Sklic 11. seje senata komisije

 Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 11. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 10. 4. 2018, ob 13.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 10. seje senata komisije
2. Odločba - lobiranje
3. Ugotovitve o posameznem primeru
4. Obdobno poročilo o izvedenih postopkih ugotavljanja nasprotja interesov v obdobju od januarja do marca 2018
5. Razno
 
Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik