Odločitve in mnenja komisijeNačelno mnenje številka 225
09.09.2010

Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb v državnih organih, organih lokalne samouprave in javnih zavodih, ki s kršitvami predpisov o plačnem sistemu in napredovanju v javnem sektorju omogočajo drugim pridobitev neupravičene koristi z neupravičenim napredovanjem in ...

-več...

Načelno mnenje številka 221
30.08.2010

Ravnanje uradnih oseb, ki z opustitvami dolžnega nadzora in ukrepanja ob očitnih kršitvah temeljnih pravic delavcev, storjenih z neplačevanjem osebnih dohodkov in socialnih prispevkov ter z drugimi oblikami izkoriščanja in nečloveškega ravnanja z ...

-več...

Načelno mnenje številka 222
30.08.2010

Ravnanje uradnih oseb občine, ki pri vodenju postopka javnega naročila kršijo lastna razpisna navodila, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki omogoča pridobitev koristi izbranemu ponudniku, kar ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 223
30.08.2010

Ravnanje uradnih oseb občine, ki občinsko zemljišče prodajo brez cenitve njegove vrednosti po predpisih o razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje neupravičene koristi drugemu, kar ustreza ...

-več...

Načelno mnenje številka 224
30.08.2010

Ravnanje uradne osebe ministrstva, ki ne ravna po prvem odstavku 109. člena Zakona o notariatu in ne opravi nadzora nad zakonitostjo opravljanja notariata ter kljub ugotovljenim kršitvam pri poslovanju notarja ne vloži pravnega sredstva zoper odločitev poklicne ...

-več...

Načelno mnenje številka 219
19.07.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki v nasprotju z merili, določenimi s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije, izvede javni razpis za opravljanje lekarniške dejavnosti in pridobitev koncesije in s tem omogoči pridobitev koristi interesentu za pridobitev ...

-več...

Načelno mnenje številka 220
19.07.2010

Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki besedilo predloga in razloge za sprejem zakonskih določb izdelajo na podlagi neutemeljenih ocen in trditev ter na ta način pripravijo zakonodajalca, da sprejme zakon, ki v nasprotju z ustavno zajamčeno neodvisnostjo in integriteto sodne ...

-več...

Načelno mnenje številka 214
14.06.2010

Ravnanje odgovornih oseb naročnika po Zakonu o javnem naročanju, ki v nasprotju z določbami tega zakona iz postopka javnega naročanja ne izločijo ponudnikove nepopolne ponudbe in mu s tem omogočijo korist, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. člena ZPKor. Na ...

-več...

Načelno mnenje številka 215
14.06.2010

Ravnanje župana občine, ki javnemu uslužbencu, ki ima pri opravljanju nalog v občinski upravi dostop do informacij, ki niso javno dostopne, ne prepove opravljanja detektivske dejavnosti, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki omogoča pridobitev pričakovane ...

-več...

Načelno mnenje številka 216
14.06.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki za pridobitev nepremičnega premoženja ne pridobi dveh cenitev sodno zapriseženih cenilcev, kot je to določeno v statutu občine, kar omogoča pridobitev koristi lastniku zemljišča, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ...

-več...

Načelno mnenje številka 217
14.06.2010

Ravnanje odgovorne osebe zasebnega podjetja - koncesionarja, ki v nasprotju s predpisi prenese del opravljanja storitev, ki so predmet koncesijske pogodbe, na druga zasebna podjetja in jim s tem omogoči opravljanje dimnikarskih storitev brez koncesije, ustreza definiciji ...

-več...

Načelno mnenje številka 218
14.06.2010

Ravnanje uradne osebe – občinskega redarja, ki na kraju prekrška ugotovi kršitev Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) ter za storjeni prekršek izda obvestilo o prekršku in v skladu z občinskim odlokom odredi lisičenje, kasneje pa se po ...

-več...

Načelno mnenje številka 213
28.05.2010

Ravnanje naročnika po določbah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki objavi javno naročilo tako, da za neko vnaprej določeno obdobje povprašuje po medicinski opremi, ki bi jo prejel v brezplačno uporabo, in po potrošnem materialu, ki ga proizvaja izključno ...

-več...

Načelno mnenje številka 210
20.05.2010

Ravnanje odgovornih oseb gospodarske družbe v državni lasti, ki pri naročanju storitev avto vleke favorizirajo enega izvajalca, druge pa diskriminirajo in svojim podrejenim samovoljno izdajajo nezakonita navodila, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki izvajalcu ...

-več...

Načelno mnenje številka 211
20.05.2010

Ravnanje odgovornih oseb kadrovsko-akreditacijskega sveta, ki kandidata, ki ne izpolnjuje formalnega pogoja, kljub temu akreditira za člana sveta javnega zavoda, ter ravnanje uradne osebe ministrstva, ki takšnega kandidata predlaga v imenovanje Vladi Republike Slovenije, ...

-več...

Načelno mnenje številka 212
20.05.2010

Ravnanje uradnih oseb ministrstva in organa v sestavi istega ministrstva, ki v nasprotju z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku zadržijo izvršitev odločbe in s tem omogočijo korist stranki v postopku, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. ...

-več...

Načelno mnenje številka 205
05.05.2010

Ravnanje uradnih oseb javnega zavoda, ki sodelujeta v komisiji za izbor kandidata za zaposlitev na zavodu, pri čemer je med kandidati za zaposlitev tudi oseba, ki je v preteklosti aktivno sodelovala v svetu istega zavoda in odobrila izplačilo nagrade za delovno ...

-več...

Načelno mnenje številka 206
05.05.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki ima z gospodarskim subjektom sklenjeno pogodbo o vzdrževanju občinskih cest in z njim po preteku pogodbe sklene aneks, s katerim podaljša veljavnost pogodbe, namesto, da bi v skladu z veljavno zakonodajo podelila koncesijo, s čemer ...

-več...

Načelno mnenje številka 207
05.05.2010

Ravnanje uradnih oseb občine, ki pri vodenju postopka javnega naročila v javnem razpisu ne opredelijo dovolj natančnih kriterijev za oddajo javnega naročila ter potrebnih dokazil za izpolnjevanje kriterijev, kar ima za posledico izločitev ponudnika, ki je izpolnjeval z ...

-več...

Načelno mnenje številka 208
05.05.2010

Ravnanje ministra, ki sodeluje pri odločanju Vlade Republike Slovenije o sodelovanju med Republiko Slovenijo in poslovnim subjektom, s katerim je pred nastopom funkcije ministra imel poslovne stike, daje videz, da zasebni interes ministra vpliva na nepristransko in objektivno ...

-več...

Načelno mnenje številka 209
05.05.2010

Ravnanje predsednika samostojne poklicne organizacije, članov posvetovalnega telesa in članov najvišjega organa te organizacije, ki odpravijo sklep o disciplinskem ukrepu pristojnega organa svoje organizacije ter s tem članici omogočijo pridobitev koristi v obliki ...

-več...

Načelno mnenje številka 203
22.04.2010

Ravnanje uradne osebe - župana, ki od gospodarske družbe zahteva, da s finančnimi sredstvi podpre različne projekte lokalne skupnosti, v zameno pa ponudi, da bo lokalna skupnost, ki v upravnem postopku, pomembnem za gospodarsko družbo, sodeluje kot stranski udeleženec, ...

-več...

Načelno mnenje številka 201
13.04.2010

Ravnanje uradnih oseb v uradu Vlade Republike Slovenije, ki pri sofinanciranju projekta verske skupnosti ne izvedejo javnega razpisa in tej skupnosti z neposredno podelitvijo nepovratnih sredstev omogočijo pridobitev neupravičene koristi, predstavlja kršitev dolžnega ...

-več...

Načelno mnenje številka 202
13.04.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki v imenu občine od zasebne pravne osebe za določen čas sprejme v uporabo motorno vozilo, pri čemer se to motorno vozilo uporablja v službene namene te občine, ne predstavlja kršitve dolžnega ravnanja, ki bi omogočala pridobitev ...

-več...

Načelno mnenje številka 199
01.04.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki pri prodaji premičnega premoženja enega svojih javnih zavodov objavi javno dražbo in med njo iz prodaje izvzame kuhinjsko opremo, ki je eden od predmetov prodaje, z namenom da jo podari drugemu subjektu, ravna s premičnim premoženjem v ...

-več...

Načelno mnenje številka 200
01.04.2010

Ravnanje članov Sveta zavoda osnovne šole (v nadaljevanju: Svet), ki so na svoji seji sprejeli sklep o razrešitvi ravnatelja osnovne šole na podlagi ravnateljevega predloga o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja in nato na isti seji sklep o pravici do ...

-več...

Načelno mnenje številka 192
18.03.2010

Ravnanje uradne osebe občine, ki v nasprotju s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin, odlokom mestne občine ter odlokom o ustanovitvi javnega zavoda, opusti nadzor nad upravljanjem s stvarnim premoženjem občine in s tem dopusti sklepanje ...

-več...

Načelno mnenje številka 198
26.02.2010

Ravnanje uradnih oseb – članov sveta javnega zavoda, ki ne izvršijo predloga inšpekcijskih služb o ponovnem konstituiranju organa in o ponovitvi postopka imenovanja direktorja javnega zavoda, temveč dovolijo, da postopek imenovanja direktorja vodi organ, ...

-več...

Načelno mnenje številka 194
29.01.2010

Ravnanje odgovorne osebe javnega zavoda, ki kot upravljavec nepremične v lasti občine odda nepremičnino v uporabo poslovnemu subjektu za opravljanje dejavnosti, za katero nepremičnina ni namenjena, brez sklenitve ustrezne pogodbe in brez soglasja župana občine, predstavlja ...

-več...

Načelno mnenje številka 195
29.01.2010

Ravnanje javnega uslužbenca, ki poleg rednega dela opravlja dodatno delo pri drugem gospodarskem subjektu, za katero je pridobil soglasje predstojnika, nato pa pri istem delodajalcu nastopi delo na novem delovnem mestu, tako, da se mu bistveno spremeni opis del in nalog, ter v ...

-več...

Načelno mnenje številka 196
29.01.2010

Ravnanje javnega funkcionarja, ki pri izbiri ponudnika storitev, povezanih z delovanjem državnega organa, v katerem opravlja funkcijo predstojnika, zaradi zasebnega poslovnega razmerja z enim od ponudnikov vpliva na izbiro prav tega ponudnika, ustreza definiciji korupcije po 3. ...

-več...

Načelno mnenje številka 197
29.01.2010

Ravnanje odgovorne osebe javnega zavoda, ki dopusti, da javni zavod na trgu prodaja zdravila brez dovoljenja za promet z namenom pridobitve neupravičene premoženjske koristi, ustreza definiciji korupcije po tretji alineji 2. člena ZPKor. Na podlagi 18. člena Zakona o ...

-več...