Sklic 18. seje senata KPK - 23.5.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 18. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 23. 05. 2017, ob 09.15 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev zapisnika 17. seje senata komisije
2. Obravnava predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede
3. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik