Odločitve in mnenja komisijeNačelno mnenje številka 33
25.11.2005

Za opredelitev kroga "naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih" se uporablja zakonodaja, ki ureja javna naročila. Evropski parlament ni "naročnik" v smislu 28. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije, je na podlagi 18. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 31
28.10.2005

Ravnanje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo oziroma njene Izpitne komisije, ki je ministru za promet, njegovim družinskim članom in državnemu sekretarju ministrstva omogočila opravljanje izpita za voditelja čolna izven sedeža Uprave RS za pomorstvo, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 32
28.10.2005

Vsako nepravilno ali namerno zavajajoče prikazovanje preteklega poslovanja in poslovnih dogodkov z namenom prikazati boljše stanje od dejanskega, kar istočasno pomeni razlog za povečanje delovne uspešnosti direktorja in/ali razlog za odobritev stimulacij k ...

-več...

Načelno mnenje številka 30
18.10.2005

Pridobivanje sponzorskih sredstev s strani Ministrstva za javno upravo pri organizaciji konference "Sodobna javna uprava" ne ustreza definiciji korupcije iz 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v ...

-več...

Načelno mnenje številka 29
04.10.2005

Sodelovanje sodnikov v arbitražah pod okriljem društva Arbit ni v neskladju z 2. odstavkom 19. člena ZPKor in tudi ne v neskladju z 42. členom Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.19/94 do 71/04). Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 28
22.09.2005

Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja samostojnih podjetnikov - nosilcev dejavnosti, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, ...

-več...

Načelno mnenje številka 27
13.09.2005

Pri imenovanju mag. Olge Jambrek za načelnico Upravne enote Kranj niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3.alinee 2.člena Zakona o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), je na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Načelno mnenje številka 26
31.08.2005

Ravnanje policije, ki je ministru za obrambo, njegovi ženi in njegovemu varnostniku dne 14.6.2005 brez izvedene mejne kontrole dovolila prestopiti državno mejo zunaj mejnega prehoda Brnik, nato pa zoper njih kot domnevne storilce prekrška ni začela postopka o ...

-več...

Načelno mnenje številka 25
26.08.2005

Ekonomska, osebna ali poslovna povezanost člana nadzornega sveta javne delniške družbe z družbo ali člani uprave te družbe, predstavlja konflikt interesov v smislu določb 3. točke Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. ...

-več...

Načelno mnenje številka 24
08.08.2005

Društva, humanitarne organizacije in drugi poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki se ukvarjajo z netržno proizvodnjo blaga in storitev, lahko pridobivajo proračunska sredstva za financiranje programov v okviru svoje dejavnosti. Sredstva državnega ali občinskih ...

-več...

Načelno mnenje številka 23
15.07.2005

Udeležba poslovodnih organov oziroma odgovornih oseb naročnika, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, na ogledih objektov, opreme ali blaga, ki je ali lahko postane predmet javnega naročila in jo organizirajo ter plačajo dejanski ali potencialni pogodbeni partnerji ...

-več...

Načelno mnenje številka 22
06.07.2005

Omejeno sodelovanje ponudnikov z naročniki pri pripravi razpisne dokumentacije za kompleksnejša javna naročila ob pogojih: da ne gre za komunikacijo o temeljnih vidikih javnega naročila in da so informacije, pridobljene na ta način, zagotovljene ...

-več...

Načelno mnenje številka 21
22.06.2005

Ravnanje ministra, ki je pri prehodu državne meje domnevno kršil določila Zakona o nadzoru državne meje, ne predstavlja korupcijskega ravnanja opredeljenega z definicijo "korupcije" po Zakonu o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije, ( ...

-več...

Načelno mnenje številka 20
14.06.2005

Na podlagi določb ZPKor subjektov, s katerimi naročniki iz 28. člena ZPKor ne smejo poslovati, iz tega razloga ni moč izključiti iz postopka oddaje javnega naročila. Komisija za preprečevanje korupcije, je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni ...

-več...

Načelno mnenje številka 19
31.05.2005

V primerih subvencij v okviru aktivne politike zaposlovanja, namenjenih konkretnim brezposelnim osebam, ne gre za državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor, saj je dejanski prejemnik pomoči brezposelna oseba in ne pravni subjekt iz 28. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona ...

-več...

Načelno mnenje številka 18
24.05.2005

Načelno mnenje št.1 z dne 13.10.2004 se spremeni tako, da se glasi: Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in ...

-več...

Načelno mnenje številka 17
26.04.2005

Ravnanje vodstva policijske enote, ki se udeleži pogostitve, katero plačajo podjetja, ki za potrebe te policijske enote izvajajo različne storitve, je nezakonito in ustreza definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije (v ...

-več...

Načelno mnenje številka 16
14.04.2005

Sprejemanje vabil, na podlagi katerih dejanski ali potencialni poslovni partnerji naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, le-tem poravnavajo stroške udeležbe na predstavitvah izdelkov, opreme ali blaga, ki je ali lahko postane predmet javnega ...

-več...

Načelno mnenje številka 14
05.04.2005

Direktorica galerije, ki je kot funkcionarka sprejela umetniško sliko v vrednosti več sto tisoč tolarjev v svojo last in posest od umetnika, ki je razstavljal svoja dela v galeriji in za katerega je napisala tudi kritiko, je darilo sprejela v zvezi s svojim delom. S ...

-več...

Načelno mnenje številka 15
05.04.2005

Ravnanje zdravnikov v javnih zdravstvenih zavodih, ko opravljajo poleg svojih službenih obveznosti v službenih prostorih s službenimi sredstvi in v službenem času še raziskave tako: da jih opravljajo za potrebe proizvajalca ali trgovca medicinske opreme oz. zdravil ...

-več...

Načelno mnenje številka 13
17.02.2005

Za dovolitev izjeme na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor je pristojna le Komisija za preprečevanje korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku ...

-več...

Načelno mnenje številka 12
21.01.2005

Mesečni prejemek, ki ga bivši predsednik republike prejema na podlagi drugega stavka 1. odstavka in 3. odstavka 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št.15/03), če njegova plača ali pokojnina ne ...

-več...