Odziv komisije na članek v Dnevniku glede domnevne zlorabe položaja uslužbenke komisije

Ljubljana, 16. avgusta 2017 - Dne 14. 8. 2017 so bile v prispevku novinarke Dnevnika Anje Hreščak z naslovom »Kako je javna uslužbenka, ki naj bi skrbela za »etiko delovanja javnega sektorja«, zlorabila položaj« navedene netočnosti in neresnice. 

Novinarka navaja, da je komisija od nastopa predsednika Štefaneca Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest spreminjala že šestkrat, kar ne drži. Komisija je v tem času akt spreminjala le petkrat. Prvič, v juniju 2014, je bilo potrebno akt uskladiti z ugotovitvami revizije Računskega sodišča RS. Drugič, v novembru 2015, in tretjič, v juniju 2016, so se spremembe akta nanašale na pogoj za zasedbo delovnega mesta, vezano na dostop do tajnih podatkov. Četrtič, marca letos, je komisija skladno s Poslovnikom komisije poenotila delovna mesta vseh vodij notranje-organizacijskih enot; hkrati so bile poenotene naloge delovnih mest, vezane na odredbo neposredno nadrejenega oziroma predstojnika, in povečano je bilo število članov Komisije za pritožbe iz delovnih razmerij pri komisiji. Petič, junija letos, je bil zaradi zakonske obveznosti urejen položajni dodatek (uskladitev z ZSPJS); poenotena so bila delovna mesta pomočnikov vodij notranje-organizacijskih enot ter sistemizirana nova delovna mesta glede na delovne procese s področja vsebine dela komisije. Obenem komisija ponovno poudarja, da je javna uslužbenka, ki jo novinarka omenja, vse od leta 2010, od nastopa dela na komisiji, opravljala naloge s področja vodenje splošnih zadev, Generalne sekretarke idr., menjali so se zgolj nazivi oziroma poimenovanja delovnega mesta.

Komisija je vse zgoraj navedene spremembe akta sprejela na sejah senata, pri čemer so bili prisotni vsi člani senata, razen na dveh sejah, ene v novembru 2015 in druge v juniju 2016, ko je bila namestnica predsednika opravičeno odsotna, in na katerih so se sprejemale spremembe akta, ki so se nanašale zgolj na pogoj za zasedbo delovnega mesta, vezano na dostop do tajnih podatkov. Iz navedenega je razvidno, da ne drži navedba novinarke, da naj bi bila namestnica predsednika odsotna v času, ko se je sprejemala sprememba akta, ki je uredila poenotenje delovnih mest vseh vodij notranje-organizacijskih enot, skladno s Poslovnikom komisije.

Ob tem komisija še poudarja, da so vsi zapisniki sej senata komisije javno objavljeni na njenih spletnih straneh, iz katerih so razvidni vsi zgoraj navedeni podatki.

Po navedbah avtorice prispevka naj bi bila javna uslužbenka, ki jo omenja, edina zaposlena na komisiji, ki s svojo osnovno bruto plačo presega plači obeh namestnikov predsednika komisije, kar ne drži. Njena osnovna bruto plača, glede na plačni razred, znaša 3.009,28 evrov, kar jo, glede na njeno višino oziroma plačni razred, uvršča na 7. mesto med vsemi zaposlenimi na komisiji. K osnovni bruto plači, v skladu z zakonom, pripadajo dodatki (dodatek na delovno dobo, položajni dodatek). Podatki o plačah funkcionarjev in zaposlenih na komisiji so javno dostopni na spletni strani komisije in portalu plač javnega sektorja, kjer so javno objavljeni podatki o nominalnih zneskih plač zaposlenih na komisiji za posamezne mesece, tudi za njene funkcionarje. Tam je tudi razvidno, da osnovna bruto plača uslužbenke ne presega bruto plač obeh namestnikov predsednika komisije in da sta njuni plači ter plače nekaterih javnih uslužbencev komisije višje.