Sklic 1. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 05. 01. 2017, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev Zapisnika 46. seje senata komisije
2. Zaključne ugotovitve o posameznem primeru
3. Obravnava zadeve s področja nasprotja interesov
4. Obravnava zadev s področja premoženjskega stanja
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik