Sklic 46. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 46. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 22. 12. 2016, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 45. seje senata komisije
2. Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede
3. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik