Sklic 2. seje senata komisije

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 25. 1. 2018, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

 
1. Potrditev zapisnika 1. seje senata komisije
2. Obravnava ugotovitev o posameznem primeru
3. Obdobno poročilo o izvedenih postopkih ugotavljanja nasprotja interesov
4. Obravnava obvestila o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti 
5. Obravnava končnega poročila in priporočil
6. Razno
 
Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik