Odločitve in mnenja komisijeNačelno mnenje glede nezakonitega ravnanja naročnika v fazi pogajanj
21.12.2017

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v ...

-več...

Načelno mnenje in priporočilo glede vzpostavitve registra medicinskih pripomočkov in vigilančnih zapletov
14.12.2016

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje glede ugotavljanja tveganj pri lobiranju odvetnikov, zunanjih svetovalcev in članov posameznih združenj, društev oziroma podobnih članov združevanja
26.04.2016

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje glede ugotovljenih tveganj na področju šolstva
06.01.2015

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje glede imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države
30.09.2014

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije sprejema (v nadaljevanju: komisija) naslednje ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje glede ocene ugotovljenih tveganj v zdravstvenem sistemu Republike Slovenije in priporočila za ukrepanje
26.03.2014

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje glede porabe proračunskih sredstev, ki jih imajo poslanci in poslanske skupine na voljo v okviru povračil stroškov v obliki mesečnih pavšalov ter najemanja strokovne pomoči
18.12.2012

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje o plagiatorstvu in drugih podobnih kršitvah ter o dolžnem ravnanju javnega funkcionarja in drugih odgovornih oseb
26.11.2012

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, 8. alineje prvega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje glede nedovoljenih praks v javnem sektorju pri najemanju odvetniških storitev
04.07.2012

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov pri odločanju na svetih javnih zavodov in podobnih kolektivnih organov subjektov javnega sektorja
04.07.2012

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje glede krepitve integritete in omejevanja nasprotja interesov pri delovanju različnih komisij, svetov in delovnih skupin, v katerih sodelujejo posamezniki, ki niso zaposleni v javnem sektorju
04.07.2012

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012
18.05.2012

Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012 glede vsebinskega spreminjanja prostorskih aktov z redakcijskimi oziroma tehničnimi popravki na lokalni ravni. Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. ...

-več...

Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 1/2012
05.03.2012

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Ur.l. RS, št. 69/2011, sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) ...

-več...

Načelno mnenje številka 2/2011
10.08.2011

Na podlagi druge alineje 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Ur.l. RS, št. 2/2004) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/2004),v povezavi s prvim odstavkom 84. člena Zakona o integriteti in ...

-več...

Načelno mnenje številka 1/2011
23.03.2011

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na podlagi 12. in 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, dalje ZIntPK), 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, ...

-več...

Načelno mnenje številka 225
09.09.2010

Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb v državnih organih, organih lokalne samouprave in javnih zavodih, ki s kršitvami predpisov o plačnem sistemu in napredovanju v javnem sektorju omogočajo drugim pridobitev neupravičene koristi z neupravičenim napredovanjem in ...

-več...

Načelno mnenje številka 221
30.08.2010

Ravnanje uradnih oseb, ki z opustitvami dolžnega nadzora in ukrepanja ob očitnih kršitvah temeljnih pravic delavcev, storjenih z neplačevanjem osebnih dohodkov in socialnih prispevkov ter z drugimi oblikami izkoriščanja in nečloveškega ravnanja z ...

-več...

Načelno mnenje številka 222
30.08.2010

Ravnanje uradnih oseb občine, ki pri vodenju postopka javnega naročila kršijo lastna razpisna navodila, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki omogoča pridobitev koristi izbranemu ponudniku, kar ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 223
30.08.2010

Ravnanje uradnih oseb občine, ki občinsko zemljišče prodajo brez cenitve njegove vrednosti po predpisih o razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje neupravičene koristi drugemu, kar ustreza ...

-več...

Načelno mnenje številka 224
30.08.2010

Ravnanje uradne osebe ministrstva, ki ne ravna po prvem odstavku 109. člena Zakona o notariatu in ne opravi nadzora nad zakonitostjo opravljanja notariata ter kljub ugotovljenim kršitvam pri poslovanju notarja ne vloži pravnega sredstva zoper odločitev poklicne ...

-več...

Načelno mnenje številka 219
19.07.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki v nasprotju z merili, določenimi s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije, izvede javni razpis za opravljanje lekarniške dejavnosti in pridobitev koncesije in s tem omogoči pridobitev koristi interesentu za pridobitev ...

-več...

Načelno mnenje številka 220
19.07.2010

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki besedilo predloga in razloge za sprejem zakonskih določb izdelajo na podlagi neutemeljenih ocen in trditev ter na ta način pripravijo zakonodajalca, da sprejme zakon, ki v nasprotju z ustavno zajamčeno neodvisnostjo in integriteto sodne ...

-več...

Načelno mnenje številka 214
14.06.2010

Ravnanje odgovornih oseb naročnika po Zakonu o javnem naročanju, ki v nasprotju z določbami tega zakona iz postopka javnega naročanja ne izločijo ponudnikove nepopolne ponudbe in mu s tem omogočijo korist, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. člena ZPKor. Na ...

-več...

Načelno mnenje številka 215
14.06.2010

Ravnanje župana občine, ki javnemu uslužbencu, ki ima pri opravljanju nalog v občinski upravi dostop do informacij, ki niso javno dostopne, ne prepove opravljanja detektivske dejavnosti, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki omogoča pridobitev pričakovane ...

-več...

Načelno mnenje številka 216
14.06.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki za pridobitev nepremičnega premoženja ne pridobi dveh cenitev sodno zapriseženih cenilcev, kot je to določeno v statutu občine, kar omogoča pridobitev koristi lastniku zemljišča, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 217
14.06.2010

Ravnanje odgovorne osebe zasebnega podjetja - koncesionarja, ki v nasprotju s predpisi prenese del opravljanja storitev, ki so predmet koncesijske pogodbe, na druga zasebna podjetja in jim s tem omogoči opravljanje dimnikarskih storitev brez koncesije, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 218
14.06.2010

Ravnanje uradne osebe – občinskega redarja, ki na kraju prekrška ugotovi kršitev Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) ter za storjeni prekršek izda obvestilo o prekršku in v skladu z občinskim odlokom odredi lisičenje, kasneje pa se po ...

-več...

Načelno mnenje številka 213
28.05.2010

Ravnanje naročnika po določbah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki objavi javno naročilo tako, da za neko vnaprej določeno obdobje povprašuje po medicinski opremi, ki bi jo prejel v brezplačno uporabo, in po potrošnem materialu, ki ga proizvaja izključno ...

-več...

Načelno mnenje številka 210
20.05.2010

Ravnanje odgovornih oseb gospodarske družbe v državni lasti, ki pri naročanju storitev avto vleke favorizirajo enega izvajalca, druge pa diskriminirajo in svojim podrejenim samovoljno izdajajo nezakonita navodila, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki izvajalcu ...

-več...

Načelno mnenje številka 211
20.05.2010

Ravnanje odgovornih oseb kadrovsko-akreditacijskega sveta, ki kandidata, ki ne izpolnjuje formalnega pogoja, kljub temu akreditira za člana sveta javnega zavoda, ter ravnanje uradne osebe ministrstva, ki takšnega kandidata predlaga v imenovanje Vladi Republike Slovenije, ...

-več...

Načelno mnenje številka 212
20.05.2010

Ravnanje uradnih oseb ministrstva in organa v sestavi istega ministrstva, ki v nasprotju z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku zadržijo izvršitev odločbe in s tem omogočijo korist stranki v postopku, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. ...

-več...

Načelno mnenje številka 205
05.05.2010

Ravnanje uradnih oseb javnega zavoda, ki sodelujeta v komisiji za izbor kandidata za zaposlitev na zavodu, pri čemer je med kandidati za zaposlitev tudi oseba, ki je v preteklosti aktivno sodelovala v svetu istega zavoda in odobrila izplačilo nagrade za delovno ...

-več...

Načelno mnenje številka 206
05.05.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki ima z gospodarskim subjektom sklenjeno pogodbo o vzdrževanju občinskih cest in z njim po preteku pogodbe sklene aneks, s katerim podaljša veljavnost pogodbe, namesto, da bi v skladu z veljavno zakonodajo podelila koncesijo, s čemer ...

-več...

Načelno mnenje številka 207
05.05.2010

Ravnanje uradnih oseb občine, ki pri vodenju postopka javnega naročila v javnem razpisu ne opredelijo dovolj natančnih kriterijev za oddajo javnega naročila ter potrebnih dokazil za izpolnjevanje kriterijev, kar ima za posledico izločitev ponudnika, ki je izpolnjeval z ...

-več...

Načelno mnenje številka 208
05.05.2010

Ravnanje ministra, ki sodeluje pri odločanju Vlade Republike Slovenije o sodelovanju med Republiko Slovenijo in poslovnim subjektom, s katerim je pred nastopom funkcije ministra imel poslovne stike, daje videz, da zasebni interes ministra vpliva na nepristransko in objektivno ...

-več...

Načelno mnenje številka 209
05.05.2010

Ravnanje predsednika samostojne poklicne organizacije, članov posvetovalnega telesa in članov najvišjega organa te organizacije, ki odpravijo sklep o disciplinskem ukrepu pristojnega organa svoje organizacije ter s tem članici omogočijo pridobitev koristi v obliki ...

-več...

Načelno mnenje številka 203
22.04.2010

Ravnanje uradne osebe - župana, ki od gospodarske družbe zahteva, da s finančnimi sredstvi podpre različne projekte lokalne skupnosti, v zameno pa ponudi, da bo lokalna skupnost, ki v upravnem postopku, pomembnem za gospodarsko družbo, sodeluje kot stranski udeleženec, ...

-več...

Načelno mnenje številka 201
13.04.2010

Ravnanje uradnih oseb v uradu Vlade Republike Slovenije, ki pri sofinanciranju projekta verske skupnosti ne izvedejo javnega razpisa in tej skupnosti z neposredno podelitvijo nepovratnih sredstev omogočijo pridobitev neupravičene koristi, predstavlja kršitev dolžnega ...

-več...

Načelno mnenje številka 202
13.04.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki v imenu občine od zasebne pravne osebe za določen čas sprejme v uporabo motorno vozilo, pri čemer se to motorno vozilo uporablja v službene namene te občine, ne predstavlja kršitve dolžnega ravnanja, ki bi omogočala pridobitev ...

-več...

Načelno mnenje številka 199
01.04.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki pri prodaji premičnega premoženja enega svojih javnih zavodov objavi javno dražbo in med njo iz prodaje izvzame kuhinjsko opremo, ki je eden od predmetov prodaje, z namenom da jo podari drugemu subjektu, ravna s premičnim premoženjem v ...

-več...

Načelno mnenje številka 200
01.04.2010

Ravnanje članov Sveta zavoda osnovne šole (v nadaljevanju: Svet), ki so na svoji seji sprejeli sklep o razrešitvi ravnatelja osnovne šole na podlagi ravnateljevega predloga o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja in nato na isti seji sklep o pravici do ...

-več...

Načelno mnenje številka 192
18.03.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki v nasprotju s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin, odlokom mestne občine ter odlokom o ustanovitvi javnega zavoda, opusti nadzor nad upravljanjem s stvarnim premoženjem občine in s tem dopusti sklepanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 198
26.02.2010

Ravnanje uradnih oseb – članov sveta javnega zavoda, ki ne izvršijo predloga inšpekcijskih služb o ponovnem konstituiranju organa in o ponovitvi postopka imenovanja direktorja javnega zavoda, temveč dovolijo, da postopek imenovanja direktorja vodi organ, ...

-več...

Načelno mnenje številka 194
29.01.2010

Ravnanje odgovorne osebe javnega zavoda, ki kot upravljavec nepremične v lasti občine odda nepremičnino v uporabo poslovnemu subjektu za opravljanje dejavnosti, za katero nepremičnina ni namenjena, brez sklenitve ustrezne pogodbe in brez soglasja župana občine, predstavlja ...

-več...

Načelno mnenje številka 195
29.01.2010

Ravnanje javnega uslužbenca, ki poleg rednega dela opravlja dodatno delo pri drugem gospodarskem subjektu, za katero je pridobil soglasje predstojnika, nato pa pri istem delodajalcu nastopi delo na novem delovnem mestu, tako, da se mu bistveno spremeni opis del in nalog, ter v ...

-več...

Načelno mnenje številka 196
29.01.2010

Ravnanje javnega funkcionarja, ki pri izbiri ponudnika storitev, povezanih z delovanjem državnega organa, v katerem opravlja funkcijo predstojnika, zaradi zasebnega poslovnega razmerja z enim od ponudnikov vpliva na izbiro prav tega ponudnika, ustreza definiciji korupcije po 3. ...

-več...

Načelno mnenje številka 197
29.01.2010

Ravnanje odgovorne osebe javnega zavoda, ki dopusti, da javni zavod na trgu prodaja zdravila brez dovoljenja za promet z namenom pridobitve neupravičene premoženjske koristi, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Dopolnitev načelnega mnenja številka 132
21.12.2009

Ravnanje proizvajalcev zdravil in/ali medicinske opreme oz. njihovih prodajalcev, ko kot donatorji podarijo finančna sredstva na račune javnih zavodov za namen kritja stroškov izobraževanja njihovih zdravnikov, nato pa sporočijo, za katerega konkretno določenega ...

-več...

Načelno mnenje številka 190
21.12.2009

Ravnanje uradnih oz. odgovornih oseb občine, javnega gospodarskega zavoda ter občinske uprave, ki izvedejo postopek javnega naročanja, pri katerem v celoti zanemarijo določbe zakona, ki ureja to področje in tako s podelitvijo naročila ponudniku omogočijo pridobitev ...

-več...

Načelno mnenje številka 191
21.12.2009

Ravnanje uradnih oseb državnega organa, ki v postopku ocenjevanja primernosti vloge za izvajanje visokošolskega študijskega programa ne upoštevajo veljavnih pravil o akreditaciji študijskih programov ter kljub nepopolni vlogi izdajo soglasje, na ...

-več...

Načelno mnenje številka 193
21.12.2009

Ravnanje javnega funkcionarja, ki poseže v avtonomnost izobraževalne ustanove in izobraževalnega procesa ter svobodo znanstvenega delovanja in ustvarjanja zato, da vpliva ali poskuša vplivati na sestavo znanstveno-pedagoškega telesa, pristojnega za odločanje o ...

-več...

Načelno mnenje številka 187
14.12.2009

Ravnanje uradnih oseb naročnika po določbah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki pogoje za dodelitev javnega naročila prilagodijo v korist določenemu ponudniku, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 188
14.12.2009

Ravnanje odgovornih oseb naročnika po predpisih o javnem naročanju, ki v postopku javnega naročanja opustijo dolžno ravnanje pri preverjanju predpisanih pogojev in izberejo ponudnika, ki pogojev za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki ne izpolnjuje, kot tudi ...

-več...

Načelno mnenje številka 189
14.12.2009

Ravnanje odgovornih oseb v bolnišnici, ki omogočajo opravljanje terciarne dejavnosti v bolniških oddelkih, ki ne izpolnjujejo kriterijev za naziv "klinični oddelek" in tako ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje terciarne dejavnosti, zaradi česar ...

-več...

Načelno mnenje številka 185
12.11.2009

Okoliščine, v katerih občina nastopa kot ustanoviteljica javnega zavoda s področja lekarniške dejavnosti ter tudi v vlogi podeljevalca koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti, ne predstavljajo kršitve dolžnega ravnanja skladno z ZPKor in ...

-več...

Načelno mnenje številka 186
12.11.2009

Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb javnega zavoda, ki s kršitvijo dolžnega ravnanja pri najemanju odvetniških in drugih zunanjih storitev drugemu omogočajo neupravičeno korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. Uradne oziroma ...

-več...

Načelno mnenje številka 183
22.10.2009

Ravnanje odgovorne osebe civilnega združenja, ki na podlagi javnega pooblastila oziroma v javnem interesu opravlja določene storitve in pri tem krši načelo enakopravnosti v korist privilegiranih subjektov, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 184
22.10.2009

Ravnanje uradne osebe, ki pri prodaji nepremičnine v lasti občine uporabi napačno metodo razpolaganja z nepremičninami in nepremičnino proda na podlagi neposredne pogodbe namesto z javno dražbo ali javnim zbiranjem ponudb v smislu določb Zakona o stvarnem premoženju ...

-več...

Popravek načelnega mnenja številka 178
12.10.2009

Ravnanje odgovorne osebe - predstojnice kliničnega oddelka v eni od slovenskih bolnišnic, ki v prostorih oddelka društva, katerega ustanovitelja sta ona in njen izvenzakonski partner, omogoča brezplačno izvajanje praktičnega dela izobraževanja s področja dela ...

-več...

Načelno mnenje številka 180
12.10.2009

Ravnanje uradne osebe – predsednika sodišča, ki na administrativno-tehničnih delovnih mestih sodišča zaposluje javne uslužbence na podlagi objav prostih delovnih mest, ki so neskladne s sistemizacijo, zaposluje javne uslužbence, ki ne izpolnjujejo ...

-več...

Načelno mnenje številka 181
12.10.2009

Ravnanje bivšega funkcionarja, ki po prenehanju mandata prejema nadomestilo plače in hkrati v javnem in zasebnem sektorju po več avtorskih in podjemnih pogodbah opravlja delo, za katerega prejema mesečno plačilo, ki je nekajkrat višje od minimalne plače v ...

-več...

Načelno mnenje številka 182
12.10.2009

Ravnanje odgovorne osebe - direktorja zasebnega zavoda, ki sodeluje v projektu, ki ga pretežno financira Evropski sklad za regionalni razvoj in ki v nasprotju s pravili projekta in pogodbeno prevzetimi obveznostmi krši pravila dolžnega ravnanja ter na ta način drugemu ...

-več...

Načelno mnenje številka 179
24.09.2009

Ravnanje uradne osebe inšpekcijskega organa, ki dejansko stanje ugotavlja in postopek inšpekcijskega pregleda dokonča v nasprotju s temeljnimi načeli zakonitosti, materialne resnice in proste presoje, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero je odgovorni ...

-več...

Načelno mnenje številka 178
11.09.2009

Ravnanje odgovorne osebe - predstojnice kliničnega oddelka v eni od slovenskih bolnišnic, ki v prostorih oddelka društvu, katerega ustanovitelja sta njen sin in izvenzakonski partner, omogoča brezplačno izvajanje praktičnega dela izobraževanja s področja dela ...

-več...

Načelno mnenje številka 177
31.08.2009

Ravnanje uradne osebe - župana, ki v občinski upravi zaposluje javne uslužbence brez javnih natečajev, jih zaposluje na ne-sistemizirana delovna mesta in jim izdaja nezakonite pogodbe o zaposlitvi, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in ustreza definiciji korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 176
17.08.2009

Ravnanje naročnika, ki po končanem postopku javnega naročila neupravičeno onemogoči vpogled v zahtevano dokumentacijo o poteku postopka neizbranemu ponudniku, ko ta potrebuje podatke zaradi vložitve zahtevka za revizijo, ustreza definiciji korupcije iz tretje alineje 2. ...

-več...

Načelno mnenje številka 175
13.07.2009

Odgovorne osebe naročnika, ki v postopku oddaje javnega naročila zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev v skladu z zakonom ne izberejo nobenega ponudnika, ne kršijo dolžnega ravnanja, zato takšno ravnanje ne ustreza definiciji korupcije v smislu 2. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 173
06.07.2009

Ravnanje odgovornih oseb v delniških družbah v 100% lasti Republike Slovenije, ki se v interesu dveh zasebnih podjetij najprej kratkoročno likvidnostno zadolžita, potem kupita delnice tretje delniške družbe, nato pa vse njene delnice prodata omenjenima ...

-več...

Načelno mnenje številka 174
06.07.2009

Ravnanje odgovorne oseba v organizaciji zasebnega sektorja, ki v postopku za podelitev javnega pooblastila posreduje osebne podatke posameznikov, pridobljene v nasprotju z ustavno varovano pravico zasebnosti in predpisi o varstvu osebnih podatkov, ter tako prikaže izpolnjevanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 171
09.06.2009

Ravnanje članov komisije za izredni interni strokovni nadzor, ki napačno ocenijo posamezne postopke pri zdravljenju pacienta in s tem omogočijo posameznim zdravnikom ali zdravstvenim zavodom, da se izognejo ugotavljanju odgovornosti, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji ...

-več...

Načelno mnenje številka 172
09.06.2009

Ravnanje uradnih oseb v izobraževalni ustanovi, ki ob seznanitvi z razlogi za sum ponareditve pisnega izpita vedoma opustijo dolžno ukrepanje in prijavo pristojnim organom, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero te osebe storilcem ponarejanja omogočijo, da se izognejo ...

-več...

Načelno mnenje številka 168
29.05.2009

Ravnanje uradnih oseb občine, ki oddajo nepremičnine v lasti občine v najem brez javnega razpisa, pomeni opustitev dolžnega ravnanja in ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na ...

-več...

Načelno mnenje številka 169
29.05.2009

Ravnanje uradnih oseb državnega sklada, ki pri svojem delu ne izvajajo določil Uredbe, ki jo je sprejela Vlada RS in določa prodajo produktov iz koncesij na javni dražbi, pomeni opustitev dolžnega ravnanja in ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 170
29.05.2009

Ravnanje sodnika v pravdi o lastninski pravici, v kateri na podlagi skrbne in natančne presoje dejanskega stanja ter uporabe prava odloči v korist tožeče stranke, ni kršitev dolžnega ravnanja in ne omogočanje neupravičene koristi, kar so sicer zakonski znaki ...

-več...

Načelno mnenje številka 166
08.05.2009

Ravnanje odgovornih oseb v javnem zavodu, ki po avtorski pogodbi oddajo storitev v izvajanje zakonskemu partnerju svoje uslužbenke, ki potem to storitev izvede in se njeni rezultati uporabijo v nadaljnjem postopku za izvedbo javnega naročila, kjer je kot najugodnejši ...

-več...

Načelno mnenje številka 167
08.05.2009

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki v nasprotju z načelom enakopravne dostopnosti še pred izvedbo javnega natečaja za zasedbo prostih delovnih mest izberejo kandidate, ki bodo ne glede na objektivno oceno svoje primernosti zmagali na javnem natečaju ter jim s tem ...

-več...

Načelno mnenje številka 165
23.04.2009

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki pri postopku podeljevanja koncesij ne ugotovijo popolnega dejanskega stanja in kršijo načelo enakosti, 54. člen Zakona o javnem-zasebnem partnerstvu ter določila razpisne dokumentacije in tako omogočijo pridobitev koncesije ...

-več...

Načelno mnenje številka 204
22.04.2009

Ravnanje odgovorne osebe v pravni osebi civilnega prava, ki organizira in izvaja strokovna izpopolnjevanja, za katera nima predpisanega pooblastila, pri tem pa možne udeležence vabi z obljubami, da jim udeležba omogoča izpolnitev strokovnih pogojev (pridobitev licenčnih ...

-več...

Načelno mnenje številka 164
20.03.2009

Ravnanje uradnih oseb centrov za socialno delo, ki pri opravljanju strokovnih nalog za ureditev izvrševanja roditeljske pravice in stikov z otroci s pristransko obravnavo enemu od staršev omogočijo neupravičeno prednost v nadaljnjih postopkih, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 162
27.02.2009

Ravnanje uradnih oseb javne agencije, ki postopek za brezplačno dodelitev radijskih frekvenc izvedejo v nasprotju s predpisi in s tem drugemu omogočijo neupravičeno korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji drugega člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 163
27.02.2009

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, odgovornih za organiziranje in nadzor nad izvajanjem socialnega varstva, ki pri tem ravnajo v nasprotju s predpisi o socialnem varstvu in tako drugemu omogočijo neupravičeno korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji drugega člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 160
20.02.2009

Ravnanje agencije Republike Slovenije, ki pri dodeljevanju nepovratnih sredstev ne spoštuje razpisanih pogojev in kljub njihovemu neizpolnjevanju gospodarski družbi dodeli nepovratna sredstva, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in ustreza definiciji korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 161
20.02.2009

Ravnanje uradne osebe v državnem organu, ki postopek javnega naročanja načrtuje in izvede v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja in upravljanja z zaupanimi javnimi finančnimi sredstvi in tako drugemu omogoči korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji ...

-več...

Načelno mnenje številka 158
29.01.2009

Sodelovanje recenzenta javne agencije v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje raziskovalnega programa, v katerem je kot izvajalec izbrana raziskovalna ustanova, v kateri je recenzent zaposlen, predstavlja konflikt interesov. Komisija za preprečevanje korupcije je na ...

-več...

Načelno mnenje številka 159
29.01.2009

Ravnanje direktorja javnega zavoda, ki za sodelovanje v projektni skupini, zadolženi za pripravo strateško-razvojnega načrta zavoda, sklene odplačno pogodbo s samim seboj, predstavlja konflikt interesov. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 156
14.01.2009

Odgovorna oseba, ki v funkciji predsedujočega volilni komisiji na volitvah v organe neprofitne organizacije ravna v nasprotju s predpisi o volilni kampanji in izvedbi volitev tako, da s tem določene kandidate onemogoči v pravici, da pod enakopravnimi pogoji sodelujejo na ...

-več...

Načelno mnenje številka 157
14.01.2009

Ravnanje uradnih oseb naročnika, ki pri postopku oddaje javnega naročila za primer gradnje po neuspešno izvedenem rednem (odprtem) postopku zaradi nesprejemljivih ponudb ponudnikov nadaljujejo s postopki oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji, pri čemer je ...

-več...

Načelno mnenje številka 153
18.12.2008

Ravnanje naročnika po predpisih o javnem naročanju, ko kot edino merilo za izbor ponudnika določi najnižjo ceno, potem pa kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega, ki v roku za oddajo ponudi najvišjo ceno in pred izborom naknadno ponudi popust ter s tem ...

-več...

Načelno mnenje številka 154
18.12.2008

Ravnanje uradne osebe občine, ki odda v najem nepremičnino z neposredno pogodbo, najemniku pa dovoli oddajo tega objekta v podnajem, ne da bi pri tem upoštevala predpisani postopek in metode oddaje v najem, kot jih določata Zakon o stvarnem premoženju države, ...

-več...

Načelno mnenje številka 155
18.12.2008

Ravnanje uradnih oseb na upravni enoti, ki v nasprotju z določili koncesijskega akta izdajo dovoljenje za izkoriščanje in izvajanje del pred sklenitvijo koncesijske pogodbe za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin ter s tem poslovnemu subjektu omogočijo ...

-več...

Načelno mnenje številka 151
12.12.2008

Ravnanje uradnih oseb občine, ki ob izdaji lokacijske informacije kršijo načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi iz 7. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl.) ter tako pravnim osebam v zasebni lasti ...

-več...

Načelno mnenje številka 152
12.12.2008

Ravnanje župana in drugih uradnih oseb občinske uprave, ki v nasprotju s pričakovano skrbnostjo in odgovornostjo pri opravljanju javnih funkcij in uradnih nalog vedoma ustvarijo pogoje, zaradi katerih bi občinski svet lahko sprejel odločitev, ki bi drugemu omogočila ...

-več...

Načelno mnenje številka 148
27.11.2008

Poslanec Državnega zbora je v smislu 20. in 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) ter 12. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.112/05, v nadaljevanju ZPos) v povezavi z Odločbo Ustavnega ...

-več...

Načelno mnenje številka 149
27.11.2008

Ravnanje uradnih oseb ob prodaji lastniških deležev Republike Slovenije (delnic) v gospodarski družbi na način, da komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki vodi postopek prodaje, pripravi strokovno utemeljen predlog ...

-več...

Načelno mnenje številka 150
27.11.2008

Situacija, ko inšpekcijski nadzor nad subjekti v lasti oziroma v financiranju občine opravlja javni uslužbenec, ki je istočasno župan te občine, predstavlja nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. ...

-več...

Načelno mnenje številka 147
06.11.2008

Funkcija poslanca Državnega zbora je v smislu določbe 12. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05, v nadaljevanju ZPos) v zvezi z določbo 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in Odločbo ...

-več...

Načelno mnenje številka 145
23.10.2008

Situacija, v kateri javni uslužbenec, ki pri poklicni gasilski enoti zaseda delovno mesto sodelavca za zaščito in reševanje, katerega delovne naloge so podobne delovnemu področju podjetja, katerega solastnik je isti javni uslužbenec, predstavlja nasprotje ...

-več...

Načelno mnenje številka 146
23.10.2008

V situaciji, v kateri javni uslužbenec opravlja nadzor nad projekti s področja delovanja občine, v kateri opravlja funkcijo člana občinskega sveta, obstaja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01). ...

-več...

Načelno mnenje številka 143
02.10.2008

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki v postopku podelitve koncesije predlagajo Vladi Republike Slovenije, da koncesijo določenemu podjetju podeli v nasprotju s pogoji iz javnega poziva in mu s tem omogočijo korist, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 144
02.10.2008

Ravnanje uradnih oseb, ki v upravnih zadevah odločajo v očitnem nasprotju z dejansko in pravno naravo teh zadev ter s tem omogočajo drugemu neupravičeno korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei drugega člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi ...

-več...

Načelno mnenje številka 140
08.08.2008

Imenovanje vodilnih delavcev v javnem zavodu v nasprotju z določili in pogoji iz pravilnika o sistemizaciji delovnih mest tega zavoda ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, ...

-več...

Načelno mnenje številka 141
08.08.2008

Ravnanje uradnih oseb ministrstva in občine, ki glede na ocenjeno vrednost javnega naročila izberejo neustrezen postopek oddaje javnega naročila in v nasprotju s predpisi naročila ne objavijo ter s tem v postopku izbire omogočijo prednost le določenim ponudnikom, ustreza ...

-več...

Načelno mnenje številka 142
08.08.2008

Ravnanje direktorja fundacije in predsednika sveta iste fundacije, ki skleneta pogodbo o svetovanju fundaciji s podjetjem direktorja fundacije, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje koristi direktorju, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 138
07.07.2008

Ravnanje zdravstvenega osebja, ki upravičencu do medicinsko tehničnega pripomočka ob odhodu iz ordinacije ne izročijo naročilnice, ki omogoča upravičencu svobodno izbiro med ponudniki medicinsko tehničnih pripomočkov skladno s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ...

-več...

Načelno mnenje številka 139
07.07.2008

Ravnanje uradne osebe, vodje oddelka državnega tožilstva, ki v nasprotju s Pravilnikom o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji ne razporedi in ne izroči prejete pošte pisarni z odredbo o vpisu v ustrezne vpisnike, zaradi ...

-več...

Načelno mnenje številka 135
19.06.2008

Udeležba predstavnikov občine kot javnega partnerja na ogledih objektov in naprav, ki so del sodelovanja v javno-zasebnem partnerstvu in jih financira zasebni partner na podlagi pogodbe o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. ...

-več...

Načelno mnenje številka 136
19.06.2008

Ravnanje uradne osebe občine, ki s premoženjem občine upravlja v nasprotju z načelom gospodarnosti in enakopravnosti, zaradi česar drugemu nastane neupravičena korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na ...

-več...

Načelno mnenje številka 134
29.05.2008

Ravnanje uradnih oseb, ki pri oddaji naročila zaupne narave ravnajo v nasprotju z zajamčeno enakopravnostjo ponudnikov, omogoča pridobitev neupravičene koristi posameznim ponudnikom, to pa ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

-več...

Načelno mnenje številka 132
14.05.2008

Plačevanje različnih oblik izobraževanj za vnaprej določene zdravnike v javnih zavodih in na račune, ki niso računi njihovih delodajalcev, s strani proizvajalcev zdravil in/ali medicinske opreme oz. njihovih prodajalcev ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. ...

-več...

Načelno mnenje številka 133
14.05.2008

Ravnanje uradnih oseb – starešin policije, ki preprečijo preiskovanje sumov kaznivih dejanj po določilih Zakona o kazenskem postopku in s tem preprečijo uvedbo kazenskega postopka zoper odgovorne posameznike, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji drugega ...

-več...

Načelno mnenje številka 128
07.05.2008

Ravnanje odgovornih oseb javnega zavoda, ki začnejo izvajati specialistični program izobraževanja v nasprotju s predpisi in merili za delovanje visokošolskih zavodov ter s tem omogočijo pridobitev premoženjske koristi svojemu zavodu, ustreza definiciji korupcije po ...

-več...

Načelno mnenje številka 129
07.05.2008

Ravnanje uradnih oseb državnega organa, ki izdajo soglasje k študijskim programom v nasprotju s predpisi in pravili odločanja, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero izvajalcem teh programov omogočajo pridobitev neupravičene koristi, kar ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 130
07.05.2008

Ravnanje odgovornih oseb - uprave delniške družbe, ki sprejme sklep, da za izvajalca del izbere konzorcij več podjetij, čeprav ve, da njihove ponudbe ni mogoče obravnavati kot pravilne v smislu določil ZJN-1, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. ...

-več...

Načelno mnenje številka 131
07.05.2008

Ravnanje župana občine, ki je na podlagi sklepa občinskega sveta zasebnemu visokošolskemu zavodu oddal poslovne prostore v triletno brezplačno uporabo za izvajanje javno veljavnega univerzitetnega in visoko strokovnega izobraževanja, ne ustreza definiciji korupcije v ...

-več...

Načelno mnenje številka 125
17.04.2008

Ravnanja odgovornih oseb družbe-investitorja, ki nakažejo finančna sredstva oz. avans družbi-izvajalcu investicije v višini, ki znatno presega pogodbeno dogovorjeno vrednost, pri čemer se niti po dveh letih ne začno izvajati investicijska dela, z ...

-več...

Načelno mnenje številka 126
17.04.2008

Ravnanje župana občine, ki je kot zastopnik občine na podlagi sklepa občinskega sveta sklenil s športnim društvom v stečaju kot prodajalcem pogodbo o nakupu prizidka športnega objekta, na katerem je imel prodajalec po sklepu občinskega sveta priznano ...

-več...

Načelno mnenje številka 127
17.04.2008

Ravnanje uradnih oseb, ministra in članov komisije za ugotovitev kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski, ki so pri nekaterih pripadnikih stalne sestave Slovenske vojske na podlagi predpisanih kriterijev in postopka ugotovili izpolnjevanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 124
20.03.2008

Ravnanje policijskih starešin - uradnih oseb, ki v nasprotju s predpisi predlagajo, soglašajo ali sprejmejo odločitev o navidezni kadrovski premestitvi in napredovanju javnega uslužbenca, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji drugega člena ZPKor. Komisija ...

-več...

Načelno mnenje številka 121
13.03.2008

Ravnanje občinskega sveta, ki za člane komisij in odborov kot svojih delovnih teles, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje občane, ki so v sorodstvenem razmerju s člani občinskega sveta oziroma občinskimi funkcionarji, ne ustreza ...

-več...

Načelno mnenje številka 122
13.03.2008

Sodelovanje javnega uslužbenca v vlogi člana razpisne komisije v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje razvojnega programa, v katerem je kot izvajalec izbran ponudnik, ki pri izvajanju programa sodeluje s poslovnim subjektom, katerega zastopnik je družinski član člana ...

-več...

Načelno mnenje številka 123
13.03.2008

Ravnanje župana, ki za nekaj ur skupini poslancev Državnega zbora RS v brezplačno uporabo odstopi prostor v občinski zgradbi svoje občine, ne ustreza definiciji korupcije iz tretje alineje 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je ...

-več...

Načelno mnenje številka 120
19.02.2008

Vrednost "naročil male vrednosti" iz 1. odstavka 28. člena ZPKor ustreza vrednostim javnih naročil, pri katerih je potrebno po 2. odstavku 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, v nadaljevanju ZJN-2) izvesti postopek z zbiranjem ...

-več...

Načelno mnenje številka 118
30.01.2008

Ravnanje uradnih oseb ministrstev, ki so sodelovale pri oddajanju naročil za izdelavo splošnih pravnih predpisov zunanjim strokovnjakom, ne ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor.

-več...

Načelno mnenje številka 119
30.01.2008

Ravnanje detektiva, ki za svoje naročnike pridobiva informacije v nasprotju z zakonom in poklicno dolžnostjo varovanja zasebnosti, osebnostnih pravic in osebnih podatkov posameznikov pri opravljanju detektivske dejavnosti ter pri tem uporablja metode, ki so z zakonom dovoljene ...

-več...

Načelno mnenje številka 115
08.01.2008

Opravljanje nalog vodje oddelka za finance v občinski upravi in hkratno opravljanje nalog člana sveta javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, v kateri je zaposlen vodja oddelka za finance, predstavlja konflikt interesov v smislu določb Zakona o javnih ...

-več...

Načelno mnenje številka 116
08.01.2008

Odvetnik, ki namerno izkorišča nepoučenost, zmoto ali boječnost nasprotne stranke, da bi tako dosegel neupravičen uspeh za svojo stranko, krši dolžno ravnanje in s tem omogoča drugemu neupravičeno korist, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. ...

-več...

Načelno mnenje številka 117
08.01.2008

Ravnanje odgovornih oseb v gospodarski družbi v lasti Republike Slovenije, ki direktorju te družbe odobrijo kredit po obrestni meri, ki je občutno nižja od tistih, ki jih za isti ali podoben namen z enakovrednim zavarovanjem odobrijo bančne ali njim sorodne ustanove, ...

-več...

Načelno mnenje številka 114
21.12.2007

Uradna oseba, ki o napredovanju javnega uslužbenca oziroma uslužbenke odloča v nasprotju s skupnimi načeli Zakona o javnih uslužbencih in standardi poklicne etike, določenimi v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev, krši dolžno ravnanje in s tem omogoča drugemu ...

-več...

Načelno mnenje številka 110
10.12.2007

Ravnanje uradnih oseb oziroma odgovornih oseb naročnika po določbah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki izdelajo razpisno dokumentacijo tako, da tehnične lastnosti predmeta nakupa določijo v korist vnaprej znanemu ponudniku, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee ...

-več...

Načelno mnenje številka 111
10.12.2007

Ravnanje uradnih oseb Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki je Zavodu Republike Slovenije za šolstvo oddala v izvedbo raziskovalni projekt "Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine", katerega sofinancer je tudi Ministrstvo za ...

-več...

Načelno mnenje številka 112
10.12.2007

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki po izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin tiskanih medijev za sofinanciranje na podlagi razpisnih meril izberejo najvišje ocenjene projekte, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 113
10.12.2007

Ravnanje odgovornih oseb osnovne šole, ki med potencialnimi ponudniki izvedejo "povpraševanje" za dobavo delovnih zvezkov in nato izberejo najugodnejšega dobavitelja, kateremu posredujejo sezname osebnih podatkov učencev, da lahko izbrani ponudnik ...

-več...

Načelno mnenje številka 108
21.11.2007

Ravnanje javnega uslužbenca, ki poleg svoje zaposlitve opravlja dejavnost direktorja zasebnega poslovnega subjekta, s katerim poslovno sodelujejo organi državne uprave s področja dejavnosti organa, v katerem je zaposlen javni uslužbenec, predstavlja konflikt interesov v ...

-več...

Načelno mnenje številka 109
21.11.2007

Uradne osebe, ki z javnim razpisom za sofinanciranje z neodplačnimi finančnimi sredstvi (subvencijami) Republike Slovenije in Evropske unije vnaprej onemogočijo skupino zakonitih upravičencev, da bi kandidirala za razpisana sredstva, kršijo dolžno ravnanje, s tem ...

-več...

Načelno mnenje številka 106
24.10.2007

Javni medijski zavod, ki drugim medijem informacije na lastno pobudo posreduje tako, da nekatere od njih obravnava prednostno, krši načelo nepristranskosti in enakega obravnavanja. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 107
24.10.2007

Za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov je kot namenski prihodek proračuna dopustno pridobivati in uporabljati sredstva donacij domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb, ni pa dovoljeno pridobivati in uporabljati sponzorskih sredstev. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 100
09.10.2007

Ravnanje uradne osebe v državnem organu, ki z zaupanimi finančnimi sredstvi upravlja nenamensko in negospodarno ter s tem omogoča okoriščanje drugih, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei drugega člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. ...

-več...

Načelno mnenje številka 101
09.10.2007

Ravnanje uradne osebe občine, ki brez javnega razpisa sklene pogodbo o financiranju kulturnega projekta z izvajalcem, katerega ustanovitelj ni občina, niti kot prejemnik sredstev ni določen v proračunu občine, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 102
09.10.2007

Opravljanje funkcije člana občinskega sveta in hkratno opravljanje pogodbenega dela začasnega direktorja javnega podjetja preko poslovnega subjekta, katerega ustanovitelj in zastopnik je občinski svetnik, ni medsebojno nezdružljivo v smislu 21. člena ZPKor, predstavlja pa ...

-več...

Načelno mnenje številka 103
09.10.2007

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki v postopku javnega naročanja za adaptacijo objekta izberejo izvajalca, ki izdelavo projektno tehnične dokumentacije (PZI) za izvedbo del zaupa poslovnemu subjektu, v katerem je soustanovitelj in zaposleni oseba, ki je sodelovala v postopku ...

-več...

Načelno mnenje številka 104
09.10.2007

Ravnanje uradne osebe - ministra, ki v nasprotju z veljavnimi predpisi sprejme sklepe o financiranju kulturnih projektov in jim s tem omogoči pridobitev proračunskih sredstev, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3. alineji 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Načelno mnenje številka 105
09.10.2007

Ravnanje uradne osebe - župana, ki v postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja sklene urbanistično pogodbo v nasprotju s pristojnostmi občinskih organov po Zakonu o lokalni samoupravi, občinskimi predpisi ter odločitvami občinskega sveta in nadzornega odbora občine, ...

-več...

Načelno mnenje številka 99
20.09.2007

Ravnanja uradnih oseb ministrstva, ki v postopku za oddajo javnega naročila kršijo temeljna načela in zakonske določbe na področju javnega naročanja, pri realizaciji sklenjenih pogodb pa temeljna načela Obligacijskega zakonika, ustrezajo definiciji korupcije po 3. ...

-več...

Načelno mnenje številka 95
13.09.2007

Ravnanja odgovornih oseb v območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so z zasebnimi pravnimi osebami sklenile pogodbe o dobavi medicinsko tehničnih pripomočkov v nasprotju z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklepom ...

-več...

Načelno mnenje številka 96
13.09.2007

Ravnanje uradnih oseb državnega tožilstva Republike Slovenije z obvestilom o sumu nezakonitosti v policijskih postopkih na način, ki ni v pristojnosti državnega tožilstva in ki omogoča posameznikom v policiji, da se izognejo ugotavljanju odgovornosti, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 97
13.09.2007

Ravnanje uradnih oseb državnega organa in organizacije z javnimi pooblastili, ki pri svojem poslovanju odkrijejo kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, pa jih v nasprotju z določili Zakona o kazenskem postopku ne naznanijo pristojnim organom, ustreza ...

-več...

Načelno mnenje številka 98
13.09.2007

V primeru, ko javni uslužbenec predseduje Komisiji za razvrščanje zdravil pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in je hkrati predsednik Slovenskega zdravniškega društva, ki se financira z donacijami farmacevtskih družb, je prisoten ...

-več...

Načelno mnenje številka 94
23.08.2007

Ravnanje uradnih oseb v ožjih delih občine (mestnih četrtih ali krajevnih skupnostih) s statusom pravnih oseb, ki sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja župana, kot to določa predpis o proračunu občine, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 93
19.07.2007

Ravnanje udeleženca v uradnem postopku, ki uradni osebi poskusi dati denar ali kakšno drugo korist, da bi na ta način pridobil zase ali za koga drugega korist v obliki ugodnejše obravnave v tem postopku, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona ...

-več...

Načelno mnenje številka 90
03.07.2007

Ravnanje uradne osebe državnega organa, ki nedovoljeno vpliva na podrejeno uradno osebo, da ta v uradnem postopku stori ali opusti določeno dejanje na način, ki privede do izboljšanja položaja stranke v tem postopku, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. ...

-več...

Načelno mnenje številka 91
03.07.2007

Generalna usmeritev župana pravnim osebam, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, da za odvetniške in notarske storitve najemajo določene odvetnike in notarje, ni ravnanje, ki bi izpolnjevalo znake korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona o ...

-več...

Načelno mnenje številka 92
03.07.2007

Za ravnanja uslužbencev Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve in Veleposlaništva RS v Zagrebu v postopkih izdajanja vizumov tujcem v letu 2001 ni mogoče uporabiti definicije korupcije, določene v 3.alineji 2. člena ZPKor, ker je navedeni zakon pričel ...

-več...

Načelno mnenje številka 89
21.06.2007

Poslovni subjekt, v katerem je funkcionar občine ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20%, je upravičen do sredstev državne pomoči iz državnega proračuna ali proračuna občin, z izjemo občine, v kateri ...

-več...

Načelno mnenje številka 88
06.06.2007

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki z zasebno pravno osebo sklenejo sodno poravnavo glede terjatev, za katere pravni temelj ne obstaja, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ( Uradni list ...

-več...

Načelno mnenje številka 87
28.05.2007

Opravljanje nalog Varuha človekovih pravic je v smislu 1. odstavka 19. člena ZPKor združljivo z opravljanjem dejavnosti sodnega izvedenca, če se izvedensko delo opravlja brezplačno. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 84
22.05.2007

Ravnanje uradne osebe - župana občine, ki sklene pogodbo o ustanovitvi brezplačne stvarne služnosti za izvedbo daljinskega ogrevanja občine z zasebno družbo v lasti njegovega sina, ne da bi bil za to sprejet program upravljanja z nepremičninami občine, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 85
22.05.2007

Omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti ...

-več...

Načelno mnenje številka 86
22.05.2007

Ravnanje uradnih oseb javne agencije pri izdajanju odločb za klinično preskušanje zdravil, ko v nasprotju z določbami pravilnika o kliničnem preskušanju zdravil pri prosilcih ne preverjajo izpolnjevanja predpisanega pogoja glede dokazila o zavarovanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 82
10.05.2007

Dejavnost tolmačenja oziroma prevajanja šteje med kulturno delo v primerih, ko gre za ustvarjanje in posredovanje kulturnih dobrin s področja besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih in avdiovizualnih umetnosti, medijev, založništva, ...

-več...

Načelno mnenje številka 83
10.05.2007

Podpisovanje pogodb, ki vsebujejo elemente, za katere je po določilih statuta njihove občine potrebno vnaprejšnje soglasje občinskega sveta, s strani župana brez ustreznega sklepa občinskega sveta, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3. alineji 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 80
13.04.2007

Ravnanje uradnih oseb Agencije za zavarovalni nadzor pri pregledu poslovanja Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ne ustreza definiciji korupcije po 3.alinei 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 81
13.04.2007

Poklicni občinski funkcionar je v smislu 2. odstavka 20. člena ZPKor kot predstavnik ustanovitelja lahko član sveta javnega zavoda ali javne agencije oziroma član nadzornega organa javnega podjetja ali javne agencije, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 78
06.04.2007

Minister ali drugi funkcionar vlade, ki podpisuje pogodbe o poslovnem sodelovanju med organom, v katerem opravlja funkcijo, in poslovnim subjektom, s katerim je poslovno ali upravljavsko povezan njegov družinski član ali prijatelj, zaide v konflikt interesov. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 79
06.04.2007

Darila, ki jih sprejme funkcionar oziroma njegov družinski član ob odhodu funkcionarja v pokoj ali ob njegovem prenehanju funkcije, niso darila v zvezi z opravljanjem funkcije, zato zanje ne veljajo določbe o prepovedi oziroma omejitvah sprejemanja daril v smislu 24. in 25. ...

-več...

Načelno mnenje številka 75
30.03.2007

Posredovanje neresničnih informacij Varuhu človekovih pravic s strani uradnih oseb v policiji, ki lahko onemogoči učinkovito preiskavo suma nepravilnega ravnanja policije, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 76
30.03.2007

Sodelovanje uslužbencev Informacijskega pooblaščenca na seminarjih, na katerih v okviru pravil pedagoške dejavnosti državnih uradnikov prejmejo plačilo za opravljeno delo, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3.alineje 2. člena ZPKor. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 77
30.03.2007

Pridobitev ali najem zemljišč oziroma obstoječih objektov šteje med izjeme, ki v smislu 18. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, v nadaljevanju ZJN-2) niso predmet javnega naročanja, zaradi česar občina za izvedbo sprejetega ...

-več...

Načelno mnenje številka 73
07.03.2007

Ravnanja uradnih oseb Urada za prostorski razvoj Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije pri sprejemanju Državnega lokacijskega načrta za hitro cesto Koper Izola ustrezajo definiciji korupcije iz 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 74
07.03.2007

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za okolje in prostor, ki so pripomogle k izdaji dovoljenj za postavitev vetrne elektrarne s pripadajočo infrastrukturo na Volovji rebri, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je ...

-več...

Načelno mnenje številka 69
21.02.2007

Če direktor javnega zavoda, ki po 2.odstavku 3.člena ZPKor ni izenačen s funkcionarjem, dovoli, da javni zavod preko javnih naročil posluje s poslovnim subjektom, katerega zastopnik je sam ali pa njegov družinski član, pride do konflikta interesov v smislu 13. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 70
21.02.2007

Javni zavod, javno podjetje, javni sklad ali javna agencija, katerih ustanoviteljica je občina, lahko v smislu 28. člena ZPKor preko javnih naročil brez omejitev poslujejo s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža je občinski funkcionar, ...

-več...

Načelno mnenje številka 71
21.02.2007

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve - Policije, ki so izdale odločbo o ustanovitvi začasnega mejnega prehoda Pince brez zaračunavanja posebnih stroškov pobudniku ustanovitve, ne ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 72
21.02.2007

Funkcija nepoklicnega župana je združljiva s funkcijo državnega sekretarja v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, v smislu 21. člena ZPKor in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno ...

-več...

Načelno mnenje številka 63
01.02.2007

Omogočanje zdravstvenih storitev mimo pravil o čakalnih vrstah pacientov ("preskakovanje") v sistemu javnega zdravstva iz razlogov, ki niso medicinsko indicirani kot nujni, ustreza definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 64
01.02.2007

Ravnanje odgovornih oseb v gospodarskih družbah, ki so v nasprotju s 25. členom Zakona o političnih strankah - uradno prečiščeno besedilo (ZPolS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), (v nadaljevanju: ZPolS) finančno podprle volilno kampanjo političnih strank ...

-več...

Načelno mnenje številka 65
01.02.2007

Opravljanje nalog člana nadzornega sveta javnega sklada in hkratno sodelovanje v projektu, ki je sofinanciran s sredstvi tega javnega sklada, povzroči konflikt interesov, če član nadzornega sveta sodeluje pri sprejemu odločitve o sofinanciranju projekta. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 66
01.02.2007

Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem sektorju, ki v nasprotju z dolžnim ravnanjem prejmejo od dejanskih ali bodočih poslovnih partnerjev plačilo nagrad, donacij, stroškov in podobne ugodnosti, kot tudi ravnanje odgovornih oseb v poslovnih subjektih, ki s ...

-več...

Načelno mnenje številka 67
01.02.2007

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za šolstvo in šport, ki so sodelovale v postopku poravnave z Nadškofijo Maribor glede odškodnine za nezmožnost uporabe objektov na Vrbanskem platoju v Mariboru, ne ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei ...

-več...

Načelno mnenje številka 68
01.02.2007

Funkcija člana občinskega sveta v smislu 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) in v povezavi z 31. členom ZPKor, ni nezdružljiva z delom gradbenega inšpektorja, če gradbeni ...

-več...

Načelno mnenje številka 61
23.01.2007

Javno podjetje v smislu 2. in 3. odstavka 28. člena ZPKor prek javnih naročil ne sme poslovati s poslovnim subjektom, katerega direktor ali njegov družinski član je hkrati član nadzornega sveta tega javnega podjetja, kot tudi ne s poslovnim subjektom, katerega imetnik ...

-več...

Načelno mnenje številka 62
23.01.2007

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ki v postopku za sprejem tujca v državljanstvo Republike Slovenije opustijo dolžno nadzorstvo in odločijo v nasprotju z dolžnim ravnanjem, ki ga zahteva Zakon o državljanstvu, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 57
09.01.2007

Državni in organi lokalnih skupnosti so dolžni voditi sezname sprejetih daril za funkcionarje na podlagi 25. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04), za javne uslužbence pa na podlagi 11. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, ...

-več...

Načelno mnenje številka 58
09.01.2007

Funkcija člana občinskega sveta je združljiva s funkcijo državnega sekretarja in predstojnika Službe Vlade RS za razvoj, v smislu 21. člena ZPKor in v povezavi z 31. členom ZPKor. Funkcija člana občinskega sveta je združljiva z delom v Zvezi kulturnih društev, v ...

-več...

Načelno mnenje številka 59
09.01.2007

Ravnanje uradnih oseb ministrstva za zdravje, ki je dne 11.12.2006 izdalo sklep številka 658-40/2006-4, je v nasprotju z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o državni ...

-več...

Načelno mnenje številka 60
09.01.2007

Ravnanje uradnih oseb Vlade Republike Slovenije, ki so odločile, da lahko Avto-moto zveza Slovenije poleg Slovenske vojske in Policije edina opravlja helikopterske prevoze za potrebe nujne medicinske pomoči in prevoze do zdravstvene službe oziroma med bolnicami, ustreza ...

-več...

Načelno mnenje številka 53
15.12.2006

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki družinskim članom funkcionarjev in drugih oseb v delovnem razmerju pri ministrstvu dovolijo prevoze s službenim avtomobilom v privatne namene, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 54
15.12.2006

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, ki deluje na območju občine, v smislu 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05- uradno ...

-več...

Načelno mnenje številka 55
15.12.2006

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega podžupana je v smislu 20. in 21. člena ZPKor združljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 56
15.12.2006

Funkcija podžupana in člana občinskega sveta je v smislu 21. člena ZPKor združljiva s funkcijo člana oziroma predsednika delovnih teles občinskega sveta. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ...

-več...

Načelno mnenje številka 50
17.11.2006

Izplačilo nagrade zaposlenim v javnem zavodu, ki je bila zbrana z namensko donacijo temu zavodu, ne ustreza definiciji korupcije iz tretje alineje 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 51
17.11.2006

Ravnanje sodnika, ki sprejme odvetnikovo brezplačno zastopanje pred sodnimi organi, ne predstavlja korupcije v smislu 3.alinee 2.člena ZPKor, lahko pa privede do nasprotja interesov. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v ...

-več...

Načelno mnenje številka 52
17.11.2006

Pomočniki državnih tožilcev štejejo med državne tožilce v smislu 2. člena ZPKor, za katere veljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 49
11.10.2006

Funkciji župana in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta v smislu 20. in 21. člena ZPKor medsebojno nezdružljivi. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v ...

-več...

Načelno mnenje številka 48
21.09.2006

Opravljanje funkcije člana občinskega sveta in hkratno opravljanje pogodbenega dela svetovanja županu občine ni medsebojno nezdružljivo v smislu 21. člena ZPKor, predstavlja pa takšna situacija konflikt interesov. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 46
25.08.2006

Zavestni izbor najugodnejšega ponudnika v postopku javnega naročanja na temelju drugačnih kriterijev, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji, ustreza definiciji korupcije iz tretje alineje 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: ...

-več...

Načelno mnenje številka 47
25.08.2006

Razpolaganje s stvarnim premoženjem države in občin, pri katerem se uporabljajo določila predpisa o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin na način, ki omogoča posameznim osebam protipravno pridobivanje tega premoženja pod ...

-več...

Načelno mnenje številka 45
21.07.2006

Sodelovanje javnega uslužbenca v postopku testiranja orožja, na podlagi katerega je bil v postopku javnega naročila kot dobavitelj izbran poslovni subjekt, s katerim ima javni uslužbenec poslovne stike, predstavlja nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja ...

-več...

Načelno mnenje številka 43
04.07.2006

Imenovanje predsednika oziroma člana sveta javnega zavoda za ravnatelja tega javnega zavoda vzpostavi nezdružljivost interesov, če novoimenovani ravnatelj ne odstopi s položaja predsednika oziroma člana sveta šole. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 44
04.07.2006

Ravnanje odgovornih delavcev v zdravstvenih ustanovah, ko sprejemajo v začasno ali trajno uporabo podarjeno ali kako drugače dano medicinsko opremo, pri tem pa ne izdelajo ustreznih strokovnih in ekonomskih analiz in ne izračunajo stroškov njene uporabe, ustreza ...

-več...

Načelno mnenje številka 42
14.06.2006

Opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora in izvajanje pedagoškega dela za drugega delodajalca na področju, na katerem se opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora, ne predstavlja korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor, lahko pa predstavlja nasprotje ...

-več...

Načelno mnenje številka 41
15.05.2006

Ravnanje župana, uradnikov občinske uprave, arhitektov oziroma odgovornih prostorskih načrtovalcev in drugih oseb, ki na podlagi javnih pooblastil sodelujejo pri urejanju prostora in graditvi objektov in sicer pri pripravi, izdelavi in sprejemanju prostorskih planov, ...

-več...

Načelno mnenje številka 39
04.04.2006

Organiziranje zasebnega praznovanja v prostorih osnovne šole z uporabo šolske kuhinje in kuharskega osebja nima znakov korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor, ker opravlja šola navedene dodatne dejavnosti, ki ne štejejo za javne službe, s soglasjem ...

-več...

Načelno mnenje številka 40
04.04.2006

Ravnanje banke, ki v nasprotju z določili prisilnih predpisov pristojnega organa za preprečevanje pranja denarja ne obvesti o razlogih za sum pranja denarja v zvezi z določeno transakcijo ali stranko, ustreza definiciji korupcije po tretji alinei 2. člena ZPKor. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 36
16.03.2006

Za financiranje nestrankarske liste "Ljubljana, moje mesto" iz proračuna Mestne občine Ljubljana v letu 2003 ni mogoče uporabiti definicije korupcije, določene v 3.alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije, ker je navedeni zakon pričel veljati šele ...

-več...

Načelno mnenje številka 37
16.03.2006

Pri postavljanju baznih postaj operaterja mobilne telefonije na objektih gasilskih društev niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), je na ...

-več...

Načelno mnenje številka 38
16.03.2006

Pri oddaji javnega naročila Ministrstva za notranje zadeve in pri izboru najugodnejšega ponudnika za izvedbo raziskave o delu policije, raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev obmejnih območij do dela policistov na bodoči schengenski meji, raziskave o ...

-več...

Načelno mnenje številka 34
02.02.2006

Hkratno opravljanje uradniških nalog predstojnika urada za okolje in prostor in opravljanje ali omogočanje opravljanja izvedbenih dejavnosti s področja okolja in prostora v gospodarski družbi, katere ustanovitelj ali soustanovitelj te družbe je predstojnik urada za ...

-več...

Načelno mnenje številka 35
02.02.2006

Hkratno opravljanje uradniških nalog svetovalca župana in enakih ali podobnih dejavnosti v gospodarski družbi, katere ustanovitelj in direktor te družbe je svetovalec župana, predstavlja konflikt interesov v smislu 100.člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list ...

-več...

Načelno mnenje številka 33
25.11.2005

Za opredelitev kroga "naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih" se uporablja zakonodaja, ki ureja javna naročila. Evropski parlament ni "naročnik" v smislu 28. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije, je na podlagi 18. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 31
28.10.2005

Ravnanje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo oziroma njene Izpitne komisije, ki je ministru za promet, njegovim družinskim članom in državnemu sekretarju ministrstva omogočila opravljanje izpita za voditelja čolna izven sedeža Uprave RS za pomorstvo, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 32
28.10.2005

Vsako nepravilno ali namerno zavajajoče prikazovanje preteklega poslovanja in poslovnih dogodkov z namenom prikazati boljše stanje od dejanskega, kar istočasno pomeni razlog za povečanje delovne uspešnosti direktorja in/ali razlog za odobritev stimulacij k ...

-več...

Načelno mnenje številka 30
18.10.2005

Pridobivanje sponzorskih sredstev s strani Ministrstva za javno upravo pri organizaciji konference "Sodobna javna uprava" ne ustreza definiciji korupcije iz 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v ...

-več...

Načelno mnenje številka 29
04.10.2005

Sodelovanje sodnikov v arbitražah pod okriljem društva Arbit ni v neskladju z 2. odstavkom 19. člena ZPKor in tudi ne v neskladju z 42. členom Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.19/94 do 71/04). Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 28
22.09.2005

Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja samostojnih podjetnikov - nosilcev dejavnosti, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, ...

-več...

Načelno mnenje številka 27
13.09.2005

Pri imenovanju mag. Olge Jambrek za načelnico Upravne enote Kranj niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3.alinee 2.člena Zakona o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), je na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Načelno mnenje številka 26
31.08.2005

Ravnanje policije, ki je ministru za obrambo, njegovi ženi in njegovemu varnostniku dne 14.6.2005 brez izvedene mejne kontrole dovolila prestopiti državno mejo zunaj mejnega prehoda Brnik, nato pa zoper njih kot domnevne storilce prekrška ni začela postopka o ...

-več...

Načelno mnenje številka 25
26.08.2005

Ekonomska, osebna ali poslovna povezanost člana nadzornega sveta javne delniške družbe z družbo ali člani uprave te družbe, predstavlja konflikt interesov v smislu določb 3. točke Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. ...

-več...

Načelno mnenje številka 24
08.08.2005

Društva, humanitarne organizacije in drugi poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki se ukvarjajo z netržno proizvodnjo blaga in storitev, lahko pridobivajo proračunska sredstva za financiranje programov v okviru svoje dejavnosti. Sredstva državnega ali občinskih ...

-več...

Načelno mnenje številka 23
15.07.2005

Udeležba poslovodnih organov oziroma odgovornih oseb naročnika, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, na ogledih objektov, opreme ali blaga, ki je ali lahko postane predmet javnega naročila in jo organizirajo ter plačajo dejanski ali potencialni pogodbeni partnerji ...

-več...

Načelno mnenje številka 22
06.07.2005

Omejeno sodelovanje ponudnikov z naročniki pri pripravi razpisne dokumentacije za kompleksnejša javna naročila ob pogojih: da ne gre za komunikacijo o temeljnih vidikih javnega naročila in da so informacije, pridobljene na ta način, zagotovljene ...

-več...

Načelno mnenje številka 21
22.06.2005

Ravnanje ministra, ki je pri prehodu državne meje domnevno kršil določila Zakona o nadzoru državne meje, ne predstavlja korupcijskega ravnanja opredeljenega z definicijo "korupcije" po Zakonu o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije, ( ...

-več...

Načelno mnenje številka 20
14.06.2005

Na podlagi določb ZPKor subjektov, s katerimi naročniki iz 28. člena ZPKor ne smejo poslovati, iz tega razloga ni moč izključiti iz postopka oddaje javnega naročila. Komisija za preprečevanje korupcije, je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni ...

-več...

Načelno mnenje številka 19
31.05.2005

V primerih subvencij v okviru aktivne politike zaposlovanja, namenjenih konkretnim brezposelnim osebam, ne gre za državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor, saj je dejanski prejemnik pomoči brezposelna oseba in ne pravni subjekt iz 28. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona ...

-več...

Načelno mnenje številka 18
24.05.2005

Načelno mnenje št.1 z dne 13.10.2004 se spremeni tako, da se glasi: Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in ...

-več...

Načelno mnenje številka 17
26.04.2005

Ravnanje vodstva policijske enote, ki se udeleži pogostitve, katero plačajo podjetja, ki za potrebe te policijske enote izvajajo različne storitve, je nezakonito in ustreza definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije (v ...

-več...

Načelno mnenje številka 16
14.04.2005

Sprejemanje vabil, na podlagi katerih dejanski ali potencialni poslovni partnerji naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, le-tem poravnavajo stroške udeležbe na predstavitvah izdelkov, opreme ali blaga, ki je ali lahko postane predmet javnega ...

-več...

Načelno mnenje številka 14
05.04.2005

Direktorica galerije, ki je kot funkcionarka sprejela umetniško sliko v vrednosti več sto tisoč tolarjev v svojo last in posest od umetnika, ki je razstavljal svoja dela v galeriji in za katerega je napisala tudi kritiko, je darilo sprejela v zvezi s svojim delom. S ...

-več...

Načelno mnenje številka 15
05.04.2005

Ravnanje zdravnikov v javnih zdravstvenih zavodih, ko opravljajo poleg svojih službenih obveznosti v službenih prostorih s službenimi sredstvi in v službenem času še raziskave tako: da jih opravljajo za potrebe proizvajalca ali trgovca medicinske opreme oz. zdravil ...

-več...

Načelno mnenje številka 13
17.02.2005

Za dovolitev izjeme na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor je pristojna le Komisija za preprečevanje korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku ...

-več...

Načelno mnenje številka 12
21.01.2005

Mesečni prejemek, ki ga bivši predsednik republike prejema na podlagi drugega stavka 1. odstavka in 3. odstavka 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št.15/03), če njegova plača ali pokojnina ne ...

-več...

Načelno mnenje številka 9
30.12.2004

Za poslanke in poslance iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu se, razen vsebine členov od številke 24 do številke 27, smiselno uporabljajo določbe Zakona o preprečevanju korupcije. Sodniki mednarodnih sodišč in člani organov ter institucij ...

-več...

Načelno mnenje številka 10
30.12.2004

Novinarji, ki s strani posameznikov ali pravnih oseb, o katerih sicer poročajo oziroma bodo poročali, sprejemajo darila, ki presegajo običajno pozornost, kršijo Kodeks novinarjev Slovenije, njihovo ravnanje in ravnanje darovalcev pa ustreza definiciji korupcije iz ...

-več...

Načelno mnenje številka 11
30.12.2004

Člani komisij za izvedbo javnih naročil se morajo v času, ko poteka postopek nabav po določbah zakona o javnih naročilih, izogniti individualnemu komuniciranju s potencialnimi dobavitelji brez ustreznega predhodnega sklepa teh komisij, ker s tem ustvarjajo videz ...

-več...

Načelno mnenje številka 7
22.12.2004

Kmetije in kmetijska gospodarstva, katerih nosilec je funkcionar, ne sodijo med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), je na podlagi ...

-več...

Načelno mnenje številka 8
22.12.2004

Določbe o prepovedi oziroma omejitvah pri sprejemanju daril funkcionarjev in njihovih družinskih članov po Zakonu o preprečevanju korupcije veljajo tudi v primerih, ko funkcionar prejme darilo kot član sveta javnega zavoda ali agencije oziroma kot član nadzornega sveta ...

-več...

Načelno mnenje številka 5
09.12.2004

Ravnanje funkcionarja ali javnega uslužbenca, ki svojega ožjega sorodnika zaposli na delovnem mestu, ki je direktno hierarhično podrejeno temu funkcionarju ali javnemu uslužbencu, povzroča konflikt interesov in je zaradi tega neetično. Komisija za preprečevanje korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 6
09.12.2004

Pojem "opravljanje poklicne ali druge dejavnosti z namenom pridobivanja dohodka" je opravljanje stalnih ali občasnih aktivnosti v gospodarskih ali negospodarskih dejavnostih, za katere oseba prejema plačilo. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: ...

-več...

Načelno mnenje številka 4
18.11.2004

Odobritev ugodnega kredita prezadolžene gospodarske družbe njenemu direktorju s strani nadzornega sveta te družbe ustreza definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije, ker gre v tem primeru za kršitev dolžnega ravnanja, katerega Zakon o gospodarskih ...

-več...

Načelno mnenje številka 2
04.11.2004

Volilni odbori po Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97, 70/00, 73/04- ZVDZ ) in Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02, 54/04 – ZLV ) ne štejejo med organe, ki so Komisiji za preprečevanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 3
04.11.2004

Državni organi, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javni skladi, javne agencije in druge osebe javnega prava, se morajo pri poslovanju z osebami zasebnega prava ali osebami javnega prava, katere pridobivajo prihodke z opravljanjem dejavnosti, vzdržati kakršnih koli ...

-več...

Načelno mnenje številka 1
13.10.2004

Pod pojmom državne pomoči po ZPKor Komisija v prvi vrsti razume državne pomoči, opredeljene v Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), ki pravi, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za ...

-več...