Odločitve in mnenja komisijeNačelno mnenje številka 53
15.12.2006

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki družinskim članom funkcionarjev in drugih oseb v delovnem razmerju pri ministrstvu dovolijo prevoze s službenim avtomobilom v privatne namene, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 54
15.12.2006

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, ki deluje na območju občine, v smislu 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05- uradno ...

-več...

Načelno mnenje številka 55
15.12.2006

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega podžupana je v smislu 20. in 21. člena ZPKor združljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 56
15.12.2006

Funkcija podžupana in člana občinskega sveta je v smislu 21. člena ZPKor združljiva s funkcijo člana oziroma predsednika delovnih teles občinskega sveta. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ...

-več...

Načelno mnenje številka 50
17.11.2006

Izplačilo nagrade zaposlenim v javnem zavodu, ki je bila zbrana z namensko donacijo temu zavodu, ne ustreza definiciji korupcije iz tretje alineje 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 51
17.11.2006

Ravnanje sodnika, ki sprejme odvetnikovo brezplačno zastopanje pred sodnimi organi, ne predstavlja korupcije v smislu 3.alinee 2.člena ZPKor, lahko pa privede do nasprotja interesov. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v ...

-več...

Načelno mnenje številka 52
17.11.2006

Pomočniki državnih tožilcev štejejo med državne tožilce v smislu 2. člena ZPKor, za katere veljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 49
11.10.2006

Funkciji župana in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, sta v smislu 20. in 21. člena ZPKor medsebojno nezdružljivi. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v ...

-več...

Načelno mnenje številka 48
21.09.2006

Opravljanje funkcije člana občinskega sveta in hkratno opravljanje pogodbenega dela svetovanja županu občine ni medsebojno nezdružljivo v smislu 21. člena ZPKor, predstavlja pa takšna situacija konflikt interesov. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 46
25.08.2006

Zavestni izbor najugodnejšega ponudnika v postopku javnega naročanja na temelju drugačnih kriterijev, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji, ustreza definiciji korupcije iz tretje alineje 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: ...

-več...

Načelno mnenje številka 47
25.08.2006

Razpolaganje s stvarnim premoženjem države in občin, pri katerem se uporabljajo določila predpisa o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin na način, ki omogoča posameznim osebam protipravno pridobivanje tega premoženja pod ...

-več...

Načelno mnenje številka 45
21.07.2006

Sodelovanje javnega uslužbenca v postopku testiranja orožja, na podlagi katerega je bil v postopku javnega naročila kot dobavitelj izbran poslovni subjekt, s katerim ima javni uslužbenec poslovne stike, predstavlja nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja ...

-več...

Načelno mnenje številka 43
04.07.2006

Imenovanje predsednika oziroma člana sveta javnega zavoda za ravnatelja tega javnega zavoda vzpostavi nezdružljivost interesov, če novoimenovani ravnatelj ne odstopi s položaja predsednika oziroma člana sveta šole. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 44
04.07.2006

Ravnanje odgovornih delavcev v zdravstvenih ustanovah, ko sprejemajo v začasno ali trajno uporabo podarjeno ali kako drugače dano medicinsko opremo, pri tem pa ne izdelajo ustreznih strokovnih in ekonomskih analiz in ne izračunajo stroškov njene uporabe, ustreza ...

-več...

Načelno mnenje številka 42
14.06.2006

Opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora in izvajanje pedagoškega dela za drugega delodajalca na področju, na katerem se opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora, ne predstavlja korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor, lahko pa predstavlja nasprotje ...

-več...

Načelno mnenje številka 41
15.05.2006

Ravnanje župana, uradnikov občinske uprave, arhitektov oziroma odgovornih prostorskih načrtovalcev in drugih oseb, ki na podlagi javnih pooblastil sodelujejo pri urejanju prostora in graditvi objektov in sicer pri pripravi, izdelavi in sprejemanju prostorskih planov, ...

-več...

Načelno mnenje številka 39
04.04.2006

Organiziranje zasebnega praznovanja v prostorih osnovne šole z uporabo šolske kuhinje in kuharskega osebja nima znakov korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor, ker opravlja šola navedene dodatne dejavnosti, ki ne štejejo za javne službe, s soglasjem ...

-več...

Načelno mnenje številka 40
04.04.2006

Ravnanje banke, ki v nasprotju z določili prisilnih predpisov pristojnega organa za preprečevanje pranja denarja ne obvesti o razlogih za sum pranja denarja v zvezi z določeno transakcijo ali stranko, ustreza definiciji korupcije po tretji alinei 2. člena ZPKor. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 36
16.03.2006

Za financiranje nestrankarske liste "Ljubljana, moje mesto" iz proračuna Mestne občine Ljubljana v letu 2003 ni mogoče uporabiti definicije korupcije, določene v 3.alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije, ker je navedeni zakon pričel veljati šele ...

-več...

Načelno mnenje številka 37
16.03.2006

Pri postavljanju baznih postaj operaterja mobilne telefonije na objektih gasilskih društev niso podani znaki koruptivnega ravnanja v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), je na ...

-več...

Načelno mnenje številka 38
16.03.2006

Pri oddaji javnega naročila Ministrstva za notranje zadeve in pri izboru najugodnejšega ponudnika za izvedbo raziskave o delu policije, raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev obmejnih območij do dela policistov na bodoči schengenski meji, raziskave o ...

-več...

Načelno mnenje številka 34
02.02.2006

Hkratno opravljanje uradniških nalog predstojnika urada za okolje in prostor in opravljanje ali omogočanje opravljanja izvedbenih dejavnosti s področja okolja in prostora v gospodarski družbi, katere ustanovitelj ali soustanovitelj te družbe je predstojnik urada za ...

-več...

Načelno mnenje številka 35
02.02.2006

Hkratno opravljanje uradniških nalog svetovalca župana in enakih ali podobnih dejavnosti v gospodarski družbi, katere ustanovitelj in direktor te družbe je svetovalec župana, predstavlja konflikt interesov v smislu 100.člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list ...

-več...