Odziv na neresnične navedbe o tem, da predsednik komisije zoper novinarje, ki opozarjajo na njegova sporna ravnanja, sproža prekrškovne postopke

V nekaterih medijskih objavah  so se pojavile neresnične navedbe,  češ da predsednik komisije Boris Štefanec zoper novinarje, ki opozarjajo na njegova sporna ravnanja, sproža prekrškovne postopke.

Glede navedenih neresničnih trditev je potrebno uvodoma pojasniti, da je na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije komisija tudi prekrškovni organ. Na podlagi Zakona o prekrških vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih opravljajo izključno pooblaščene uradne osebe komisije. Slednji so pri odločanju o uvedbi kot tudi o zaključku prekrškovnih postopkov samostojni in neodvisni, kar pomeni, da samostojno opravljajo dejanja v prekrškovnem postopku, pri čemer jim predstojnik ne sme odrejati niti naročati vrednostnih opredelitev ali kriterijev, kako naj v konkretni zadevi odločijo.

Glede uvedenih postopkov je potrebno izpostaviti, da Zakon o prekrških od pooblaščenih uradnih oseb prekrškovnega organa zahteva, da v primerih, ko ugotovijo, da so podani zakonski pogoji za izvedbo postopka o prekršku, le tega izvedejo in sami izdajo odločbo o prekršku.