SVET EVROPE

Cilji Sveta Evrope so varstvo človekovih pravic, spodbujanje razvoja demokracije, vladavine prava ter pravne države. Leta 1996 je Svet Evrope kot eno svojih prioritet začel izvajati akcijski program boja proti korupciji. Leta 1997 je bila sprejeta resolucija z delovnim naslovom "20 vodilnih načel v boju zoper korupcijo", ki je opredelila področja, kjer je ukrepanje držav nujno in jih je treba vključiti v strategije držav v boju proti korupciji.

Osrednji pravni akt Sveta Evrope v boju proti korupciji je Kazenskopravna konvencija o korupciji (Criminal Law Convention on Corruption), ki je 27. januarja 1999 postala odprta za podpis. Svet Evrope je na podlagi kazenskopravne konvencije na evropski celini in v pridruženih partnericah dosegel konsenz in usklajenost v procesu evalvacije ter medsebojnega nadzora v prizadevanju članic po odpravljanju korupcije. Prav tako je v okviru Sveta Evrope leta 1999 začela delovati Skupina držav za boj proti korupciji (GRECO – Council of Europe's Group of States against Corruption).

 

Ogled poročil GRECO 

 

EVROPSKA UNIJA

EU na področju boja proti korupciji svoj trud posveča preprečevanju vseh oblik korupcije v državah članicah, njihovih institucijah ter državah izven njenih meja. Pri tem države članice spodbuja in jih usmerja, kako naj uporabljajo in izboljšajo orodja za odkrivanje in preiskavo, kot tudi kako izobraziti kader za namene preprečevanja korupcije. V ta namen institucije EU izdelujejo politike, strategije in sprejemajo ustrezne ukrepe.

V okviru Evropske komisije deluje tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF European Anti-Fraud Office), katerega osrednje naloge so zaščita finančnih interesov EU, boj proti prevaram, korupciji ter drugim neustreznim ravnanjem, vključno s kršitvami znotraj evropskih institucij. OLAF usklajuje sodelovanje med pristojnimi organi držav članic in jim nudi podporo ter tehnično znanje za pomoč pri dejavnostih v boju proti prevaram. Prispeva k oblikovanju strategije EU za boj proti prevaram in je pobudnik zakonodajnih izboljšav.

OLAF: ec.europa.eu

 

Sporočila komisije

 • 1/05/1997 - COM/1997/192 final: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a Union Policy against Corruption
 • 28/05/2003 - COM/2003/317 final: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee; On a comprehensive EU policy against corruption

 

 Konvencije

 • 27/11/1995 - OJ 1995 C 316/49: Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities’ Financial Interests.
 • 27/09/1996 - OJ 1996 C 313/2: Protocol of 27 September 1996 to the Convention on the Protection of Community Financial Interests.
 • 19/07/1997 - OJ 1997 C 221/12: Second Protocol to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests.
 • 20/05/1997 - OJ 1997 C 151/2: Protocol on the interpretation, by way of preliminary rulings by the Court of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities financial interests.
 • 25/06/1997 - OJ 1997 C 195/2: Convention of 26 May 1997 on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union.
 • 15/12/1998 - OJ 1998 C 391/1: Explanatory Report on the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union

 

Sprejeta zakonodaja

 • 31/07/2003 - OJ 2003 L 192/54: Council Framework Decision 2003/568/JHA on combating corruption in the private sector
 • 18/06/2007 - COM/2007/328 final: Report from the Commission to the Council based on Article 9 of the Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector
 • 10/09/2003 - OJ 2003 L 226/27: Council Decision 2003/642/JHA of 22 July 2003 concerning the application to Gibraltar of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union
 • 12/11/2008 - OJ 2008 L 301/38: Council Decision 2008/582/JHA of 24 October 2008 on a contact-point network against corruption
 • 25/09/2008 - OJ 2008 L 287/1: Council Decision 2008/801/EC on the conclusion, on behalf of the Community, of the United Nations Convention against Corruption

 

 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS)

Glavni cilj Organizacije ameriških držav je doseganje in vzpostavitev vladavine prava in pravičnosti. Državam članicam omogoča krepitev sodelovanja pri zaščiti njihove teritorialne suverenosti in neodvisnosti. V okviru OAS deluje protikorupcijski portal, ki države članice informira o transparentnosti v delovanju javne uprave in v prizadevanjih pri odpravi korupcije.

 

AFRICAN UNION (AU)

Afriška unija je organizacija, ki si prizadeva za blaginjo in mir v Afriki, za neodvisnost v okviru kolonializma in apartheida, krepitev integritete, transparentnosti, sodelovanja ter zaupanja med državami članicami. Na področju preprečevanja korupcije si prizadeva vzpostaviti partnerstvo med državami članicami, civilno družbo in zasebnim sektorjem pri izmenjavi in izgradnji institucij ter zakonodaje za omejitev pojava korupcije.

 

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVO IN RAZVOJ (EBRD)

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD – European Bank for Reconstruction and Development) s sedežem v Londonu je bila ustanovljena leta 1991, z namenom pomoči pri prehodu nekdanjih komunističnih držav na tržno gospodarstvo. Deluje predvsem na območju srednje in vzhodne Evrope ter osrednje Azije. Lastniški delež v banki ima 61 držav, Evropska komisija in Evropska investicijska banka, od tega je EBRD s svojimi vlaganji, naložbami in posojili dejavna v 29.

EBRD pri svojem poslovanju pregleduje primernost potencialnih strank ter raziskuje obtožbe o goljufijah, korupciji in nedisciplini. S spodbujanjem preglednosti in odgovornosti v državah, kjer vlaga, podpira uspešen prehod v tržno gospodarstvo.