Kaj je integriteta?

Integriteta je celovitost, skladnost, pristnost, poštenost, verodostojnost.

Oseba z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori, skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom.

Družba z integriteto je družba, ki jo sestavljajo osebe z integriteto.

Organizacija z integriteto je organizacija, ki ima zaposlene osebe z integriteto, obenem pa deluje skladno z etičnimi normami, zapisanimi v etičnih kodeksih organizacij, in veljavnim pravom. Mehanizem za ugotavljanje stopnje integritete ter orodje za krepitev integritete posamezne organizacije je načrt integritete.

Zakaj integriteta?

Družba z integriteto ima dobro vzpostavljen sistem za zaznavanje kršitev. Slednje, če do njih pride, so ne samo hitro zaznane, ampak na podlagi vzpostavljenih mehanizmov tudi ustrezno sankcionirane. Na ta način družba in država delujeta popolnoma v skladu z moralnimi in pravnimi načeli in s tem zagotavljata vse pravice in varnost tako posameznikom, kot organizacijam, ki v njej delujejo.

Če sistem zaznavanja kršitev v družbi ne deluje, se te razširijo, ne da bi družba na njih ustrezno odreagirala. Ko jih družba končno zazna, njihova odprava predstavlja veliko večji strošek, kot bi bil, če bi bile zaznane in sankcionirane pravočasno.

Organizacija z integriteto uživa zaupanje okolja, saj je njeno delovanje transparentno in ves čas skladno s poslanstvom, ki odraža etiko in pravne norme družbe. S tem organizacija pridobi zvestobo zaposlenih, strank in spoštovanje okolja.

Življenje osebe z integriteto je lažje, saj se odloča vedno po enakih merilih. Živi in deluje v skladu z moralnimi in pravnimi normami. Kot taka uživa spoštovanje in ugled okolice.

Prisotnost integritete pomeni odsotnost korupcije.

Etika

Slovar slovenskega knjižnega jezika določa:

  • etiko kot "moralna načela, norme, ravnanja v določenem poklicu"
  • moralo kot "tisto, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose med ljudmi kot posledica pojmovanja dobrega in slabega"

V povezavi z integriteto etiko največkrat srečamo v okviru organizacij, ki moralna načela, norme in ravnanja, ki veljajo v tisti organizaciji, običajno zapišejo v etičnih kodeksih.

Načrt integritete

Načrt integritete je orodje za vzpostavljanje oziroma preverjanje integritete v organizaciji. Služi ugotavljanju in odpravljanju ranljivosti organizacije in njenih zaposlenih v povezavi z nastankom koruptivnih ravnanj. Načrt integritete temelji na:

a) ugotavljanju relevantnih tveganj za korupcijo na različnih področijh organizacije

b) oceni, kakšno nevarnost predstavljajo ta tveganja za organizacijo

c) določanju ukrepov za zmanjšanje ali odpravo teh tveganj

Načrti integritete sami po sebi še ne vzpostavljajo ali povečujejo integritete organizacije, temveč do tega pride šele z njihovim izvajanjem, v končni fazi takrat, ko organizacija učinkovito odpravi ugotovljena tveganja. Temeljna elementa za izvajanje načrtov integritete in s tem povečevanje integritete organizacije sta osebna zavezanost in predanost tako vodstva, kot zaposlenih znotraj organizacije. Proces oblikovanja in izvajanja načrtov integritete temelji na stalnem preverjanju in dopolnjevanju tveganj ter ukrepov organizacije, s katerimi ta tveganja odpravi.