Sklic 45. seje KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 45. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 20. 12. 2016, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 44. seje senata komisije
2. Osnutek zaključnih ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava zadeve s področja lobiranja
4. Obravnava zadev s področja premoženjskega stanja
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik