Letna poročila o delu Komisije za preprečevanje korupcije

V skladu z 19. členom ZIntPK, Ur. l. RS 45/2010, komisija o svojem delu enkrat letno poroča državnemu zboru. Letno poročilo mora predložiti najkasneje do 31. maja tekočega leta za preteklo leto.

Ocene stanja na področju preprečevanja korupcije

V skladu z 20. členom ZIntPK, Ur. l. RS 45/2010, predsednik komisije enkrat letno poroča državnemu zboru brez navajanja podatkov, ki bi omogočali identifikacijo obravnavanih fizičnih ali pravnih oseb, o vsebini in obsegu dela, o svojih sklepih, ugotovitvah, mnenjih komisije povezanih s pristojnostmi komisije, ter poda oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov.