ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD)

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) je mednarodna gospodarska organizacija razvitih držav, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. OECD programi pomagajo državam ugotavljati in preprečevati pojave korupcije ter nasprotja interesov v javnem sektorju. Prav tako razvija politična in praktična orodja za promocijo integritete in transparentnosti, še posebej pa se osredotoča na področja lobiranja, politične administracije in javnih naročil.

OECD je leta 1997 sprejel Konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, ki je stopila v veljavo leta 1999. Nad njenim izvajanjem bdi Delovna skupina OECD proti podkupovanju v mednarodnem poslovanju (Working Group on Bribery in International Business Transactions).

 

SVETOVNA BANKA (WB)

Svetovna banka (the World Bank) je organizacija, ki lahko s svojim mednarodnim delovanjem v veliki meri pripomore k preprečevanju korupcije. Je ključni vir finančne in tehnične pomoči državam v razvoju s poslanstvom in misijo izkoreninjenja revščine in uveljavljanja trajnostnega razvoja.

Leta 1997 je Svetovna banka pripravila poročilo "Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank", ki hkrati predstavlja njeno strategijo boja proti korupciji. Izvaja jo na štirih področjih, in sicer: i) preprečevanje goljufij in korupcije znotraj projektov, ki jih financira Svetovna banka ii) pomoč državam, ki zaprosijo za pomoč pri zmanjševanju korupcije iii) upoštevanje korupcije v razvojnih projektih, pri odločitvah o danih posojilih posameznim državam ter v svojih analizah in strategijah proti korupciji; iv) podpiranje mednarodnih naporov pri zmanjševanju korupcije.

 

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV (OZN)

Organizacija Združenih narodov (OZN – United Nations) je mednarodna organizacija suverenih držav, ustanovljena po drugi svetovni vojni z namenom ohranjanja mednarodnega miru in varnosti, razvoja prijateljskih odnosov med narodi, spodbujanja socialnega napredka, boljšega življenjskega standarda ter človekovih pravic.

V okviru OZN deluje Urad ZN za boj proti drogam in kriminalu (UNODC – United Nations Office On Drugs And Crime), ki je vodilna mednarodna organizacija za boj proti mednarodnemu kriminalu ter uporabi in širjenju nelegalnih drog. Na področju preprečevanja korupcije usmerja in spodbuja globalno dejavnost v boju zoper korupcijo (v okviru t. i. Milenijske deklaracije).

Pomemben dokument na področju preprečevanja korupcije je Konvencija ZN proti korupciji (UNCAC – UN Convention against Corruption). Njeni glavni poudarki so usmerjeni v ukrepe preprečevanja korupcije v javnem in zasebnem sektorju, dosledno preganjanje in kaznovanje koruptivnih dejanj ter mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja in boja proti korupciji.

Ukrepi na področju omejevanja korupcije vključujejo: model preprečevanja korupcije, ustanovitev protikorupcijskih organov v posameznih državah članicah, večjo transparentnost pri financiranju volilnih kampanj in političnih strank, preglednost in odgovornost na področju javnih financ, delovanje v skladu z etičnimi kodeksi uslužbencev, ustrezne disciplinske ukrepe, sodelovanje vladnih in nevladnih organizacij, osveščanje javnosti o korupciji ter mednarodno sodelovanje na vseh področjih boja proti korupciji. Konvencija zahteva tudi ureditev zakonodaje na način, da vključuje vsa področja korupcije. Še posebej pa se zavzema za vrnitev nacionalnega bogastva in premoženja, ki je bilo nezakonito odtujeno predvsem v državah v razvoju, kjer se pogosto soočajo z visoko stopnjo korupcije ter podkupljivostjo uradnikov.

 

MEDNARODNI DENARNI SKLAD (IMF)

Mednarodni denarni sklad je organizacija, ki vključuje 187 držav s ciljem spodbujanja mednarodnega denarnega sodelovanja, zavarovanja finančne stabilnosti, spodbujanja mednarodne trgovine, kreiranja delovnih mest, trajnostnega razvoja in zmanjševanja revščine.

 

BASELSKI INŠTITUT ZA VLADANJE (BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE)

Tranzicijskim in državam v razvoju zagotavlja in omogoča ocenjevanje ter implementacijo reform v javnem sektorju, posebej tistih, ki se nanašajo na preprečevanje korupcije. Izvaja akademske raziskave ter organizira posvetovanja in mednarodne konference, ki spodbujajo politični dialog na ključnih upravnih področjih. V okviru inštituta delujeta dve operativni enoti, in sicer Mednarodni center za odvzem protipravno pridobljene koristi (International Centre for Asset Recovery – ICAR) in Center za upravljanje in protikorupcijsko delovanje (Centre for Governance and Anti-Corruption – GOV).

 

MEDNARODNA TRGOVINSKA ZBORNICA (ICC)

Mednarodna trgovinska zbornica (ICC – International Chamber of Commerce) s sedežem v Parizu nima statusa mednarodne organizacije, vendar je največja svetovna asociacija, ki prek nacionalnih odborov posameznih držav pospešuje liberalizacijo svetovne trgovine in investicij, pripravlja standarde mednarodnih gospodarskih pogodb, spodbuja poslovno etiko, alternativno reševanje sporov ter korporativno družbeno odgovornost podjetij.

ICC je leta 1977 s publikacijo Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery, ki je bila v letu 2005 močno revidirana, posegla na področje boja proti korupciji. Gre za pravila o ravnanju pri izsiljevanju in podkupovanju, ki sicer nimajo pravnega vpliva na podjetja in ne morejo razveljaviti nacionalne zakonodaje, vendar podjetja z njihovo uporabo spodbujajo širšo uporabo določenih standardov pri mednarodnih transakcijah. V letu 2008 je ICC izdala tretjo različico Priročnika o boju proti korupciji (Fighting Corruption – International Corporate Integrity Handbook), ki med drugim vsebuje tudi nasvete, kako preprečiti izsiljevanje.

 

OSTALE