Sklic 23. seje senata KPK - 20.7.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 20. 07. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev zapisnika 22. seje senata komisije
2. Potrditev prečiščenega besedila št. 5 Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije
3. Podelitev Pooblastila javni uslužbenki za vodenje vseh upravnih postopkov na podlagi ZIntPK
4. Obravnava Zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
5. Obravnava Obdobnega poročila o izvedenih postopkih ugotavljanja nasprotja interesov v obdobju od aprila do junija 2017
6. Obravnava zadev s področja lobiranja
7. Obravnava zadev s področja premoženjskega stanja
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik