Sklic 4. seje senata komisije

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 4. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 16. 1. 2013, ob 13.00 uri v prostorih komisije, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 3. seje senata komisije
2. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava predloga kadrovskega načrta komisije
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Goran Klemenčič
predsednik