Sklic 21. seje senata komisije

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 21. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 23. 4. 2013, ob 13.00 uri v prostorih komisije, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 19. in 20. seje senata komisije
2. Obravnava poziva pristojnemu organu
3. Obravnava načrta dela in kategorizacije zadeve
4. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Goran Klemenčič
predsednik