Odločitve in mnenja komisijeMnenje glede kritja stroškov udeležbe zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih
25.04.2014

Skladno z 8. alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2, dalje ZIntPK) je Komisije za preprečevanje korupcije na seji dne 25.2.2014 sprejela mnenje, ki se nanaša na prejet dopis, v ...

-več...

Mnenje KPK glede korupcijskih tveganj v zvezi z aktualnimi spremembami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
24.09.2012

Na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Ur.l. RS, št. 69/2011) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) mnenje glede postopka sprejemanja sprememb zakona s področja ...

-več...

Mnenje glede neustreznosti spreminjanja zakonodaje s področja okolja in prostora v luči pomanjkanja transparentnosti in (ne)obvladovanja korupcijskih tveganj
27.06.2012

Na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Ur.l. RS, št. 69/2011) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) mnenje glede postopkov sprejemanja zakonov s področja urejanja ...

-več...

Mnenje številka 15
14.06.2010

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za javno upravo v postopku nabave in vzdrževanja Microsoft programske opreme nima znakov korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije in ne predstavlja konflikta interesov. Na podlagi prvega odstavka 84. Člena Zakona o ...

-več...

Mnenje številka 14
11.01.2010

Ravnanje odgovornih oseb Študentske organizacije Slovenije v postopku javno objavljenega razpisa za prenovo sistema subvencionirane študentske prehrane nima znakov korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije in ne predstavlja konflikta ...

-več...

Mnenje številka 13
26.10.2009

Ravnanje državnega sekretarja in ministrov za pravosodje v postopku za pripravo in sprejem zakonske in podzakonske ureditve nagrad stečajnim upraviteljem nima znakov korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije in ne konflikta interesov. Na podlagi ...

-več...

Mnenje številka 12
24.09.2009

Pogovor predstavnika delodajalca z delavcem, predmet katerega so razlogi socialne narave, ki lahko vplivajo na vedenje, ravnanje in varnost v delovnem okolju, pri čemer ni razlogov za sum kršitev dolžnega ravnanja in omogočanja neupravičene koristi drugemu, nima ...

-več...

Mnenje številka 11
05.09.2008

Članstvo dr. Darka Friša v strokovni komisiji za arhivsko dejavnost, med katere naloge sodi tudi obravnavanje vlog, prispelih na neposredne pozive, javne razpise in pozive za financiranje javnih kulturnih programov in projektov ter članstvo v svetu in strokovnem svetu ...

-več...

Mnenje številka 10
29.05.2008

Pogodbe, ki se nanašajo na dobavo pekarskih izdelkov po javnem razpisu v letih 2005 do 2008 med Osnovno šolo Metlika in podjetjem Manja, d.o.o., so na podlagi 4. odstavka 28. člena nične. Osnovna šola Metlika je na podlagi 11. člena ZPKor do 30.06.2008 ...

-več...

Mnenje številka 9
13.09.2007

Naročilo za izvedbo projekta električnih in strojnih inštalacij, ki je bilo na podlagi naročilnic izvedeno med Domom starejših občanov Ljubljana Šiška in TE-BIRO, d.o.o., je v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena ZPKor in je nično. Komisija za ...

-več...

Mnenje številka 8
03.07.2007

Pri ustanavljanju Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije Celje in dodeljevanju koncesij za izvajanje visokošolskih programov ni prišlo do korupcije, kot jo definira 3. alineja 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi ...

-več...

Mnenje številka 7
23.01.2007

Pogodba o opravljanju storitev na področju varnosti pri delu, sklenjena med Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in BVD- Ravne d.o.o., z dne 14. marec 1997, ni v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 16. ...

-več...

Mnenje številka 6
21.09.2006

Pri podžupanih mestne občine Novo mesto, Alojzu Muhiču in Milošu Dularju, ni zaznati nezdružljivosti funkcije s pridobitno dejavnostjo. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v ...

-več...

Mnenje številka 5
19.01.2006

Ravnanje mestne občine Slovenj Gradec, ki je podelila koncesijo Manji Cigler, dr. dent. med., za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega varstva, ne ustreza definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor.
Na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Mnenje številka 4
25.11.2005

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7.2.2005, sklenjena med javnim zavodom Slovenska kinoteka in družbo Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o.o, je na podlagi 4.odstavka 28.člena ZPKor nična.

-več...

Mnenje številka 3
28.10.2005

Podelitev koncesije za opravljanje šolskih prevozov na območju Občine Žužemberk ni v skladu s pozitivno zakonodajo, predvsem z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01; v nadaljevanju ZPCP-1). Komisija za preprečevanje korupcije (v ...

-več...

Mnenje številka 2
15.07.2005

Aneks št. 2 z dne 14. 5. 2004 in Aneks št. 3 z dne 14. 5. 2005, oba k pogodbi št. 35 205-10/2003 G z dne 18. 12. 2003 o gradnji sekundarne kanalizacije naselij Ribno, Bodešče, Koritno, nista sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor. ...

-več...

Mnenje številka 1
10.02.2005

Dodatek k pogodbi o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju v občini Radovljica št. 36001-30/2004 z dne 2. junija 2004 je sklenjen v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ZPKor in zaradi tega skladno s četrtim odstavkom istega člena ničen. Občina ...

-več...