Odločitve in mnenja komisijeNačelno mnenje številka 9
30.12.2004

Za poslanke in poslance iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu se, razen vsebine členov od številke 24 do številke 27, smiselno uporabljajo določbe Zakona o preprečevanju korupcije. Sodniki mednarodnih sodišč in člani organov ter institucij ...

-več...

Načelno mnenje številka 10
30.12.2004

Novinarji, ki s strani posameznikov ali pravnih oseb, o katerih sicer poročajo oziroma bodo poročali, sprejemajo darila, ki presegajo običajno pozornost, kršijo Kodeks novinarjev Slovenije, njihovo ravnanje in ravnanje darovalcev pa ustreza definiciji korupcije iz ...

-več...

Načelno mnenje številka 11
30.12.2004

Člani komisij za izvedbo javnih naročil se morajo v času, ko poteka postopek nabav po določbah zakona o javnih naročilih, izogniti individualnemu komuniciranju s potencialnimi dobavitelji brez ustreznega predhodnega sklepa teh komisij, ker s tem ustvarjajo videz ...

-več...

Načelno mnenje številka 7
22.12.2004

Kmetije in kmetijska gospodarstva, katerih nosilec je funkcionar, ne sodijo med poslovne subjekte, ki niso upravičeni do državnih pomoči na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), je na podlagi ...

-več...

Načelno mnenje številka 8
22.12.2004

Določbe o prepovedi oziroma omejitvah pri sprejemanju daril funkcionarjev in njihovih družinskih članov po Zakonu o preprečevanju korupcije veljajo tudi v primerih, ko funkcionar prejme darilo kot član sveta javnega zavoda ali agencije oziroma kot član nadzornega sveta ...

-več...

Načelno mnenje številka 5
09.12.2004

Ravnanje funkcionarja ali javnega uslužbenca, ki svojega ožjega sorodnika zaposli na delovnem mestu, ki je direktno hierarhično podrejeno temu funkcionarju ali javnemu uslužbencu, povzroča konflikt interesov in je zaradi tega neetično. Komisija za preprečevanje korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 6
09.12.2004

Pojem "opravljanje poklicne ali druge dejavnosti z namenom pridobivanja dohodka" je opravljanje stalnih ali občasnih aktivnosti v gospodarskih ali negospodarskih dejavnostih, za katere oseba prejema plačilo. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: ...

-več...

Načelno mnenje številka 4
18.11.2004

Odobritev ugodnega kredita prezadolžene gospodarske družbe njenemu direktorju s strani nadzornega sveta te družbe ustreza definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije, ker gre v tem primeru za kršitev dolžnega ravnanja, katerega Zakon o gospodarskih ...

-več...

Načelno mnenje številka 2
04.11.2004

Volilni odbori po Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97, 70/00, 73/04- ZVDZ ) in Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02, 54/04 – ZLV ) ne štejejo med organe, ki so Komisiji za preprečevanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 3
04.11.2004

Državni organi, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javni skladi, javne agencije in druge osebe javnega prava, se morajo pri poslovanju z osebami zasebnega prava ali osebami javnega prava, katere pridobivajo prihodke z opravljanjem dejavnosti, vzdržati kakršnih koli ...

-več...

Načelno mnenje številka 1
13.10.2004

Pod pojmom državne pomoči po ZPKor Komisija v prvi vrsti razume državne pomoči, opredeljene v Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), ki pravi, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za ...

-več...