Sklic 17. seje senata KPK - 18.5.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 17. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 05. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev zapisnika 16. seje senata komisije
2. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2016
3. Obravnava zadev s področja lobiranja
4. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik