Kodeks ravnanja uslužbencev in sodelavcev Komisije za preprečevanje korupcije

Kodeks ravnanja uslužbencev in sodelavcev Komisije za preprečevanje korupcije

Omejevanje korupcije, krepitev pravne države ter integritete javnega sektorja so naše naloge; transparentnost in etika naša vodila; objektivnost naš pristop.

Komisija je 13. januarja 2012 sprejela Kodeks ravnanja uslužbencev in sodelavcev Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju kodeks).

Kodeks, ki ga je pripravila posebna projektna skupina komisije, izhaja iz naših zavez, da lahko še z večjo odgovornostjo in vestnostjo uresničujemo poslanstvo, ki vodi h krepitvi in dvigu integritete v Republiki Sloveniji.

Kodeks je vsebinsko in oblikovno drugačen od tovrstnih kodeksov. Oblikovan je kot skupna zaveza vseh uslužbencev in sodelavcev komisije, torej tudi pripravnikov, zunanjih sodelavcev in drugih k uveljavljanju in predstavljanju skupnih vrednot, kot so odgovornost, poštenost, osebna integriteta, pripadnost in iniciativnost.

Ker je s kodeksom skladno ravnanje moč pričakovati in ga uveljavljati le, če uživa kar najširšo podporo vseh uslužbencev in sodelavcev neke institucije, je bil osnutek kodeksa pred sprejetjem predstavljen vsem uslužbencem ter sodelavcem komisije, ki so nanj podajali pripombe. Skladno z njimi je bilo pripravljeno končno besedilo kodeksa in soglasno potrjeno na skupnem sestanku vseh uslužbencev ter sodelavcev komisije.

Zaveze, ki usmerjajo k delovanju, skladnem z naštetimi vrednotami, so natančneje opredeljene v štirih vodilih, zapisanih v kodeksu, in sicer v odgovornosti do dela, ki ga opravljamo, odgovornosti in spoštljivosti do sodelavcev, zavedanju, da je integriteta institucije tesno povezana z našo osebno integriteto, ter pripadnosti instituciji in njenim ciljem.

Kodeks posamezniku ponuja tudi nabor vprašanj, s pomočjo katerih lahko s samoizpraševanjem preveri, ali njegova ravnanja sledijo vodilom oziroma ali še vedno izpolnjuje zaveze, ki jih je s potrditvijo in podpisom kodeksa sprejel.

Z novim, nekonvencionalnim kodeksom želimo preseči prakse sprejemanja in vsebine kodeksov, ki so (pre)pogosto le mrtva črka na papirju ter pomenijo zgolj golo povzemanje zakonskih obveznosti.