Sklic 7. seje senata KPK - 16.2.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 7. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 16. 02. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev Zapisnika 6. seje senata komisije
2. Preklic pooblastil javnim uslužbencem za vodenje vseh upravnih postopkov na podlagi ZIntPK
3. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik