Odločitve in mnenja komisijeNačelno mnenje številka 114
21.12.2007

Uradna oseba, ki o napredovanju javnega uslužbenca oziroma uslužbenke odloča v nasprotju s skupnimi načeli Zakona o javnih uslužbencih in standardi poklicne etike, določenimi v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev, krši dolžno ravnanje in s tem omogoča drugemu ...

-več...

Načelno mnenje številka 110
10.12.2007

Ravnanje uradnih oseb oziroma odgovornih oseb naročnika po določbah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki izdelajo razpisno dokumentacijo tako, da tehnične lastnosti predmeta nakupa določijo v korist vnaprej znanemu ponudniku, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee ...

-več...

Načelno mnenje številka 111
10.12.2007

Ravnanje uradnih oseb Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki je Zavodu Republike Slovenije za šolstvo oddala v izvedbo raziskovalni projekt "Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine", katerega sofinancer je tudi Ministrstvo za ...

-več...

Načelno mnenje številka 112
10.12.2007

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki po izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin tiskanih medijev za sofinanciranje na podlagi razpisnih meril izberejo najvišje ocenjene projekte, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 113
10.12.2007

Ravnanje odgovornih oseb osnovne šole, ki med potencialnimi ponudniki izvedejo "povpraševanje" za dobavo delovnih zvezkov in nato izberejo najugodnejšega dobavitelja, kateremu posredujejo sezname osebnih podatkov učencev, da lahko izbrani ponudnik ...

-več...

Načelno mnenje številka 108
21.11.2007

Ravnanje javnega uslužbenca, ki poleg svoje zaposlitve opravlja dejavnost direktorja zasebnega poslovnega subjekta, s katerim poslovno sodelujejo organi državne uprave s področja dejavnosti organa, v katerem je zaposlen javni uslužbenec, predstavlja konflikt interesov v ...

-več...

Načelno mnenje številka 109
21.11.2007

Uradne osebe, ki z javnim razpisom za sofinanciranje z neodplačnimi finančnimi sredstvi (subvencijami) Republike Slovenije in Evropske unije vnaprej onemogočijo skupino zakonitih upravičencev, da bi kandidirala za razpisana sredstva, kršijo dolžno ravnanje, s tem ...

-več...

Načelno mnenje številka 106
24.10.2007

Javni medijski zavod, ki drugim medijem informacije na lastno pobudo posreduje tako, da nekatere od njih obravnava prednostno, krši načelo nepristranskosti in enakega obravnavanja. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 107
24.10.2007

Za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov je kot namenski prihodek proračuna dopustno pridobivati in uporabljati sredstva donacij domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb, ni pa dovoljeno pridobivati in uporabljati sponzorskih sredstev. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 100
09.10.2007

Ravnanje uradne osebe v državnem organu, ki z zaupanimi finančnimi sredstvi upravlja nenamensko in negospodarno ter s tem omogoča okoriščanje drugih, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei drugega člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. ...

-več...

Načelno mnenje številka 101
09.10.2007

Ravnanje uradne osebe občine, ki brez javnega razpisa sklene pogodbo o financiranju kulturnega projekta z izvajalcem, katerega ustanovitelj ni občina, niti kot prejemnik sredstev ni določen v proračunu občine, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 102
09.10.2007

Opravljanje funkcije člana občinskega sveta in hkratno opravljanje pogodbenega dela začasnega direktorja javnega podjetja preko poslovnega subjekta, katerega ustanovitelj in zastopnik je občinski svetnik, ni medsebojno nezdružljivo v smislu 21. člena ZPKor, predstavlja pa ...

-več...

Načelno mnenje številka 103
09.10.2007

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki v postopku javnega naročanja za adaptacijo objekta izberejo izvajalca, ki izdelavo projektno tehnične dokumentacije (PZI) za izvedbo del zaupa poslovnemu subjektu, v katerem je soustanovitelj in zaposleni oseba, ki je sodelovala v postopku ...

-več...

Načelno mnenje številka 104
09.10.2007

Ravnanje uradne osebe - ministra, ki v nasprotju z veljavnimi predpisi sprejme sklepe o financiranju kulturnih projektov in jim s tem omogoči pridobitev proračunskih sredstev, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3. alineji 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...

Načelno mnenje številka 105
09.10.2007

Ravnanje uradne osebe - župana, ki v postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja sklene urbanistično pogodbo v nasprotju s pristojnostmi občinskih organov po Zakonu o lokalni samoupravi, občinskimi predpisi ter odločitvami občinskega sveta in nadzornega odbora občine, ...

-več...

Načelno mnenje številka 99
20.09.2007

Ravnanja uradnih oseb ministrstva, ki v postopku za oddajo javnega naročila kršijo temeljna načela in zakonske določbe na področju javnega naročanja, pri realizaciji sklenjenih pogodb pa temeljna načela Obligacijskega zakonika, ustrezajo definiciji korupcije po 3. ...

-več...

Načelno mnenje številka 95
13.09.2007

Ravnanja odgovornih oseb v območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so z zasebnimi pravnimi osebami sklenile pogodbe o dobavi medicinsko tehničnih pripomočkov v nasprotju z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklepom ...

-več...

Načelno mnenje številka 96
13.09.2007

Ravnanje uradnih oseb državnega tožilstva Republike Slovenije z obvestilom o sumu nezakonitosti v policijskih postopkih na način, ki ni v pristojnosti državnega tožilstva in ki omogoča posameznikom v policiji, da se izognejo ugotavljanju odgovornosti, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 97
13.09.2007

Ravnanje uradnih oseb državnega organa in organizacije z javnimi pooblastili, ki pri svojem poslovanju odkrijejo kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, pa jih v nasprotju z določili Zakona o kazenskem postopku ne naznanijo pristojnim organom, ustreza ...

-več...

Načelno mnenje številka 98
13.09.2007

V primeru, ko javni uslužbenec predseduje Komisiji za razvrščanje zdravil pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in je hkrati predsednik Slovenskega zdravniškega društva, ki se financira z donacijami farmacevtskih družb, je prisoten ...

-več...

Načelno mnenje številka 94
23.08.2007

Ravnanje uradnih oseb v ožjih delih občine (mestnih četrtih ali krajevnih skupnostih) s statusom pravnih oseb, ki sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja župana, kot to določa predpis o proračunu občine, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 93
19.07.2007

Ravnanje udeleženca v uradnem postopku, ki uradni osebi poskusi dati denar ali kakšno drugo korist, da bi na ta način pridobil zase ali za koga drugega korist v obliki ugodnejše obravnave v tem postopku, ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona ...

-več...

Načelno mnenje številka 90
03.07.2007

Ravnanje uradne osebe državnega organa, ki nedovoljeno vpliva na podrejeno uradno osebo, da ta v uradnem postopku stori ali opusti določeno dejanje na način, ki privede do izboljšanja položaja stranke v tem postopku, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. ...

-več...

Načelno mnenje številka 91
03.07.2007

Generalna usmeritev župana pravnim osebam, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, da za odvetniške in notarske storitve najemajo določene odvetnike in notarje, ni ravnanje, ki bi izpolnjevalo znake korupcije po 3. alinei 2. člena Zakona o ...

-več...

Načelno mnenje številka 92
03.07.2007

Za ravnanja uslužbencev Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve in Veleposlaništva RS v Zagrebu v postopkih izdajanja vizumov tujcem v letu 2001 ni mogoče uporabiti definicije korupcije, določene v 3.alineji 2. člena ZPKor, ker je navedeni zakon pričel ...

-več...

Načelno mnenje številka 89
21.06.2007

Poslovni subjekt, v katerem je funkcionar občine ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20%, je upravičen do sredstev državne pomoči iz državnega proračuna ali proračuna občin, z izjemo občine, v kateri ...

-več...

Načelno mnenje številka 88
06.06.2007

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki z zasebno pravno osebo sklenejo sodno poravnavo glede terjatev, za katere pravni temelj ne obstaja, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ( Uradni list ...

-več...

Načelno mnenje številka 87
28.05.2007

Opravljanje nalog Varuha človekovih pravic je v smislu 1. odstavka 19. člena ZPKor združljivo z opravljanjem dejavnosti sodnega izvedenca, če se izvedensko delo opravlja brezplačno. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 84
22.05.2007

Ravnanje uradne osebe - župana občine, ki sklene pogodbo o ustanovitvi brezplačne stvarne služnosti za izvedbo daljinskega ogrevanja občine z zasebno družbo v lasti njegovega sina, ne da bi bil za to sprejet program upravljanja z nepremičninami občine, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 85
22.05.2007

Omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti ...

-več...

Načelno mnenje številka 86
22.05.2007

Ravnanje uradnih oseb javne agencije pri izdajanju odločb za klinično preskušanje zdravil, ko v nasprotju z določbami pravilnika o kliničnem preskušanju zdravil pri prosilcih ne preverjajo izpolnjevanja predpisanega pogoja glede dokazila o zavarovanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 82
10.05.2007

Dejavnost tolmačenja oziroma prevajanja šteje med kulturno delo v primerih, ko gre za ustvarjanje in posredovanje kulturnih dobrin s področja besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih in avdiovizualnih umetnosti, medijev, založništva, ...

-več...

Načelno mnenje številka 83
10.05.2007

Podpisovanje pogodb, ki vsebujejo elemente, za katere je po določilih statuta njihove občine potrebno vnaprejšnje soglasje občinskega sveta, s strani župana brez ustreznega sklepa občinskega sveta, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3. alineji 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 80
13.04.2007

Ravnanje uradnih oseb Agencije za zavarovalni nadzor pri pregledu poslovanja Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ne ustreza definiciji korupcije po 3.alinei 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 81
13.04.2007

Poklicni občinski funkcionar je v smislu 2. odstavka 20. člena ZPKor kot predstavnik ustanovitelja lahko član sveta javnega zavoda ali javne agencije oziroma član nadzornega organa javnega podjetja ali javne agencije, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 78
06.04.2007

Minister ali drugi funkcionar vlade, ki podpisuje pogodbe o poslovnem sodelovanju med organom, v katerem opravlja funkcijo, in poslovnim subjektom, s katerim je poslovno ali upravljavsko povezan njegov družinski član ali prijatelj, zaide v konflikt interesov. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 79
06.04.2007

Darila, ki jih sprejme funkcionar oziroma njegov družinski član ob odhodu funkcionarja v pokoj ali ob njegovem prenehanju funkcije, niso darila v zvezi z opravljanjem funkcije, zato zanje ne veljajo določbe o prepovedi oziroma omejitvah sprejemanja daril v smislu 24. in 25. ...

-več...

Načelno mnenje številka 75
30.03.2007

Posredovanje neresničnih informacij Varuhu človekovih pravic s strani uradnih oseb v policiji, ki lahko onemogoči učinkovito preiskavo suma nepravilnega ravnanja policije, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 76
30.03.2007

Sodelovanje uslužbencev Informacijskega pooblaščenca na seminarjih, na katerih v okviru pravil pedagoške dejavnosti državnih uradnikov prejmejo plačilo za opravljeno delo, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3.alineje 2. člena ZPKor. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 77
30.03.2007

Pridobitev ali najem zemljišč oziroma obstoječih objektov šteje med izjeme, ki v smislu 18. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, v nadaljevanju ZJN-2) niso predmet javnega naročanja, zaradi česar občina za izvedbo sprejetega ...

-več...

Načelno mnenje številka 73
07.03.2007

Ravnanja uradnih oseb Urada za prostorski razvoj Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije pri sprejemanju Državnega lokacijskega načrta za hitro cesto Koper Izola ustrezajo definiciji korupcije iz 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju ...

-več...

Načelno mnenje številka 74
07.03.2007

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za okolje in prostor, ki so pripomogle k izdaji dovoljenj za postavitev vetrne elektrarne s pripadajočo infrastrukturo na Volovji rebri, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije je ...

-več...

Načelno mnenje številka 69
21.02.2007

Če direktor javnega zavoda, ki po 2.odstavku 3.člena ZPKor ni izenačen s funkcionarjem, dovoli, da javni zavod preko javnih naročil posluje s poslovnim subjektom, katerega zastopnik je sam ali pa njegov družinski član, pride do konflikta interesov v smislu 13. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 70
21.02.2007

Javni zavod, javno podjetje, javni sklad ali javna agencija, katerih ustanoviteljica je občina, lahko v smislu 28. člena ZPKor preko javnih naročil brez omejitev poslujejo s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža je občinski funkcionar, ...

-več...

Načelno mnenje številka 71
21.02.2007

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve - Policije, ki so izdale odločbo o ustanovitvi začasnega mejnega prehoda Pince brez zaračunavanja posebnih stroškov pobudniku ustanovitve, ne ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei 2. člena ZPKor. ...

-več...

Načelno mnenje številka 72
21.02.2007

Funkcija nepoklicnega župana je združljiva s funkcijo državnega sekretarja v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, v smislu 21. člena ZPKor in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno ...

-več...

Načelno mnenje številka 63
01.02.2007

Omogočanje zdravstvenih storitev mimo pravil o čakalnih vrstah pacientov ("preskakovanje") v sistemu javnega zdravstva iz razlogov, ki niso medicinsko indicirani kot nujni, ustreza definiciji korupcije iz 3.alinee 2.člena ZPKor. Komisija za preprečevanje korupcije ...

-več...

Načelno mnenje številka 64
01.02.2007

Ravnanje odgovornih oseb v gospodarskih družbah, ki so v nasprotju s 25. členom Zakona o političnih strankah - uradno prečiščeno besedilo (ZPolS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), (v nadaljevanju: ZPolS) finančno podprle volilno kampanjo političnih strank ...

-več...

Načelno mnenje številka 65
01.02.2007

Opravljanje nalog člana nadzornega sveta javnega sklada in hkratno sodelovanje v projektu, ki je sofinanciran s sredstvi tega javnega sklada, povzroči konflikt interesov, če član nadzornega sveta sodeluje pri sprejemu odločitve o sofinanciranju projekta. Komisija za ...

-več...

Načelno mnenje številka 66
01.02.2007

Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem sektorju, ki v nasprotju z dolžnim ravnanjem prejmejo od dejanskih ali bodočih poslovnih partnerjev plačilo nagrad, donacij, stroškov in podobne ugodnosti, kot tudi ravnanje odgovornih oseb v poslovnih subjektih, ki s ...

-več...

Načelno mnenje številka 67
01.02.2007

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za šolstvo in šport, ki so sodelovale v postopku poravnave z Nadškofijo Maribor glede odškodnine za nezmožnost uporabe objektov na Vrbanskem platoju v Mariboru, ne ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alinei ...

-več...

Načelno mnenje številka 68
01.02.2007

Funkcija člana občinskega sveta v smislu 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) in v povezavi z 31. členom ZPKor, ni nezdružljiva z delom gradbenega inšpektorja, če gradbeni ...

-več...

Načelno mnenje številka 61
23.01.2007

Javno podjetje v smislu 2. in 3. odstavka 28. člena ZPKor prek javnih naročil ne sme poslovati s poslovnim subjektom, katerega direktor ali njegov družinski član je hkrati član nadzornega sveta tega javnega podjetja, kot tudi ne s poslovnim subjektom, katerega imetnik ...

-več...

Načelno mnenje številka 62
23.01.2007

Ravnanje uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ki v postopku za sprejem tujca v državljanstvo Republike Slovenije opustijo dolžno nadzorstvo in odločijo v nasprotju z dolžnim ravnanjem, ki ga zahteva Zakon o državljanstvu, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 57
09.01.2007

Državni in organi lokalnih skupnosti so dolžni voditi sezname sprejetih daril za funkcionarje na podlagi 25. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04), za javne uslužbence pa na podlagi 11. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, ...

-več...

Načelno mnenje številka 58
09.01.2007

Funkcija člana občinskega sveta je združljiva s funkcijo državnega sekretarja in predstojnika Službe Vlade RS za razvoj, v smislu 21. člena ZPKor in v povezavi z 31. členom ZPKor. Funkcija člana občinskega sveta je združljiva z delom v Zvezi kulturnih društev, v ...

-več...

Načelno mnenje številka 59
09.01.2007

Ravnanje uradnih oseb ministrstva za zdravje, ki je dne 11.12.2006 izdalo sklep številka 658-40/2006-4, je v nasprotju z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o državni ...

-več...

Načelno mnenje številka 60
09.01.2007

Ravnanje uradnih oseb Vlade Republike Slovenije, ki so odločile, da lahko Avto-moto zveza Slovenije poleg Slovenske vojske in Policije edina opravlja helikopterske prevoze za potrebe nujne medicinske pomoči in prevoze do zdravstvene službe oziroma med bolnicami, ustreza ...

-več...