Sklic 8. seje senata komisije

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 8. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 22. 3. 2018, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

 
1. Potrditev zapisnika 7. seje senata komisije
2. Obravnava predloga za uvedbo postopka na lastno pobudo
3. Obravnava ugotovitev o posameznem primeru
4. Razno
 
Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik