Sklic 26. seje senata KPK - 28.9.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 26. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 28. 09. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 25. seje senata komisije
2. Predlog načrta dela in kategorizacije zadeve
3. Obravnava ugotovitev o konkretnem primeru
4. Poročilo, vezano na skladnost podatkov iz zapisov lobističnih stikov lobirancev s podatki iz poročil registriranih lobistov v letu 2016, s predlogi za ukrepanje po ZIntPK
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik