 4. 2014 so bile osebe, odgovorne za javna naročila po 11. točki 4. člena ZIntPK, osebe, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, v katerem vrednost postopka presega mejne vrednosti za oddajo naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki so bile 40.000 EUR brez DDV za blago in storitve ter 80.000 EUR brez DDV za gradnje. Osebe, ki so sodelovale v postopku naročila nižje vrednosti, torej niso bile zavezanci.

V skladu z novelo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 19/2014 – ZJN-2E) so bili od 16. 4. 2014 do 31. 3. 2016 zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju, kot osebe, odgovorne za javna naročila, le osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil na način, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK, in sicer, kadar je šlo za javna naročila, ki so presegala vrednosti 134.000 EUR brez DDV za blago in storitve oziroma 274.000 EUR brez DDV za gradnje.


1. 4. 2016 je začel veljati novi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 – ZJN-3), ki je med drugim razveljavil Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 in naslednji, ZJNVETPS), ki je doslej urejal javno naročanje na infrastrukturnem področju, ter spremenil mejne vrednosti javnih naročil. Posledično je prišlo tudi do sprememb nabora oseb, odgovornih za javna naročila, ki so opredeljene v 11. točki 4. člena ZIntPK.

Od 1. 4. 2016 so zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju, kot osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil:
Na splošnem področju:
- pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 135.000 EUR brez DDV (organi RS in samoupravnih lokalnih skupnosti) oziroma enaka ali višja od 209.000 EUR brez DDV (če je organ RS ali samoupravne lokalne skupnosti dejaven na področju obrambe in naroča blago, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24/EU, druge osebe javnega prava);
- pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 500.000 EUR brez DDV;
- pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 750.000 EUR brez DDV.
Na infrastrukturnem področju:
- pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 418.000 EUR brez DDV;
- pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV;
- pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV.

Zavezanci poročate podatke o premoženjskem stanju, kakršno obstaja na dan oddaje obrazca. Če z določeno vrsto premoženja ne razpolagate, to ustrezno označite. Pred dokončno potrditvijo obrazca izberite možnost "PREDOGLED" in preverite, ali ste vse podatke vnesli pravilno. Če želite popraviti podatek ali dodati vrsto podatkov, izberite možnost "POPRAVLJANJE" in podatke ustrezno dopolnite oziroma popravite. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca so zapisana tudi v samem obrazcu, skozi katerega vas bo vodil sistem. S potrditvijo vnosa se ustvari PDF dokument (potrditveni dokument), ki ga natisnite in lastnoročno podpisanega posredujte po klasični pošti na naslov: Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana. V kolikor razpolagate z veljavnim elektronskim podpisom (kvalificiranim digitalnim potrdilom), lahko omenjeni potrditveni PDF dokument podpišete z njim in ga pošljete na elektronski naslov: anti.korupcija(at)kpk-rs.si


Za podpis PDF dokumenta potrebujete ustrezno programsko opremo, na primer: Adobe writer, ProXSign PDF komponento ... uporabite lahko tudi katero od brezplačnih programskih orodij, na primer: JSignPdf, dosegljivo na tej povezavi.


Opozarjamo vas, da na natisnjeni ali digitalno podpisani potrditveni dokument ne vpisujte novih podatkov oziroma jih ne popravljajte. Če so potrebni popravki ali spremembe, obrazec izpolnite na novo in komisiji posredujte samo zadnji, torej pravilno izpolnjeni obrazec oziroma potrditveni dokument. Ko ga bo komisija prejela, bo podatke prek črtne kode  vnesla v ustrezno evidenco.

Opozorilo: Sistem je zasnovan na način, da se podatki izbrišejo, če komisija v 15 dneh od izpolnjevanja podatkov ne prejme lastnoročno ali elektronsko podpisanega potrditvenega dokumenta. V tem primeru se šteje, da o premoženjskem stanju niste poročali.

Komisija podatke varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Slednji so med prenosom in na strežniku šifrirani, tako da je ustrezno poskrbljeno za njihovo zavarovanje; komisija podatke v skladu s 76. členom ZIntPK hrani 10 let.

Opustitev vpisa podatkov ali vpis lažnih podatkov v obrazec je prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 EUR do 1.200 EUR.
 

V primeru kakršnihkoli tehničnih težav vas prosimo, da nam pošljite e-pošto z opisom nastalih težav (sporočilu lahko priložite zaslonske posnetke, prosimo pa vas tudi, da nam sporočite kateri brskalnik in operacijski sistem uporabljate) ali nas v času uradnih ur pokličite na 01/400-57-10.

Na voljo sta dva ločena obrazca. Prosimo vas, da izberite ustrezni obrazec:

•    Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oziroma dela


Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oziroma dela ter za osebe odgovorne za javna naročila in uradnike Državne revizijske komisije, ki poročajo komisiji podatke o premoženjskem stanju enkrat letno, do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
Ta obrazec je tudi za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju na poziv komisije v postopku rednega ali izrednega nadzora nad premoženjskim stanjem posameznega zavezanca.


•     Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob prenehanju funkcije oziroma dela


Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja ob prenehanju funkcije oziroma dela ter prijavi premoženjskega stanja leto dni po prenehanju funkcije oziroma dela. Ta obrazec se torej uporablja za zadnji dve dolžni poročanji premoženjskega stanja (v mesecu dni po prenehanju funkcije in eno leto po prenehanju funkcije), ki morata skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe odgovorne za javna naročila).


Obrazec za prijavo premoženjskega stanja družinskega člana zavezanca – gre za obrazec, ki ga izpolni le zavezanec na poseben poziv komisije.

Komisija je pripravila obrazec za prijavo premoženjskega stanja družinskega člana zavezanca, ki je na spodnji povezavi na voljo v PDF obliki. Obrazec natisnite, izpolnite in s pisemsko pošiljko posredujte na naslov Komisije.


•    Obrazec za prijavo premoženjskega stanja družinskega člana zavezanca
430 KB


Obrazec za prijavo sprememb premoženjskega stanja


Komisija je za vse zavezance, ki so komisiji dolžni poročati o premoženjskem stanju (izvzete so osebe, odgovorne za javna naročila), pripravila tudi obrazec za prijavo sprememb premoženjskega stanja.


•    Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o spremembi premoženjskega stanja
 

Obrazec je namenjen prijavi sprememb premoženjskega stanja v času opravljanja funkcije oziroma dela; zavezanci morajo komisiji poročati podatke o spremembah premoženjskega stanja enkrat letno, do 31. januarja za preteklo koledarsko leto. V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati.

Obrazec za poročanje o omejitvah poslovanja

Komisija vodi in obdeluje podatke o omejitvah poslovanja na podlagi 2. in 8. alineje 2. odstavka 76. člena ZIntPK, in sicer vodi evidenco poslovnih subjektov, s katerimi organ ne sme poslovati zaradi omejitev v 35. členu ZIntPK. Podatki se obdelujejo za namene ugotavljanja zavezancev, izvajanja nadzora nad omejitvami poslovanja, sporočanja podatkov in objavljanja podatkov o poslovnih subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja.

Odgovorna oseba organa ali organizacije, ki komisiji ne posreduje seznama subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, se po 12. odstavku 77. člena ZIntPK kaznuje z globo od 400 do 4000 EUR. Funkcionar, ki v organu, v katerem opravlja funkcijo, ne sporoči podatkov o subjektih, s katerimi so on ali njegovi družinski člani povezani na način iz 1. odstavka 35. člena ZIntPK, se po 8. alineji 1. odstavka 77. člena ZIntPK kaznuje z globo od 400 do 1200 EUR.

 

Načrti integritete

Preko spodnje povezave je mogoč dostop do elektronskega registra, v katerega skrbniki načrtov integritete vpisujejo podatke iz registrov tveganj ter oddajo elektronsko poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta integritete.

V register vpisujete samo podatke o neobvladanih tveganjih, o ukrepih za njihovo obvladovanje, stopnje tveganja, nosilce in roke za uvedbo ukrepov za obvladovanje in preprečevanje identificiranih tveganj.

 

 Video navodila: