Sklic 15. seje senata KPK - 16.5.2018

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 15. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 16. 5. 2018, ob 09.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 14. seje senata komisije
2. Obravnava zadev s področja lobiranja
3. Obravnava Poročila in ocena stanja korupcijskih tveganj
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik