Sklic 14. seje senata KPK - 10.5.2018

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 14. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 10. 5. 2018, ob 09.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 13. seje senata komisije
2. Ugotovitve o posameznem primeru
3. Obravnava zadev s področja premoženjskega stanja
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik