Dolžnosti lobistov

Lobist se mora vpisati v register lobistov in prijaviti vsako spremembo podatkov, ki so navedeni v registru, in sicer najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe.

Lobist mora komisiji poročati o svojem delu tudi pisno:

  • do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto;
  • najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije;

V register lobistov se ni treba vpisati osebam, ki lobiranjo za interesno organizacijo, v kateri so zaposleni, so njen zakoniti zastopnik ali izvoljeni predstavnik interesne organizacije. 

Lobist (ne glede na to, ali je vpisan v register lobistov ali gre za osebo, ki se ji po ZIntPK ni treba registrirati) se mora lobirancem identificirati in pokazati pooblastilo interesne organizacije – naročnika, za lobiranje v določeni zadevi. Lobist mora navesti tudi namen in cilj, za katerega lobira.