Organizacija in zaposleni

Komisija je organizirana smiselno glede na svoje pristojnosti in naloge, ki so preventivne in nadzorno-preiskovalne narave. Komisija je zato organizirana v obliki dveh stebrov – Centra za integriteto in preventivo in Službo za nadzor in preiskave. Ostale dejavnosti opravlja Urad komisije.

Organigram

 

Center za integriteto in preventivo oblikuje in izvaja politiko preprečevanja korupcije ter krepitve integritete, vključno z aktivnostmi osveščanja javnosti, priprave načrtov integritete in predlogov relevantnih predpisov, ter nadzoruje izvajanje ukrepov za preprečevanje korupcije na nacionalni ravni. Več o pristojnostih Centra za integriteto in preventivo lahko najdete tukaj.

Služba za nadzor in preiskave izvaja nadzor in preiskave v primerih sumov korupcije in drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije (ZIntPK), vodi prekrškovne postopke in se ukvarja s področji lobiranja, nasprotja interesov, premoženjskega stanja funkcionarjev, nezdružljivosti funkcij, omejitev poslovanja in omejitev sprejemanja daril. Več o pristojnostih Službe za nadzor in preiskave lahko najdete tukaj.

Urad komisije skrbi za sistemski razvoj protikorupcijske doktrine in etike delovanja javnega sektorja, opravlja analize in raziskave na področju korupcije z uporabo informacijskih tehnologij, pripravlja predloge sprememb zakonodaje z delovnega področja komisije, skrbi za mednarodno dejavnost komisije in odnose z javnostmi ter za komisijo izvaja administrativne, kadrovske, logistične in finančne naloge. 

 

1. URAD KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE


Vodja urada komisije

Breda Demšar Petretič, mag. e-mail

Njena prva zaposlitev v državni upravi je bila na Ministrstvu za notranje zadeve. Diplomirala je leta 2000 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Leta 2004 je ob reorganizaciji uprave začela z delom v kabinetu ministra Ministrstva za javno upravo kot pomočnica vodje kabineta. Leta 2007 se je vpisala na magistrski študij in se zaposlila na Ministrstvu za notranje zadeve. Leta 2009 je postala magistra javne uprave. Na Komisiji za preprečevanje korupcije je zaposlena od začetka leta 2010.


Višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje 

Dr. Jure Škrbec, CFE
 e-mail

Po dveh diplomah (o neformalnih mrežah in korupciji) je na Fakulteti za policijsko varnostne vede, Univerza v Mariboru zaključil magisterij in v letu 2013 doktoriral z raziskovalno doktorsko nalogo o vplivu korupcije na pravno državo. V sklopu študija je sprva opravljal delo demonstratorja na področju kriminalistike, nato pa je bil habilitiran kot asistent za področje kriminalistike in organiziranega kriminala. Je (so)avtor številnih del in raziskav o različnih vidikih korupcije, zelo aktiven pa je tudi na mednarodnem področju. Med drugim je tudi Preizkušeni preiskovalec goljufij. Njegova profesionalna kariera se je pričela leta 2006, ko se je zaposlil na Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, kjer je do sedaj opravljal različne funkcije (nadzornik za omejevanje korupcije, nadzornik za nasprotje interesov, skrbnik načrta integritete). Uslužbenec trenutno po pooblastilu opravlja tudi naloge Višjega nadzornika za nasprotje interesov. 

 

Tajnica senata komisije

Petra Zajc e-mail

Dunajska cesta 56, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
tel: +386 (0)1 478 84 83; fax: +386 (0)1 478 84 72
 

 

2. SLUŽBA ZA NADZOR IN PREISKAVE

Vodja Službe za nadzor in preiskave  

Katja Mihelič Sušnik e-mail

Leta 2004 je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter se po študiju zaposlila v podjetju Merkur, d.d., kjer je opravljala delo na področju tržnih raziskav in nabave. Leta 2009 se je zaposlila v Novi KBM, d.d., kjer je o bančnih storitvah svetovala pravnim osebam, nato pa se je novembra leta 2011 zaposlila na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer je ves čas zaposlitve aktivno izvajala delo na področju preiskav sumov korupcije v bankah ter družbah s kapitalsko naložbo države. V obdobju dela na komisiji se je posvečala tudi področju upravljanja korupcijskih tveganj v povezavi s postopki upravljanja državnih naložb, postopki kadrovanja v družbah s kapitalsko naložbo države ter področju uporabe najvišjih standardov etike in integritete v okviru korporativnega upravljanja teh družb. 

3. CENTER ZA INTEGRITETO IN PREVENTIVO

Vodja Centra za integriteto in preventivo

Mag. Vita Habjan Barborič e-mail

Po diplomi leta 2002 se je zaposlila pri Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC kot vodja dejavnosti na področju človekovih pravic, migracij in azila, od leta 2007 dalje pa je opravljala še funkcijo namestnice direktorja. Hkrati je v času od leta 2004 do 2006 opravila volontersko državnotožilsko pripravništvo pri Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem ter Okrožnem sodišču v Krškem. Leta 2007 je opravila pravniški državni izpit. Novembra 2009 se je zaposlila na Komisiji za preprečevanje korupcije, leta 2016 pa je zaključila magistrski študij kazenskopravnih znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani.

 

4. OSTALI USLUŽBENCI KOMISIJE:

 • Nina Wabra Jakič, e-mail, Višja svetovalka za odnose z javnostmi
 • Nina Marolt, e-mail, Višja svetovalka za odnose z javnostmi
 • Anja Perc, e-mail,  Višja nadzornica za lobiranje
 • Milena Podjed Fabjančič, e-mail, Višja svetovalka komisije za pravna vprašanja
 • Sanja Marić, e-mail, Nadzornica za nasprotje interesov
 • Deja Škoporc, e-mail, Višji informatik - analitik
 • Lado Langof, e-mail, Višji informatik - analitik
 • Ferdinand Šteharnik,  e-mail, Sistemski administrator
 • Manca Dovč, e-mail, Finančna referentka komisije
 • Tadeja Primc, e-mail, Finančnica VII/2 
 • Ana Vidic, e-mail, Administrativna asistentka SNAP
 • Katarina Klemenc, e-mail, Receptorka komisije
 • Mirjan Hren, e-mail, Višji nadzornik za sistemsko korupcijo
 • Gregor Pirjevec, e-mail, Višji nadzornik za omejevanje korupcije
 • Albert Nabernik, e-mail, Pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave
 • Mojca Beliš Potočnik, e-mail, Nadzornica za nasprotje interesov
 • Žarko Stevanović, e-mail, Nadzornik za premoženjsko stanje
 • Maja Marič, e-mail, Nadzornica za omejevanje korupcije
 • Betka Pajnič, e-mail, Nadzornica za premoženjsko stanje
 • mag. Jagoda Vitez, e-mail, Pomočnik vodje urada komisije
 • Peter Mikelj, e-mail, Vodja glavne pisarne komisije
 • Jana Lesnik, e-mail, Svetovalka za integriteto in preventivo
 • Sašo Podobnik, e-mail, Svetovalec za integriteto in preventivo
 • Matic Kumer, e-mail, Svetovalec za integriteto in preventivo
 • Ana Benko, e-mail, Nadzornica za lobiranje 
 • Barbara Fürst, e-mail, Pomočnica vodje Centra za integriteto in preventivo
 • mag. Sonja Jelen, e-mail, Višja svetovalka za integriteto in preventivo
 • mag. Matej Mencej, e-mail, Višji nadzornik za premoženjsko stanje
 • Nuška Rojnik, e-mail, Višja nadzornica za omejevanje korupcije 
 • Maja Divjak, e-mail, Svetovalka komisije 
 • mag. Andreja Kokalj, e-mail, Višja nadzornica za nasprotje interesov 
 • Aljoša Soklič, e-mailNadzornik za omejevanje korupcije