Sklic 2. seje senata komisije

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 7. 1. 2013, ob 10.00 uri v prostorih komisije, z naslednjim dnevnim redom:

1. Obravnava zaključnega poročila
2. Obravnava zadev s področja opravljanja poklicnih ali drugih dejavnosti poklicnih funkcionarjev
3. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Goran Klemenčič
predsednik