Sklic 9. seje senata KPK - 2. 3. 2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 9. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 02. 03. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Potrditev Zapisnika 8. seje senata komisije

2. Obravnava Zaključnih ugotovitev o posameznem primeru

3. Obravnava Predloga sprememb in dopolnitev Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije

4. Razno

 

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik