Sklic 22. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 22. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 23. 06. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 21. seje senata komisije
2. Predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije
3. Obravnava zadeve s področja premoženjskega stanja
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik