Sklic 4. seje senata komisije

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 4. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 22. 2. 2018, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 3. seje senata komisije
2. Obravnava ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava predlogov za uvedbo nadzora ali preiskave
4. Razno
 
Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik