Sklic 38. seje senata komisije

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 38. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 10. 9. 2013, ob 10.00 uri v prostorih komisije, z naslednjim dnevnim redom:

1. Razgovor z vabljeno osebo
2. Potrditev zapisnika 37. seje senata komisije
3. Obravnava predloga odločbe
4. Obravnava zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Goran Klemenčič
predsednik