Sklic 29. seje senata KPK - 11. 10. 2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 11. 10. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 28. seje senata komisije
2. Ugotovitve o posameznem primeru
3. Prečiščeno besedilo št. 2 Pravilnika o javnem naročanju v Komisiji za preprečevanje korupcije
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik