Leto 2016

1) Dne 7. 1. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o sistemu jamstva za vloge. 

2) Dne 1. 2. 2016 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v mnenje posredovalo Predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. 

3) Dne 16. 2. 2016 je Ministrstvo za notranje zadeve v mnenje posredovalo Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje. 

4) Dne 18. 2. 2016 je Ministrstvo za javno upravo v mnenje posredovalo Predlog uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.  

5) Dne 3. 3. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. 

6) Dne 4. 3. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. 

7) Dne 7. 3. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v EU in o centralnih depotnih družbah. 

8) Dne 18. 3. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. 

9) Dne 23. 3. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije. 

10) Dne 26. 4. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. 

11) Dne 3. 5. 2016 in 19. 9. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje Predlog zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti. 

12) Dne 16. 5. 2016 je Ministrstvo za javno upravo v mnenje Predlog priročnika za odpiranje podatkov v javnem sektorju. 

13) Dne 6. 6. 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v mnenje Predlog pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. 

14) Dne 21. 6. 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v mnenje Predlog zakona o športu. 

15) Dne 20. 7. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.  

16) Dne 26. 7. 2016 je Ministrstvo za zdravje v mnenje Predlog zakona o lekarniški dejavnosti.  

17) Dne 27. 7. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o centralnem kreditnem registru. 

18) Dne 1. 8. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov. 

19) Dne 5. 9. 2016 je Študentsko društvo Iskra v mnenje posredovalo Predlog zakona o skupnosti študentov. 

20) Dne 15. 9. 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo v mnenje Predlog zakona o voznikih.  

21) Dne 28. 9. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank.  

22) Dne 28. 10. 2016 je Ministrstvo za javno upravo v mnenje Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.  

23) Dne 3. 11. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje Smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank d.d.  

24) Dne 18. 11. 2016 je Ministrstvo za pravosodje v mnenje Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 

25) Dne 25. 11. 2016 je Ministrstvo za javno upravo v mnenje Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

26) Dne 30. 11. 2016 je Ministrstvo za zdravje v mnenje Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah. 

27) Dne 16. 12. 2016 je Ministrstvo za notranje zadeve v mnenje Osnutek pravilnika o zapisniku o ogledu kraja nesreče na smučišču in potrdilu o prevzemu predmetov. 

28) Dne 16. 12. 2016 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v mnenje posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. 

29) Dne 20. 12. 2016 je Ministrstvo za javno upravo v mnenje posredovalo Osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah. 

30) Dne 22. 12. 2016 je Ministrstvo za zdravje v mnenje posredovalo Izhodišča za zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu.