Sklic 10. seje senata KPK - 7.3.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 10. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 07. 03. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev Zapisnika 9. seje senata komisije
2. Obravnava Zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava Vmesnih ugotovitev o posameznem primeru
4. Potrditev prečiščenega besedila št. 4 Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje
5. Razno
Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik